โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2022

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคนิครวมสำหรับประเมินความแก่ทุเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การทอริแฟกชั่นแบบเปียกสำหรับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การออกแบบไลน์การฉีดไส้และบรรจุถาดแบบกึ่งอัตโนมัติขนมเอแคร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0