Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  16SAbdominal obesityAdipocyte hypertrophyAdipose tissue inflammationAdultbiological markerBiomarkersbody massBody Mass IndexCarbohydrateCardiac lipotoxicityDietdyslipidemiaenergy ballFecesFunctional foodsGastrointestinal MicrobiomegeneticsGlucose sensorHigh-fat diethumanHumansinsulinInsulin signalingintestine floraLife StylelifestyleMetabolic syndromeMetabolomeMetabolomicsMicrobiomeMycobiomenon-alcoholic fatty liver diseaseNutraceutical sciencenutrientNutrientsobesityOverweightOxidative stressPancreatic steatosisPhyllanthus emblicaphysical fitnessRed Hawm Ricered rice branRed rice bran extractRibosomalRice branRNARNA 16Ssnack barSoutheast AsianSoutheast Asian PeopleSport drinkSport nutritionTerminalia bellericaTerminalia chebulaTriphala extractsyoung adultการจัดการกลยุทธ์ องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพข้าวหอมมะลิแดงคาร์โบไฮเดรตเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาประสิทธิภาพการทำงานและบุคลากรทางการศึกษาผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน ปัจจัยเสี่ยงทางเมแทบอลิกของโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด อ้วนลงพุงโภชนาการ สุขภาพระดับคอเรสเตอรอลในเลือดสมรรถภาพทางกายสุขสมรรถนะอาหาร

  Interest

  โภชนาการ สุขภาพ, อาหาร, Functional foods, Nutraceutical science, Sport nutrition

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ (สนามตะกร้อ)
   • ห้องห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rice bran water extract attenuates pancreatic abnormalities in high-fat diet-induced obese ratsParklak W., Munkong N., Somnuk S., Somparn N., Naowaboot J., Yoysungnoen B., Lerdvuthisopon N.2017Tropical Journal of Pharmaceutical Research
  16(4),pp. 819-825
  8
  2Efficacy of Triphala extracts on the changes of obese fecal microbiome and metabolome in the human gut modelKwandee P., Somnuk S., Wanikorn B., Nakphaichit M., Tunsagool P.2023Journal of Traditional and Complementary Medicine
  13(2),pp. 207-217
  6
  3Red Rice Bran Extract Alleviates High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Dyslipidemia in MiceMunkong N., Somnuk S., Jantarach N., Ruxsanawet K., Nuntaboon P., Kanjoo V., Yoysungnoen B.2023Nutrients
  15(1)
  4
  4Rice bran water extract prevents cardiac lipid accumulation and oxidative damage in rats fed a high-fat dietMunkong N., Lerdvuthisopon N., Parklak W., Somnuk S., Yoysungnoen B., Naowaboot J., Somparn N., Hansakul P.2019Maejo International Journal of Science and Technology
  13(2),pp. 96-109
  4
  5Metabolic and inflammatory profiles, gut microbiota and lifestyle factors in overweight and normal weight young thai adultsSomnuk S., Komindr S., Monkhai S., Poolsawat T., Nakphaichit M., Wanikorn B.2023PloS one
  18(7),pp. e0288286
  1
  6Exploring metabolic pathway alterations in obese fermented feces mediated by individual fruit extracts of Triphala components using untargeted metabolomicsKwandee P., Somnuk S., Nakphaichit M., Wanikorn B., Roytrakul S., Tunsagool P.2024Journal of King Saud University - Science
  36(4)
  0
  7Preliminary characterization of gut mycobiome enterotypes reveals the correlation trends between host metabolic parameter and diet: a case study in the Thai CohortMok K., Poolsawat T., Somnuk S., Wanikorn B., Patumcharoenpol P., Nitisinprasert S., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2024Scientific Reports
  14(1)
  0