ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน
EMRE
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน

EMRE

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.กิติพงษ์ เจาจารึก

Email: fengkpj@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5310

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ชนมน จันทนา

Email: fengcnm@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5310

ผศ.ปรีดา ปรากฏมาก

Email: fengpdpr@ku.ac.th

Phone Number: 034-281099 ext 7507

ผศ.คณิต มานะธุระ

Email: fengknm@ku.ac.th

Phone Number: 034355310

วิจิตรา หงษ์ศิริ