Award

Article
การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน
Award
รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น
Branch
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน
Class
ชาติ
Received
7 ธันวาคม 2017
Related Link
-

This award was given to:

Award From Conference

การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน