ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

agricultural and environmental educationAgriculture teacherhuman resource developmentlifelong learningLocal Wisdomกระบวนการมีส่วนร่วมการคิดแก้ปัญหาการจัดการขยะการจัดการความรู้การจัดการตนเองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้การปรับตัวการปลูกผักปลอดสารพิษการแปรรูปหน่อไม้การผลิตครูเกษตรการผลิตชวนชมแฟนซีการผลิตบัณฑิตการพัฒนาตนเองการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การวิจัยของครูการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการศึกษาการศึกษาเกษตรการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษานอกระบบการสร้างศักยภาพการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจการเสริมพลังชุมชนการให้บริการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่ข้าวครูเกษตรความฉลาดทางวัฒนธรรมความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารความรู้ความสนใจรับความรู้ค่ายเยาวชนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนชุมชนต้นแจงตราสัญลักษณ์ทักษะสังคมทัศนคติทิศทางการผลิตครูเกษตรทุนชุมชนทุนทางสังคมนวัตกรรมการเรียนรู้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยุวเกษตรกรแรงงานลอดรัฐแรงงานสูงอายุโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนคริสต์โรงเรียนจีนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิชาชีพครูเกษตรวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศักยภาพชุมชนเศรษฐกิจฐานรากสถาบันการผลิตครูเกษตรสมรรถนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาสุขภาวะชุมชนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรสถานศึกษาอาชีพเกษตรกรรมอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

ดร. สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์

E-Mail: fedusmsw@ku.ac.th Tel.034-351898 ต่อ 103


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 209 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 152 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 149 โครงการ)
 • ทุนนอก 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 257 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 169 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 88 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 24 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)