Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Education), University of the Philippines Los Banos, ฟิลิปปินส์, 2540
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ - เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationagricultural educationagriculture teacherClassroom Language Training CourseselderlyEnglish Teachersenvironmental educationFood Safetyhuman resource developmentKnowledge Linkageknowledge managementMushroom ProductionOrchid Productionparticipatory developmentProcessschool gardenTraining curriculum developmentUniversity Farmกระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การเกษตรการคิดแก้ปัญหาการจัดการตนเองการจัดการศึกษาการตั้งรับการปรับตัวในการทำงานการผลิตชวนชมแฟนซีการพัฒนาตนเองการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการยืนหยัดการเลือกประกอบอาชีพการวิจัยของครูการศึกษาการศึกษาเกษตรกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรอินทรีย์ความเข้มแข็งในการมองโลกความตระหนักในการมีส่วนร่วมความต้องการจำเป็นความรู้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตราสัญลักษณ์ทักษะสังคมทัศนคติทุนชุมชนนวัตกรรมการศึกษานักศึกษาครูนักศึกษาพยาบาลนิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกแผนกลยุทธ์แผนแม่บทการวิจัยพนักงานระดับปฏิบัติการพยาบาลจบใหม่พฤติกรรมพฤติกรรมการกลั่นแกล้งพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์พฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยพฤติกรรมการให้บริการพหุวัฒนธรรมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดพื้นที่ทางสังคมภาคีการพัฒนาภาคีเครือข่ายภาวะผู้นาภาวะผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้แรงงานสูงอายุโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิสาหกิจชุมชนศักยภาพของรัฐกรเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากสุขภาวะชุมชนหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ สิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาห้องปฏิบัติการทางสังคมองค์กรท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัตลักษณ์อาชีพเกษตรอาชีพเกษตรกรรมอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัย

  Interest

  เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กพส.
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้องพื้นที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ชั้น 1 อาคารสมาชิกในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก
   • คลองเจ๊ะเหม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Construction of social space in thai hill tribe ethnic groups in kamphaeng Phet provinceJakae O., Tanpichai P., Jai-Aree A.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(2),pp. 329-335
  5
  2Community resilience for the survival in flooded areas nakhon sawan provinceSa-Adthien S., Tanpichai P., Jai-Aree A.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(3),pp. 481-486
  2
  3Causal model for quality of life of the elderly in bangkok slumsSubsing B., Tanpichai P., Chudasring R.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(2),pp. 345-350
  1
  4Development of classroom research potential for five-year program pre-service teachers in agriculture, Kasetsart UniversitySrisuantang S., Traimongkolkul P., Tanpichai P., Yingyuad N.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(2),pp. 143-155
  1
  5"Home-to-school" Cooperative learning management in agriculture and environmentTanpichai P., Srisuantang S., Supnui K.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(1),pp. 106-118
  1
  6Action research in public highway organization for developing a learning organizationSookbumroong W., Tanpichai P., Traimongkolkul P.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(3),pp. 405-417
  1
  7Human resource development strategies through folk media: A case study of projects on folk media for youth well-being in Northern ThailandChancharoen K., Tanpichai P., Soopunyo W.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(1),pp. 27-42
  1
  8The development of training curriculum on leadership in agricultural and environmental education activities using a university's farm as a learning resourceSupnui K., Tanpichai P., Soopunyo W.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(2),pp. 255-268
  1
  9The process of extra-curriculum learning activity management for developing HIV prevention leaders in SchoolsSabaiying M., Soopunyo W., Tanpichai P.2014Kasetsart Journal - Social Sciences
  35(2),pp. 271-282
  1
  10Cultural adaptation of community toward social impact from the policy on the Border Special Economic Zone: A case study of Tha Sai Luat community, Mae Sot district, Tak provinceSriruk C., Jaiarree A., Tanpichai P.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(3),pp. 789-800
  1
  11Factors Influencing the Potential for Organic Agriculture of Phra Thaen Subdistrict Municipality, Tha Maka District, Kanchanaburi Province, ThailandLao-Arun W., Jai-Aree A., Tanpichai P.2023Universal Journal of Agricultural Research
  11(2),pp. 255-265
  0
  12A Synthesis of Community Capitals for Life Skills Development of Children and Youth Phu Tai Ethnic Group to Prevent Drug Abuse in the Northeastern Region of ThailandSupanyabut N., Jai-aree A., Tanpichai P.2023Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities
  6(3),pp. 473-482
  0
  13Reducing the Ecological Footprint in a University Farm through Environmental Education ProcessKerdsap T., Tanpichai P., Yingyuad N.2023EnvironmentAsia
  16(3),pp. 15-25
  0
  14Dynamic changes of peasant communities through social capital in the mae klong river plains, ThailandNilmanon R., Niamhom W., Tanpichai P.2018Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  24(2),pp. 141-149
  0
  15The relationship between the perception of elderly’s health status and health behaviors in Nakhon Nayok Province, ThailandWatcharanat P., Tanpichai P., Sajjasophon R.2019Open Public Health Journal
  12(1),pp. 420-423
  0
  16Youth consciousness in community development: A case study of a voluntary youth group in huai mon thong community developmentThongpanya T., Soopunyo W., Tanpichai P., Srisuantang S.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(3),pp. 483-497
  0
  17Development of participatory empowerment process for raising youth consciousness in community developmentThongpanya T., Soopunyo W., Tanpichai P., Srisuantang S.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(2),pp. 153-166
  0
  18Network linkage and learning-based development for mushroom productionTanpichai P., Supnui K., Srisuantaeng S.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(3),pp. 255-266
  0