Person Image

  Education

  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  BAAN RAJAN THEME MARKETBang Luang Market communitycommunity networkscommunity participationCOMMUNITY TOURISM BASECookingCoordinatingCOVID-19 CrisisEating and SellingFAMILY TOURISTGood conservation groupIndustry ServiceInstructional ActivitiesparticipationPlantationsenior tourismssenior touristsShake SocietySmall schoolsTHAI TOURISTS MOTIVATIONThe feedback of the studentUniversityvolunteer touristYouth vocational skill 4.0กาญจนบุรีการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนการเงิน บัญชี ความพึงพอใจ ผู้รับบริการการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาเกษตรการจัดกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวการประสานพลังของชุมชนการพัฒนาการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชน The Development of tourism activitiesการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวิเคราะห์องค์ประกอบการศึกษาด้านการเกษตรการศึกษายุค 4.0กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่องจิตวิทยา อุตสาหกรรมบริการ ข้อสะท้อนของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน Psychologyจิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการข้อสะท้อนของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน Psychologyชุมชน ภาครัฐ และเอกชนตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน DEVELOPMENTตลาดน้ำทุ่งบัวแดง FAMILY TOURIST’S MOTIVATIONทักษะอาชีพเยาวชนนวัตกรรมการศึกษานวัตกรรมนันทนาการนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวปลูกเอง ปรุงเอง กินเอง ขายเอง Agingผู้สูงอายุภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลเมืองเก่ากำแพงแสนเยาวชนผู้นาเที่ชุมชนเยาวชนผู้นำเที่ยวแรงจูงใจ นักท่องเที่ยวจิตอาสา กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม The Motivationแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวิถีปกติใหม่ศักยภาพการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วม ชุมชนตลาดบางหลวง potential of tourismศักยภาพการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ การมีส่วร่วมของชุมชน potential of Tourismศักยภำพพื้นที่

  Interest

  การจัดการศึกษา, การจัดการศึกษาเกษตร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 102 ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)