Person Image

  Education

  • ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Alien MusselAndaman SeaAnthropogenic activityAntioxidantBarnaclebulk densitycarbon sequestrationCaulerpaCaulerpa lentilliferaCaulerpinChlorophyllcrustaceandispersal routesDNA barcodeecological adaptationEliminationGBS-based population genomicsgenetic connectivitygeographyglacial refugiaGrowthGulf of ThailandHarvestingMacroalgaemangroveMarine isopodMicroplasticsorganic matterorganic matter.PadinaPadina boryanaPhaeophyceaePhenolic contentphylogenyphylogeographypolychaetepopulation dynamicsQuaternary climate changereproduction patternseasonSeaweed Ecological Niche Modeling Indo-Pacific Malacca Strait Andaman SeaseaweedssedimentSongkhla lagoonSongkhla LakeSoutheast AsiaTaxonomywave exposureZooextractionการสกัดพฤกษเคมีความปลอดภัยทางอาหารความสัมพันธ์เชิงประชากรความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพวุ้นตะกอนดินทะเลสาบสงขลาทางเดินอาหารนิเวศวิทยาทางทะเล, สาหร่ายทะเลประชากรปลาตะกรับ สัตว์หน้าดิน กระเพาะอาหาร ดัชนีความสาคัญ ทะเลสาบสงขลาแพลงก์ตอนมลพิษไมโครพลาสติกสัตว์หน้าดินสายพันธุ์ยอยของสาหร่ายสารอาหารสาหร่ายผมนางหอยกะพงเทศ

  Interest

  นิเวศวิทยาทางทะเล, สาหร่ายทะเล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสาขาวิชาวาริชศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Spatial and temporal variation in density and thallus morphology of Turbinaria ornata in ThailandPrathep A., Wichachucherd B., Thongroy P.2007Aquatic Botany
  86(2),pp. 132-138
  25
  2Diversity and distribution of seaweed at Khanom-Mu Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si Thammarat Province, ThailandPrathep A., Pongparadon S., Darakrai A., Wichachucherd B., Sinutok S.2011Songklanakarin Journal of Science and Technology
  33(6),pp. 633-640
  16
  3Phylogeography of Padina boryana (Dictyotales, Phaeophyceae) around the Thai-Malay PeninsulaWichachucherd B., Prathep A., Zuccarello G.2014European Journal of Phycology
  49(3),pp. 313-323
  14
  4Population structure, recruitment, and succession of the brown alga, Padina boryana Thivy (Dictyotales, Heterokontophyta), at an exposed shore of Sirinart National Park and a sheltered area of Tang Khen Bay, Phuket Province, ThailandWichachucherd B., Liddle L., Prathep A.2010Aquatic Botany
  92(2),pp. 93-98
  14
  5Correlation between growth, phenolic content and antioxidant activity in the edible seaweed, caulerpa lentillifera in open pond culture systemWichachucherd B., Pannak S., Saengthong C., Rodcharoen E., Koodkaew I.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(2),pp. 66-75
  8
  6Predicting macroalgal species distributions along the Thai-Malay PeninsulaStankovic M., Draisma S.G.A., Pongparadon S., Wichachucherd B., Noiraksar T., Hu Z.M.2022Estuarine, Coastal and Shelf Science
  267
  2
  7The relationship between salinity and benthic fauna diversity and abundance at songkhla port, thailandJombodin T., Songkai P., Wichachucherd B., Rodcharoen E.2021Journal of Coastal Research
  37(6),pp. 1173-1180
  1
  8Wave exposure changes reproductive output and timing on Padina boryana Thivy (Dictyotales, phaeophyceae)Wichachucherd B., Liddle L., Prathep A.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
  38(1),pp. 105-111
  1
  9The Physicochemical Properties of Sediment and Ground Cover for a Secondary Mangrove System in ThailandJumprom N., Rodcharoen E., Wichachucherd B.2021Journal of Coastal Research
  37(4),pp. 784-792
  0