Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2553
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  3D laser scan3D Laser scanningApplied TensionBuckling BehaviorCable tensionCable tension evaluationCablesCatenary jumpercatenary riserCritical VelocityCurrent cablesElastica theoryEnergy principlefinite element methodfree vibration analysishybrid riserInclined Variable Arc-Length BeamInternal pulsatile flowIntrinsic coordinate finite element modelLand useLarge amplitude vibrationLarge Deflectionlarge displacementlarge sag catenarylarge sag shapeLaser applicationsLaser scanning dataMarine risernatural frequencyNewton-RaphsonNon-contactNon-contact approachNonlinear analysisNonlinear finite elementNonlinear finite element analyses (FEA)Non-linear finite elementsNonlinear first-order differential equationNonlinear Frist-Order Differential EquationNonlinear geometrynonlinear responsepenalty methodPipeline-layingPipe-soil interactionPlastic seabed modelPost-bucklingRoofsRoot reinforcementShooting MethodShooting Optimization MethodSlope stabilitySurface analysisVariable-arclength pipeVariable-Arc-Length PipeVariational formulationvariational methodvessel motionvirtual workVirtual Work Principlesกลศาสตร์การคำนวณของโครงสร้างการกระตุ้นที่ปลายด้านบนการโก่งเดาะการสั่นอิสระการแอ่นตัวมากความมั่นคงของลาดดินคอมพิวเตอร์โปรแกรมคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้คานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้เคเบิ้ลยึดโยงโซล่าเซลล์ลอยน้ำท่อที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ท่อในแนวดิ่งแบบแขวนที่ปลายบนท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลนิวตัน-ราฟสันปัจจัยที่ไม่คงที่ผลตอบสนองทางพลศาสตร์พฤติกรรมการโก่งเดาะพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะมวลวัตถุที่ปลายล่างระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ระเบียบวิธียิงเป้าแรงดึงที่ปลายแรงอัดวิกฤติวิธีการแปรผันวิธีการแปรผัน วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิธียิงเป้าวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมโยธาสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบไม่เป็นเชิงเส้นหลักการงานและพลังงานเสมือนหลักการพลังงานแอ่นตัวมาก

  Interest

  วิศวกรรมโครงสร้าง, กลศาสตร์การคำนวณของโครงสร้าง, วิศวกรรมโยธา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 2,3 อาคาร6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
   • ห้องห้องปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุ ชั้น 1 อาคาร6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Static equilibrium configurations and appropriate applied top tension of extensible marine riser with specified total arc-length using finite element methodAthisakul C., Phanyasahachart T., Klaycham K., Chucheepsakul S.2012Engineering Structures
  34,pp. 271-277
  17
  2Nonlinear vibration of marine riser with large displacementKlaycham K., Athisakul C., Chucheepsakul S.2017Journal of Marine Science and Technology (Japan)
  22(2),pp. 361-375
  15
  3Critical top tension for static equilibrium configuration of a steel catenary riserAthisakul C., Klaycham K., Chucheepsakul S.2014China Ocean Engineering
  28(6),pp. 829-842
  9
  4Large amplitude vibrations of a deepwater riser conveying oscillatory internal fluid flowKlaycham K., Athisakul C., Chucheepsakul S.2020Ocean Engineering
  217
  8
  5Large amplitude motions of deepwater marine riser transporting fluidKlaycham K., Athisakul C., Chucheepsakul S.2018Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  2018-June,pp. 78-85
  3
  6Nonlinear Response of Marine Riser with Large Displacement Excited by Top-End Vessel Motion using Penalty MethodKlaycham K., Athisakul C., Chucheepsakul S.2020International Journal of Structural Stability and Dynamics
  20(4)
  2
  7Nonlinear free vibration of a steel catenary riserKlaycham K., Athisakul C., Chucheepsakul S.2014Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  ,pp. 195-201
  2
  8Critical top tension of an extensible catenary riserAthisakul C., Klaycham K., Phanyasahachart T., Chucheepsakul S.2011Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  ,pp. 50-56
  1
  9Free vibration analysis of large sag catenary with application to catenary jumperKlaycham K., Nguantud P., Athisakul C., Chucheepsakul S.2020Ocean Systems Engineering
  10(1),pp. 67-86
  0
  10EFFECT OF LAND USE ON SLOPE STABILITYWettayavigromrat T., Kunsuwan B., Mairaing W., Klaycham K.2022International Journal of GEOMATE
  23(100),pp. 17-25
  0