Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Active agingagricultural and environmental educationBaan Huaysapan Samakkee CommunityBorder Patrol Police Schoolbusiness decline stagebusiness longevityCommunity healthCompetenciescompetencyDefinition of Social Laboratory. University Social EngagementDemocratic Communitydeveloping active agingeducational conceptsHCRD’s Social LaboratoryHealth factorsHuman Resourcesintegrated careIntergenerational LearningLearning cityLearning InnovationLifelong learninglocal economyLocal WisdomMedical pluralismmodificationNew Leader of the Senior Citizen Clubpottery entrepreneurProcessschool based learningsenior citizen club leadersSmart FarmerSocial Laboratorysuccessorssynthesize informationThai agingThai elderlyThe university of the the third ageWell-beingกระบวนการเรียนรู้กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดการปรับตัวการผลิตบัณฑิตการผลิตสินค้าเกษตรการผสมผสานพหุลักษณ์ทางการแพทย์การฝ่าฟันอุปสรรคการพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การเรียนรู้แบบพหุวัยการเรียนรู้สุขภาพการศึกษาตลอดชีวิตการสร้างตราสัญลักษณ์เกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการเกาะเกร็ดแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่ครูและเด็กนอกระบบการศึกษาความเชื่อประสิทธิภาพแห่งตนความต้องการจำเป็นความต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความถนัด ผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืนความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสนใจรับความรู้จุดเปลี่ยนชราร่าชุมชนชุมชนบ้านหนองปากง่ามชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีชุมชนเป็นฐานชุมชนโพรงมะเดื่อชุมชนแออัดตราสัญลักษณ์ทัศนคตินวัตกรรมการเรียนรู้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวทางการพัฒนามนุษย์ประชาธิปไตยประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาหนี้สินแรงงานสูงอายุสมรรถนะสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสื่อสร้างสรรค์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตห้องปฏิบัติการทางสังคมแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  การศึกษาตลอดชีวิต, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สูงอายุวิทยาด้านการศึกษา (Educational Gerontology)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
    • ห้องหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร4

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก