ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

agricultural and environmental educationagricultural educationagriculture teacherborder patrol police schoolClassroom Language Training Coursescommunity forestCommunity-Based Participatory ResearchEnglish Teachersenvironmental educationFood Securityhuman resource developmentKnowledge Linkageknowledge managementLearning Innovationlifelong learningLocal Wisdommushroom productionOrchid Productionparticipatory developmentResearch Capacity Buildingrural schoolschool gardenSupply Chainteacher networkteacher researchteacher-researcherTraining curriculum developmentกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มเยาวชนการคิดแก้ปัญหาการจัดการขยะการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้การจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการปลูกผักปลอดสารพิษการผลิตบัณฑิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมการศึกษาการศึกษาเกษตรการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษานอกระบบการสร้างศักยภาพการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่ข้าวครูเกษตรความฉลาดทางวัฒนธรรมความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยความรู้ความสนใจรับความรู้ค่ายเยาวชนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเครือข่ายความร่วมมือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนชุมชนตราสัญลักษณ์ทักษะสังคมทัศนคติทิศทางการผลิตครูเกษตรทุนทางสังคมนวัตกรรมการเรียนรู้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยุวเกษตรกรแรงงานลอดรัฐแรงงานสูงอายุโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิชาชีพครูเกษตรศักยภาพศักยภาพชุมชนสถาบันการผลิตครูเกษตรสมรรถนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรสถานศึกษาอาชีพเกษตรกรรมอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 162 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 122 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ)
 • ทุนนอก 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 209 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 130 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 21 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)