Person Image

  Education

  • วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2551
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2546
  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  AC 60-70Bangkok ClayGeotechnical PropertiesIndirect tensile strengthLandformLimestoneMekong Delta ClayPMASoil FormationTensile strength ratioกลุ่มโลจิสติกส์การกัดเซาะการเจาะสำรวจดินการติดตามงานการทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบาการประมาณค่าเชิงพื้นที่การประเมิณความเสี่ยงการประเมินความเสียหายการประยุกต์ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็น การป้องกันตลิ่งการพังทลายของตลิ่งการวิเคราะห์สังเคราะห์การวิเคราะห์สังเคราะห์งานการวิเคราะห์เสถียรภาพการสำรวจดินการไหลซึมผ่านฐานรากขยะพลาสติกเขื่อนขนาดกลางเขื่อนสิริกิติ์ความแปรปรวนความเสี่ยงคอนกรีตคำสำคัญ: ตะกอนน้ำพาคุณสมบัติของชั้นดินคุณสมบัติดินจังหวัดนครปฐมเจตคติต่อการเรียนรู้วิชาธรณีวิทยาทางวิศวกรรมชั้นดินกำแพงแสนโซ่อุปทานฐานข้อมูลฐานรากเสาเข็มดินตะกอนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพตะกอนดินเหนียวทะเลธรณีวิทยาปัญหาจากงานเจาะสำรวจดินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผ่นดินไหวพารามิเตอร์ในการออกแบบยุคควอร์เทอนารีระบบฐานข้อมูลระบบผู้เชี่ยวชาญระยะทางรีเวอร์สโลจิสติกส์ มวลรวมหยาบรีไซเคิล คุณสมบัติวัสดุก่อสร้างรูปแบบอาคารลักษณะชั้นดินโลจิสติกส์วัสดุมวลรวมรีไซเคิลวาริโอแกรมวิธีปฏิบัติงานเจาะสำรวจดินสารประกอบเกลือในดินเสถียรภาพหัวทดสอบขนาด 60? และ 90?อนุทินการเรียนรู้

  Interest

  การวิเคราะห์เสถียรภาพ, การประยุกต์ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็น , การประเมิณความเสี่ยง

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • พ.ค. 2555 - เม.ย. 2557 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 685.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.05 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง ชั้น 1 อาคาร6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of uncertainty in soil parameters to factor of safety along Mekong riverbankThongchart S., Sooksatra V., Soralump S.2008Geotechnical Engineering
  39(1),pp. 37-48
  1
  2Comparative Study of Tensile Strength Ratio of Asphalt Concrete Mixed with AC 60-70 and Polymer Modified AsphaltKasikitwiwat P., Thongchart S., Prayongphan S., Jantarachot K.2021Engineering Journal
  25(10),pp. 51-60
  0
  3GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL PROPERTIES OF MEKONG DELTA CLAY AS COMPARISON WITH BANGKOK CLAYMi N.V.A., Thongchart S., Mairaing W.2023International Journal of GEOMATE
  24(101),pp. 22-32
  0