Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของสันติ

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 8
  2008 inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2008
  2013 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,exภาษิต ชนะบุญ,"การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "ข้าว" จากผู้ใหญ่สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี, สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 6 2013
  2014 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,exพิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์,exรุจิรา มหาแก้ว,exเรณู บุญเหลือ,exธิติรส บำรุงศิลป์,exสุธาธินี อุดม,exสรารัตน์ รื่นรวย,exชญานิษฐ์ ชูรัตน์,exสกุนต์ อยู่กลัด,exวรวลัญช์ มูลละออง,exจารุวรณ หล่อเงิน,exมินตรา แตงระย้า,"การพัฒนาหลักสูตรเปิดโลกความหลากหลายแมลงทางการเกษตร แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", งานวิจัยระดับดี, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2014
  2015 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน", รางวัลงานคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2015
  2015 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “เกษตรพอเพียง” แบบเรียนร่วมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก", รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดี, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2015
  2017 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์,exนายณภัทร ทองมั่ง,exนางสาวนันทนา จิตรแก้ว,"การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน, Dec 7 2017
  2018 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exภานุมาศ นาคขำ,"การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดี, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2018
  2019 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ ,"การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย, สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 3 2019