Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Engineering), Construction Engineering and Management, Kyoto University, JAPAN, 2555

  Expertise Cloud

  Amount of RainfallAsphalt Pavementbinary logistic regressionConcrete pavementEngineering management and maintenanceEvacuationFloodinghazardHuman securityInternational Roughness IndexInternational Roughness Index (IRI)LandslidesLoadsmigrationModal splitPavement damagePhysical Characteristics of HighwayTrip assignment modelVehicle routingvictimการจัดการข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลการชะลอความเร็วการใช้ประโยชน์ที่ดินการตรวจสภาพผิวทางการบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำประปาการเสื่อมสภาพของผิวทางการไหลของข้อมูลการไหลของสารสนเทศการอพยพความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความปลอดภัยความเสี่ยงความเสียหายความเสียหายของผิวทางค่าดัชนีความขรุขระสากลค่าดัชนีความเรียบสากลคาร์บอนฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานดอกธูปฤาษีดัชนีความขรุขระสากลดินขาวดินถล่มดินถล่ม รูปแบบการอพยพ อุตรดิตถ์ดีเอฟดีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ การใช้พื้นที่ เกษตรกรรมถนนลาดยางถนนแอสฟัลต์นํ้าหนักบรรทุกน้ำท่วมแนวทางแก้ไขแบบจำลองกระบวนการแบบจำลองการเดินทางแบบจำลองโครงข่ายระบบประปาประเมินความเสียหายปริมาณนํ้าฝนปริมาณน้ำฝนปริมาณฝนปริมาณรถบรรทุกปัจจัยทางกายภาพของถนนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ผิวทางผิวทางแอสฟัลต์ผู้ขับขี่แผ่นดินไหวแผนภาพการไหลของข้อมูลพฤติกรรมพฤติกรรมผู้ขับขี่พื้นที่เสี่ยงภัยภัยพิบัติระบบประปาระบบสาธารณูปโภครูปแบบอาคารลักษณะทางกายภาพของทางหลวงลูกโซ่มาร์คอฟวัสดุกันความร้อนวัสดุเชิงประกอบนาโนวิศวกรรมวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน( Infrastructure Engineeting )ศูนย์อพยพสภาพผิวทางสันชะลอความเร็วสาธารณูปโภคพื้นฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเส้นใยคาร์บอนหน่วยงานประปาอพยพอาคารที่ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุอุโมงค์ข้ามแยกิวทางคอนกรีต

  Interest

  วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน( Infrastructure Engineeting ), Human security, Engineering management and maintenance

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Logistic regression analysis of factors affecting travel mode choice for disaster evacuationPhiophuead T., Kunsuwan N.2019Engineering Journal
  23(6),pp. 399-417
  10
  2MANAGEMENT GUIDELINES FOR EVACUATION ROUTES IN AREAS PRONE TO FLOODING AND LANDSLIDES: A CASE STUDY OF THE MAE PHRONG RIVER BASIN AREA IN THAILANDKunsuwan N., Kunsuwan B.2021International Journal of GEOMATE
  21(88),pp. 97-104
  0