Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Engineering), Construction Engineering and Management, Kyoto University, JAPAN, 2555

  Expertise Cloud

  binary logistic regressionEngineering management and maintenancehazardHuman securitymigrationModal splitvictimการจัดการข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลการตรวจสภาพผิวทางการไหลของข้อมูลการไหลของสารสนเทศการอพยพความเสี่ยงความเสียหายค่าดัชนีความขรุขระสากลค่าดัชนีความเรียบสากลคาร์บอนฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานดอกธูปฤาษีดัชนีความขรุขระสากลดินขาวดินถล่มดินถล่ม รูปแบบการอพยพ อุตรดิตถ์ดีเอฟดีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ การใช้พื้นที่ เกษตรกรรมถนนลาดยางถนนแอสฟัลต์น้ำท่วมแนวทางแก้ไขแบบจำลองกระบวนการแบบจำลองการเดินทางประเมินความเสียหายปริมาณน้ำฝนปริมาณฝนปริมาณรถบรรทุกปัจจัยทางกายภาพของถนนผิวทางผิวทางแอสฟัลต์ผู้ขับขี่แผ่นดินไหวแผนภาพการไหลของข้อมูลพฤติกรรมพื้นที่เสี่ยงภัยภัยพิบัติระบบประปาระบบสาธารณูปโภครูปแบบอาคารวัสดุกันความร้อนวัสดุเชิงประกอบนาโนวิศวกรรมวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน( Infrastructure Engineeting )ศูนย์อพยพสภาพผิวทางสาธารณูปโภคพื้นฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเส้นใยคาร์บอนหน่วยงานประปาอพยพอาคารที่ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุอุโมงค์ข้ามแยก

  Interest

  วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน( Infrastructure Engineeting ), Human security, Engineering management and maintenance

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)