Person Image

  Education

  • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • วท.บ.(บริหารศาสตร์), โรงเรียนนายเรืออากาศ, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  Community participationCoordinatingCOVID-19 Crisisenvironmental educationHRD:Graduate studiesHuman Resource Developmentsenior tourismsShake Societyกลยุทธ์การพัฒนากอ.รมน.กาญจนบุรีการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้การจัดกิจกรรมสันทนาการการตัดสินใจการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการประเมินผลการประเมินหลักสูตรการปลูปผักปลอดภัยการป้องกันปัญหาการรังแกกันการเปิดปิดภาคเรียนการฝึกอบรมการพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวการพัฒนาการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชน The Development of tourism activitiesการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการย้ายถิ่นการย้ายถิ่น คนต่างด้าวการรังแกกันการศึกษาการศึกษาต่อการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทางกายกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวเกณฑ์การประเมินความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความปลอดภัยในโรงเรียนความเปราะบางความพึงพอใจความสนใจความสามารถในการฟื้นคืนความสุขค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพการให้บริการคุณภาพชีวิตคูปองวิชาการเครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีโครงสร้างเงินเดือน, สวัสดิการ, การพัฒนาองค์กร, พนเงินเดือนและสวัสดิการชุมชนต้นแบบเด็กและเยาวชนตำรวจตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งวิชาการนครปฐมนปร.นวัตกรรมทางการศึกษาบางเลนประชาธิปไตยประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริญญาโทผลกระทบผลกระทบ อาเซียนผลกระทบของภัยพิบัติน้้าท่วมผู้สูงอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพฤติกรรมนิสติพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโรงเรียนขนาดเล็กวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนศักยภำพพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวสร้างต้นแบบสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรท้องถิ่นห้วยองคตออกกำลังกายอาเซียน

  Interest

  การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2561 - ก.พ. 2565 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.ค. 2560 - ก.พ. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • มิ.ย. 2554 - ก.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ม.ค. 2551 - ก.ย. 2552 หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารตึกดินสอ
   • ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • ห้องม.1-ม.6 ชั้น ระดับมัธยมศึกษา อาคารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กพส.
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก