Person Image

  Education

  • Ph.D Human Resource Development (International), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2556
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ไทย, 2545
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2540
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การวางแผนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เกียรตินิยม, NIDA, ไทย, 2558
  • Diploma, Institute of Tourism and Hotel Management, Austria, 2538

  Expertise Cloud

  : sufficiency economyCommunityDevelopmentDigitalEconomic SufficiencyGreen MICEHRD’s roleHua Hin BeachHuman Resource Developmenthuman resource development (HRD)StartupSufficiency Economicsufficiency economysustainableSUSTAINABLE MICESustainable Tourismtourism businesTourism businessTravellerกลุ่มชาติพันธุ์การแก้ปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความรู้การตลาดของการท่องเที่ยวการตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกการบริหารจัดการการพัฒนาการพัฒนา การจัดการการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดอยอ่างขางการวิเคราะห์การสร้างทักษะ/ การส่งเสริมอาชีพ/ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง/ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา/ เศรษฐกิจพอเพียงความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ชายหาดหัวหินความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ชายหาดหัวหิน Satisfactionความยั่งยืนความรู้พื้นฐานคำสำคัญ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุณค่าคุณลักษณะชุมชนเชิงอนุรักษ์ ไตดําทรัพยากรมนุษย์ประหยัดพลังงานปัจจัย โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ความยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแผนพัฒนาศูนย์หัตถกรรมพระปฐมเจดีย์พระราชวังสนามจันทร์พึงประสงค์รูปแบบการท่องเที่ยวลายผ้าลายผ้า การทอผ้าด้วยกี่กระตุก แผนพัฒนา ศูนย์หัตถกรรมลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีและการอ่านออกเขียนได้โลจิสติกส์วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลง ตลาดน้ำศักยภาพศักยภาพการท่องเที่ยวสื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดห่วงโช่อุปทานแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

  Interest

  ทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), การบริหารจัดการ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)