Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(โรคพืชวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย

  แนวโน้มผลงานของจุฑาทิพย์

  Journal

  บทความของจุฑาทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year National Journal 9
  2020 exน.ส.สุปราณี มีสง่า, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 222-249
  2019 inดร.ระวี สัจจโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, "ความรู้ และความสนใจรับความรู้เรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 45-57
  2018 exนางสาวปรารถนา มูลทองน้อย, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 166-179
  2018 exสิบเอกวิฑูรย์ ภาเรือง, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, "แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ากาบบัวของชุมชนบ้านเชียงแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1001-1024
  2016 exนายทศพล สระทองยอด, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 114-123
  2015 inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, exรศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย, exนางสาวจุฬาลักษณ์ ทิวกระโทก, "ปัญหาและความต้องการพัฒนาการประกอบอาชีพปลูกผักของเกษตรกร ตาบลบึงบอน อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", Veridian E-Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 770-788
  2015 inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, exรศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง, exนางสาวสุวิชชา รักษศรี, "การพัฒนาความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมนันทนาการสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5", Veridian E-Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1231-1242
  2015 exอ.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, exวนิดา วิศิษฎ์วรากร, "ภาระหนี้สินของข้าราชการหลังนโยบายเงินเดือน พ.ศ. 2556: กรณีศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม", Veridian E-Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 515-529
  2014 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, exสุรัสวดี ลีบ่อน้อย, "การติดตามผลการฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกรรมงานทางระดับสูง กรมทางหลวง", Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1191-1202

  Conference

  การนำเสนอบทความของจุฑาทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Conference 1
  2016 exนายวรเศรษฐ์ วงศ์อารีย์ , inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "The Application of Sufficiency Economy and Quality of Life of Students at Suan Phung Wittaya School, Ratchaburi Province", International Conference on Human and community Resource Development, 28 พฤษภาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 2
  2019 inดร.ระวี สัจจโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยนักวิจัย นิสิตชั้นปีที่ 4, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 (ICE 2019), 22 มิถุนายน 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
  2016 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, exนายณภัทร ทองมั่ง, exนางสาวนันทนา จิตรแก้ว, "การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540072]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)