รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2021

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162010 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2021 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Machine Damage Detection by Frequency Vibration Analysis and Raspberry pi", Runners-up Best Paper, , สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย , Jul 22 2021
2021 inนายวัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์,inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"DEM Simulation of the Particle Flow on a Centrifugal Spreader", รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2563 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น , วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Dec 8 2021
2021 inนายเอนก ไกรรอด,inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"CFDDEM modeling of gassolid flow in a cyclone separator", รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2563 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคบรรยาย ระดับดี , วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Dec 8 2021