คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
24 81 4.271 33.445
105 37.716
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 4 23 4 1 ---
32 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
35 47 31 95 0 3 0 0 0 0 5 3 3
216 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน-ผศ.กิติพงษ์เจาจารึก
การทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์-นายวัชมาโพธิ์ทอง
การออกแบบและคำนวณทางวิศวกกรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์-ผศ.จีรชัยสุภาสุทธากูล
ศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-ผศ.หทัยเทพวงศ์สุวรรณ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Email: fenghtw@ku.ac.th
โทร. (034) 355-310
ศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (IMERs)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Email: fengkpj@ku.ac.th
โทร. 0-3435-5310
การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน (EMRE)
Member: 5 (Int: 4 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Email: -
โทร. 0-3435-5310
การออกแบบและคำนวณทางวิศวกกรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย วัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Email: fengwmp@ku.ac.th
โทร. 034355310
การทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์ (MTAM)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
16
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.314
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.314
- Leader
10.114
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.842
+ Univ. Project
3.080
- Leader
1.540
- Co-
1.540
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.762
- Leader
5.176
- Co-
0.586
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชนมน จันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.297
+ Univ. Project
0.940
- Leader
0.470
- Co-
0.470
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.357
- Leader
0.507
- Co-
1.850
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนา ชีพสมทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.945
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.945
- Leader
0.308
- Co-
4.637
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
2
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.042
+ Univ. Project
0.900
- Leader
0.450
- Co-
0.450
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.142
- Leader
0.320
- Co-
5.822
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
14
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.786
+ Univ. Project
1.720
- Leader
0.860
- Co-
0.860
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.066
- Leader
5.866
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.989
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.539
- Leader
0.389
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.755
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.755
- Leader
0.365
- Co-
7.390
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.064
+ Univ. Project
0.356
- Leader
0.256
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.708
- Leader
0.508
- Co-
5.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เอนก ไกรรอด, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
0
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.432
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.432
- Leader
0.000
- Co-
10.432
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คมกฤษณ์ ชัยโย, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.020
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.020
- Leader
0.020
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.150
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการออกแบบและคำนวณทางวิศวกกรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.360
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.360
- Leader
0.360
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการออกแบบและคำนวณทางวิศวกกรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.150
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.150
- Leader
0.000
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยการทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.238
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.838
- Leader
0.000
- Co-
1.838
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการออกแบบและคำนวณทางวิศวกกรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
7
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.361
+ Univ. Project
0.540
- Leader
0.270
- Co-
0.270
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.821
- Leader
1.821
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0