Person Image

  Education

  • Ph.D Human Resource Development (International), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2556
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ไทย, 2545
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2540
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การวางแผนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เกียรตินิยม, NIDA, ไทย, 2558
  • Diploma, Institute of Tourism and Hotel Management, Austria, 2538

  Expertise Cloud

  : sufficiency economy9+1 Building BlocksCommunityDevelopmentDigitalEconomic SufficiencyGreen MICEHRD’s roleHua Hin BeachHuman Resource Developmenthuman resource development (HRD)StartupSufficiency Economicsufficiency economysustainableSUSTAINABLE MICESustainable Tourismtourism businestourism businessTravellerกลุ่มชาติพันธุ์การแก้ปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความรู้การตลาดของการท่องเที่ยวการตลาดท่องเที่ยวการตลาดบริการ การท?องเที่ยวเชิงสร?างสรรค?การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกการบริหารจัดการการพัฒนาการพัฒนา การจัดการการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดอยอ่างขางการวิเคราะห์การสร้างทักษะ/ การส่งเสริมอาชีพ/ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง/ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา/ เศรษฐกิจพอเพียงการอ่านออกเขียนได้ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ชายหาดหัวหินความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ชายหาดหัวหิน Satisfactionความยั่งยืนความรู้พื้นฐานคำสำคัญ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุณค่าคุณลักษณะชุมชนเชิงอนุรักษ์ ชุมชนเดิมบาง-เขาพระไตดําทรัพยากรมนุษย์ประหยัดพลังงานปัจจัย โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ความยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแผนพัฒนาศูนย์หัตถกรรมพระปฐมเจดีย์พระราชวังสนามจันทร์พัฒนาสื่อพึงประสงค์มัคคุเทศก์รูปแบบการท่องเที่ยวลายผ้าลายผ้า การทอผ้าด้วยกี่กระตุก แผนพัฒนา ศูนย์หัตถกรรมลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีและการอ่านออกเขียนได้โลจิสติกส์วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลง ตลาดน้ำศักยภาพศักยภาพReceived 8 July2021Revised 9July2021Accepted 15 September 2021 ศักยภาพการท่องเที่ยวศักยภาพชุมชนปลักไม้ลายReceivedสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดห่วงโช่อุปทานแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)โอทอปโอทอปนวัตวิถี

  Interest

  ทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), การบริหารจัดการ

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมบริการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)