Person Image

Administration

Education

 • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
 • ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
 • วท.บ.(บริหารศาสตร์), โรงเรียนนายเรืออากาศ, ไทย, 2534

Expertise Cloud

Community participationCoordinatingCOVID-19 CrisisHRD:Graduate studiesHuman Resource Developmentsenior tourismsShake Societyกลยุทธ์การพัฒนากอ.รมน.กาญจนบุรีการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้การจัดกิจกรรมสันทนาการการตัดสินใจการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการประเมินผลการปลูปผักปลอดภัยการป้องกันปัญหาการรังแกกันการเปิดปิดภาคเรียนการฝึกอบรมการพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวการพัฒนาการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชน The Development of tourism activitiesการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการย้ายถิ่นการย้ายถิ่น คนต่างด้าวการศึกษาการศึกษาต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทางกายกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวเกณฑ์การประเมินความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความเปราะบางความพึงพอใจความสนใจความสามารถในการฟื้นคืนความสุขค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพการให้บริการคุณภาพชีวิตคูปองวิชาการเครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีโครงสร้างเงินเดือน, สวัสดิการ, การพัฒนาองค์กร, พนเงินเดือนและสวัสดิการชุมชนต้นแบบเด็กและเยาวชนตำรวจตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งวิชาการนครปฐมนปร.นวัตกรรมทางการศึกษาบางเลนประชาธิปไตยประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริญญาโทผลกระทบผลกระทบ อาเซียนผลกระทบของภัยพิบัติน้้าท่วมผู้สูงอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพฤติกรรมนิสติพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหิดลวิทยานุสรณ์ยุติธรรมชุมชนเยาวชนผู้นาเที่ชุมชนรูปแบบการท่องเที่ยวโรงเรียนโรงเรียนกีฬาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยศักยภำพพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวสร้างต้นแบบอาเซียนอาหารกลางวันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

Interest

การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารตึกดินสอ
  • ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
  • ห้องม.1-ม.6 ชั้น ระดับมัธยมศึกษา อาคารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กพส.
  • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก