Person Image

  Education

  • วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2558

  แน้วโน้มรางวัลของนิรันดร์

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 3
  2017 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์,exนายณภัทร ทองมั่ง,exนางสาวนันทนา จิตรแก้ว,"การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน, Dec 7 2017
  2018 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exภานุมาศ นาคขำ,"การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดี, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2018
  2019 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ ,"การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย, สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 3 2019