Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2553
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Adsorption IsothermANNBack-propagationBanana foamCFDCFD-DEMcoffeeDEMdoughdryingfinite elementfoam matgreen bananaheat transferIsosteric Heatmicrowave heatingmoisture diffusivityparchmentparchment coffeePore networkpowderPulse flowshrinkageSnackstarchTexturewater diffusivityกล้วยไข่ผงกล้วยผงกาแฟกาแฟกะลาการตรวจสอบภาคสนามการถ่ายเทความร้อนการบำรังรักษาเชิงป้องกันการผสมกันของอนุภาคการวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องการสั่นสะเทือนการไหลแบบเป็นช่วงการไหลหลายสถานะการอบแห้งการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of foods and biomaterials) ขมิ้นชันขมิ้นชันสกัดข้าวกล้องข้าวเคลือบข้าวเคลือบ/ สมุนไพร/ ฟลูอิไดซ์ข้าวเปลือกข้าวโพดความดันตกคร่อมความดันตกคร่อมสูงสุดความเร็วต่ำสุดความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันเครื่องกระจายแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เครื่องผสมแบบใบกวนเครื่องแยกวัสดุ ไซโคลนด้านล่างแตกร้าวใบกวนประสิทธิผลการคัดแยกประสิทธิภาพการแพร่กระจายพลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD)ฟลูอิไดซ์เบดฟลูอิไดซ์เบดว CFDโฟมแมทไฟไนต์เอลิเมนต์ไฟไนอิลิเมนต์ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบระบบอัจฉริยะโรงไฟฟ้าวิธีทำแห้งวิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องวิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM)วิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องสัมประสิทธิก์ ารแพร่สัมประสิทธิ์การแพร่สัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลหมุนอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องอนุภาคไม่ต่อเนื่องอบแห้ง

  Interest

  การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of foods and biomaterials) , พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีองค์ประกอบไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Modelling of moisture diffusion in pores of banana foam mat using a 2-D stochastic pore network: Determination of moisture diffusion coefficient during adsorption processPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2010Journal of Food Engineering
   96(1),pp. 119-126
   19
   2Effects of pore size distribution and pore-architecture assembly on drying characteristics of pore networksPrachayawarakorn S., Prakotmak P., Soponronnarit S.2008International Journal of Heat and Mass Transfer
   51(1-2),pp. 344-352
   11
   3Effect of adsorption conditions on effective diffusivity and textural property of dry banana foam matPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2011Drying Technology
   29(9),pp. 1090-1100
   7
   4Design of Porous Banana Foam Mat to Resist Moisture Migration Using a 2-D Stochastic Pore Network and Its Textural PropertyPrakotmak P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2014Drying Technology
   32(8),pp. 981-991
   4
   5Modeling isosteric heat of banana foam mat using neural network approachPrakotmak P., Wongsuwan H., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2014American Journal of Applied Sciences
   11(8),pp. 1279-1291
   0