Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2553
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Adsorption isothermANNBack-propagationBanana foamCFD-DEMcoffeeDEMdoughdryingfinite elementfoam matgreen bananaheat transferIsosteric Heatmicrowave heatingmoisture diffusivityparchmentparchment coffeePore networkpowdershrinkageSnackstarchTexturewater diffusivityกล้วยไข่ผงกล้วยผงกาแฟกาแฟกะลาการถ่ายเทความร้อนการบำรังรักษาเชิงป้องกันการผสมกันของอนุภาคการวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องการสั่นสะเทือนการไหลหลายสถานะการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying Technology)ขมิ้นชันขมิ้นชันสกัดข้าวกล้องข้าวเคลือบข้าวเคลือบ/ สมุนไพร/ ฟลูอิไดซ์ข้าวเปลือกข้าวโพดความดันตกคร่อมความดันตกคร่อมสูงสุดความเร็วต่ำสุดความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันเครื่องผสมแบบใบกวนด้านล่างแตกร้าวใบกวนประสิทธิผลการคัดแยกพลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD)ฟลูอิไดซ์เบดฟลูอิไดซ์เบดว CFDโฟมแมทไฟไนต์เอลิเมนต์ไฟไนอิลิเมนต์ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบระบบอัจฉริยะโรงไฟฟ้าวิธีทำแห้งวิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM)วิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องสัมประสิทธิก์ ารแพร่สัมประสิทธิ์การแพร่สัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลหมุนอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องอนุภาคไม่ต่อเนื่องอบแห้ง

  Interest

  การอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying Technology), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)