ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2022

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.ธนา ชีพสมทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Durian volume determination using short-range coded-light three-dimensional scanner", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 113-120
2022 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, exJetsadaporn Priyadumkol, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, "Optimization of High Frequency Welding Parameters of PVC Coating on Polyester Fabric", TRENDS IN SCIENCES, ปีที่ 19, ฉบับที่ 8, เมษายน 2022, หน้า 3463-3472
2022 inนายสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization and pyrolysis kinetics study of hydrochar derived from turfgrass (Zoysia matrella) using hydrothermal carbonization", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 inนายสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of co-hydrothermal carbonization of sugarcane bagasse and polyvinyl chloride on co-production of furfural and solid fuel", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
Publish Year National Journal 8
2022 inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement of Biogas Generating by the Fermenting Barrel for Biogas Production from Organic Waste for Household Use", Engineering Access, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 37-44
2022 inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตู้เพาะปลูกพืชต้นทุนต่ำโดยใช้คลาวด์ไอโอที", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 19-42
2022 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในระบบผลิตพืชอินทรีย์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 34-43
2022 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สถาพร วังฉาย, "การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีการผสมของอนุภาคในเครื่องผสมแบบใบกวนโดยใช้วิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 147-155
2022 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, exเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบภาระขาดของรอยเชื่อมผ้าทอทางสถาปัตยกรรมจากการเชื่อมลมร้อนและเหนี่ยวนำ", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 127-137
2022 exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "การทอริแฟคชั่นด้วยแก๊สไอเสียสาหรับชีวมวลเปลือกแข็ง", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 92-104
2022 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หุ่นยนต์อัตโนมัติดูแลพืชไฮโดรโปรนิกส์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 40-48
2022 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exดร.อุกฤต สมัครสมาน, "สมรรถนะของเตาไพโรไลซิสกะลามะพร้าวชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, หน้า 1-9

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 7
2022 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์, inดร.ชนมน จันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องของการไหลของก๊าซและของแข็งในไซโคลน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 19 - 22 กรกฎาคม 2022, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2022 exผศ.ดร.สถาพร วังฉาย, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดคุณสมบัติของเมล็ดวัสดุทางการเกษตรโดยการทดลองทางกายภาพและการจำลองด้วยวิธีอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 19 - 22 กรกฎาคม 2022, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2022 exปริญญา หนุนภักดี, exกานน ภู่ตระกูล, exนราธร ทองประไพ , inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รถนั่งขับสำหรับใส่ปุ๋ยและบังคับดอกอย่างอัตโนมัติสำหรับไร่สับปะรด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 19 - 22 กรกฎาคม 2022, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2022 exธนกร ประทับวงศ์, exเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการถ่ายเทความร้อนของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบอะคลิลิก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exศุภกิจ บุญไพจิตร์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยการกระจายลมด้วยผ้าทอสมัยใหม่ในห้องปรับอากาศขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exภัทรมนตร์ ธนเดชา, exนันทนัท จงใจ, exศักรินทร์ ศิลวิศาล, exสิรวิชญ์ ดอกรัก, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการส่งลมด้วยท่อลมแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในระบบปรับอากาศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exเสถียรธรรม กิตติถาวร, exฐานิกา อ่อนเหลือ, inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กังหันลมไร้ใบพัด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 19 - 22 กรกฎาคม 2022, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=09]