Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Mechanical Engineering), National Chung Hsing University, Taiwan, 2560

  Expertise Cloud

  Cryptomeria japonicaEfficiencyElectric lossesEnergy dissipationEnergy efficiencyenergy management systemEntropyEntropy generation analysisEnvironmental healthEquivalence ratiosExergyExergy analysisExhaust gasesGasificationKineticsKitchen greaseKriging modelLarge amountsLeafMachine learningMatthiolaMedical problemsMedical wasteMedical wastesMedium density fiberboard (MDF) Rice strawmetal phosphideMicro-reactorMixturesMulti stage downdraft gasifierNapier GrassOptimisationsOptimizationOverall energy efficiencypalm olein oilPelletizingPelletsPerformance optimizingPolyethylene terephthalate (PET)Polypropylenesporous biocharProcess parametersPyrolysisRecirculated pyro-gasResponse surface method (RSM)Response surface methodologyResponse surface methodology (RSM)Response-surface methodologyRice huskRice husk pelletSecond law efficienciesSensitivity analysisShrinking core modelStainless steelStainless-steelโˆ’platinum segmentation microreactorStatistical approachSteamSugarcane bagasseSurface propertiesSyngasSyn-gasTectona grandisTGAThermodynamic equilibrium modelThermodynamics ParametersthermogravimetricThermogravimetric analyzer (TGA)Thermogravimetric analyzersTorrefactionTorrefaction and biocharVery low tar gasificationWaste disposalกงล้อลดความชื้นกระถินกะละมะพร้าวกะลากาแฟกากกาแฟก๊าซชีวภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศการเชื่อมลมร้อนการแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้งการลดขนาดการสูญเสียน้าหนักการอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงานแก๊สชีวมวลแก๊สซิฟิเคชั่นแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวลแก๊สซิฟิเคชั่นชนิดอากาศ 3 ขั้นแก๊สซิฟิเคชั่นร่วมแก๊สซิไฟเออร์แก๊สซิไฟเออร์ 3 ขั้นแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลลงแก๊สสังเคราะห์แก๊สไอเสียชีวมวลซินแก๊สถ่านชาร์ทอริแฟกชั่นเปลือกแมคคาเดเมียวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสมดุลอุณหพลศาสตร์

  Interest

  การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง work shop ชั้น ล่าง อาคารตึก8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Inert torrefaction of sugarcane bagasse to improve its fuel propertiesManatura K.2020Case Studies in Thermal Engineering
  19
  53
  2Exergy analysis on torrefied rice husk pellet in fluidized bed gasificationManatura K., Manatura K., Lu J., Wu K., Hsu H.2017Applied Thermal Engineering
  111,pp. 1016-1024
  52
  3Optimization of gasification process parameters for COVID-19 medical masks using response surface methodologyChalermsinsuwan B., Li Y.H., Manatura K.2022Alexandria Engineering Journal
  6
  4Co-combustion characteristics and kinetics behavior of torrefied sugarcane bagasse and ligniteSamaksaman U., Manatura K.2021International Journal of Renewable Energy Development
  10(4),pp. 737-746
  5
  5Characteristics and Combustion Kinetics of Fuel Pellets Composed of Waste of Polyethylene Terephthalate and BiomassManatura K., Samaksaman U.2021Global Journal of Environmental Science and Management
  7(4),pp. 625-642
  3
  6Thermal decomposition and kinetic modeling of torrefied Cryptomeria japonica in a CO 2 environmentManatura K., Manatura K., Lu J., Wu K.2018Biofuels
  9(6),pp. 693-703
  3
  7Machine learning and statistical analysis for biomass torrefaction: A reviewManatura K., Chalermsinsuwan B., Kaewtrakulchai N., Kwon E.E., Chen W.H., Chen W.H., Chen W.H.2023Bioresource Technology
  369
  3
  8Performance optimizing and entropy generation analysis of a platinum–stainless-steel segmented microreactorLi Y.H., Kao H.H., Wang Y.R., Wan J., Manatura K.2023Chemical Engineering Journal
  457
  2
  9Isothermal kinetics of torrefied Cryptomeria japonica in CO2 gasificationManatura K., Manatura K., Lu J., Wu K.2018Biomass Conversion and Biorefinery
  8(1),pp. 125-133
  2
  10Porous Biochar Supported Transition Metal Phosphide Catalysts for Hydrocracking of Palm Oil to Bio-Jet FuelKaewtrakulchai N., Kaewtrakulchai N., Smuthkochorn A., Manatura K., Panomsuwan G., Fuji M., Eiad-Ua A.2022Materials
  15(19)
  1
  11Novel performance study of recirculated pyro-gas carbonizer for charcoal productionManatura K.2021Energy for Sustainable Development
  64,pp. 8-14
  1
  12Gasification of torrefied biomass with carbon dioxide in a fluidized bedWu K., Shih Y., Yang K., Manatura K.2016European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
  2016(24thEUBCE),pp. 900-902
  0
  13Co-torrefaction of rice straw and waste medium density fiberboard: A process optimization study using response surface methodologyManatura K., Chalermsinsuwan B., Kaewtrakulchai N., Chao Y.C., Li Y.H.2023Results in Engineering
  18
  0