ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Artificial legBanana foamBiomechatronicCarbonizationCFDcoffeeCombustionDEMDiscrete element methodfinite elementFinite Element MethodFluidized bedGasificationgreen bananaGreenhouseheat transferHeat transfer in packed bedHuman skinHydrocharHydrogenHydrothermal carbonizationImpellermilkMushroom houseOptimizationProducer gas qualitypyrolysisRobotSemi-active controlSugarcane bagasseTar crackingThai-made irrigation pumpThermodynamic and thermal efficiency analysis in gasificationTMRtorrefactionuhtVibrationกระถินก๊าซชีวภาพการกระจายอากาศการจัดการพลังงานการถ่ายเทความร้อนการทำความเย็นการผสมกันของอนุภาคการลดอุณหภูมิห้องการวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องการสั่นสะเทือนการไหลหลายสถานะแก๊สซิฟิเคชั่นแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลลงแก๊สสังเคราะห์ขมิ้นชันสกัดของไหลนาโนขับเคลื่อนด้วยตัวเองข้าวกล้องข้าวเคลือบแขนกลความดันตกคร่อมสูงสุดความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันเครือข่ายเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องทำความเย็นเครื่องผสมเครื่องผสมแบบใบกวนโคนมชีวมวลเชื่อมซินแก๊สดีอีเอ็มตรรกศาสตร์คลุมเครือแตกร้าวถ่านชาร์ทอริแฟกชั่นท่อลมนมนมกล่องใบกวนผ้าทอผ้าใบแผงรังผึ้งพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณฟลูอิไดซ์เบดไฟไนต์เอลิเมนต์ไฟไนอิลิเมนต์ไมโครคอนโทรเลอร์ไม่ทำลายระบบปรับอากาศระบบอัตโนมัติโรงเรือนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องสมดุลอุณหพลศาสตร์สัมประสิทธิ์การแพร่หุ่นยนต์เคลื่อนที่เห็ดหอมอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องอนุภาคไม่ต่อเนื่องอบแห้งอาหาร


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาย เอนก ไกรรอด

anak.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 034355310


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 259 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 108 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 151 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 29 เรื่อง (Unknown 29 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 30 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 80 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 54 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)