Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Active agingagricultural and environmental educationBaan Huaysapan Samakkee Communitylearning innovationLifelong learninglocal economyLocal WisdomMedical pluralismmodificationNew Leader of the Senior Citizen Clubpottery entrepreneurProcessQuality of lifeschool based learningsenior citizen club leadersSlumSmart FarmerSocial Laboratorysuccessorssynthesize informationThai agingThai elderlyThe university of the the third ageWell-beingกระบวนการกระบวนการเรียนรู้กลไกการเกษตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินการผลิตบัณฑิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการเกาะเกร็ดแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่ความรู้ความสนใจรับความรู้จุดเปลี่ยนชราร่าชุมชนชุมชนบ้านหนองปากง่ามชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีชุมชนประชาธิปไตยชุมชนเป็นฐานชุมชนโพรงมะเดื่อชุมชนแออัดตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุทัศนคติทิศทางในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตทุนทางสังคมนวัตกรรมการเรียนรู้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวทางการพัฒนามนุษย์ประชาธิปไตยประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาหนี้สินผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุผู้ประกอบการเกษตรผู้ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาผู้สูงอายุผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้สารเคมีพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลเมือง พหุลักษณ์ทางการแพทย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตกแรงงานสูงอายุแรงงานสูงอายุยังประโยชน์แรงสนับสนุนทางสังคมโรงเรียนคริสต์โรงเรียนจีนวัดโฆสิตารามวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิถีการเกษตรวิถีสุขภาวะวิธีการเรียนรู้ศาลพระภูมิสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสมรรถนะสมรรถนะที่จำเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสื่อสร้างสรรค์สุขภาพสุขภาวะสุขภาวะชุมชนสูงอายุวิทยาด้านการศึกษา (Educational Gerontology)หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตห้องปฏิบัติการทางสังคมแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  การศึกษาตลอดชีวิต, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สูงอายุวิทยาด้านการศึกษา (Educational Gerontology)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The scenario of the University of the Third Age models for lifelong learning of the Thai aging groupsRatana-Ubol A., Charungkaittikul S., Sajjasophon R.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(1),pp. 88-96
  1
  2The scenario of a learning city model based on the lifelong learning concept to develop the active aging of Thai elderlySajjasophon R., Ratana-Ubol A., Kimpee P.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 357-370
  0
  3Medical pluralism for community health in Thammasen sub-district, Photharam district, Ratchaburi Province, ThailandMuangsakul W., Srisuantang S., Sajjasophon R.2018Journal of Health Research
  32(4),pp. 313-321
  0
  4The relationship between the perception of elderly’s health status and health behaviors in Nakhon Nayok Province, ThailandWatcharanat P., Tanpichai P., Sajjasophon R.2019Open Public Health Journal
  12(1),pp. 420-423
  0