การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2019

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

5

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02208512 ชื่อวิชา Energy Engineering,1 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019