ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
RLCE
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

RLCE

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.กมล อมรฟ้า

Email: fengkma@ku.ac.th

Phone Number: 034351851

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สิรัญญา ทองชาติ

Email: fengsytc@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1851

นายสมชาย ประยงค์พันธ์

Email: fengscpp@ku.ac.th

Phone Number: 034281074

ผศ.บรรพต กุลสุวรรณ

Email: fengbpk@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1851

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย์

Email: fengwck@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-897

ผศ.พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์

Email: fengpwp@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-851

รศ.นันทวัฒน์ ขมหวาน

Email: fengnwk@ku.ac.th

Phone Number: 034-351851

นายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ

Email: fengcpsu@ku.ac.th

Phone Number: 034351851

ผศ.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

Email: fengpak@ku.ac.th

Phone Number: 034281075 246

รศ.กฤษณะ จันทรโชติ

Email: fengknj@ku.ac.th

Phone Number: 034351851

ผศ.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ

Email: fengnpw@ku.ac.th

Phone Number: 034-351851

รศ.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์

Email: fengcrn@ku.ac.th

Phone Number: 034351851

รศ.นที อธิกคุณากร

Email: fengnta@ku.ac.th

Phone Number: 034351851