Person Image

  Education

  • วศ.ม. ( วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • บธ.บ. ( การจัดการงานก่อสร้าง ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย

  Expertise Cloud

  AdsorbentAgricultural residuesAHPBiocharBiological-Machanical-treatmentBiomassBio-reactor LandfillBriquetteBriquettedCommunityConventional charcoal kilnDowndraft gasifierEnergyGasificationGassifierInvestor’s PerspectiveKitchen greaseknowledgeland ude managementLandfill GasLeafPolicyPyrolysisSoil ConditionerSolid wastesufficiency economyuniversityWaste to Energy Landfill gasWater Revivalกล้วยกากตะกอนก๊าซขยะก๊าซชีวภาพการกำจัดขยะการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์การแปรรูปการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาความเป็นไปได้การหมักแบบไร้อากาศกำจัดมูลฝอยขยะขยะเป็นพลังงานขยะพลาสติกขยะมูลฝอยข้าวโพดความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความร้อนเหลือทิ้งความรู้คุณภาพก๊าซคุณภาพดินเครื่องผลิตแก๊สชนิดไหลลงงานวิจัยชุดกำจัดขี้เถ้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเชื้อเพลิงอัดแท่งใช้ประโยชน์ต้นแบบนาข้าวน้ำตาลน้ำประปาน้ำมันน้ำมันพลาสติกแนวพระราชดำริบูรณาการประสิทธิภาพการผลิตปริมาณก๊ผักตบชวาพระนครศรีอยุธยาพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานอื่นๆและพลังงานทดแทนพลาสติกพัฒนาที่ดินแบบครบวงจรพัทยาพืชชีวมวลพืชพลังงานไพโรไลซิสฟาร์มหมูไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะละกอมูลโคมูลฝอยรวบรวมก๊าซระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานระบบกำจัดขยะมูลฝอยระบบน้ำร้อนระบบหมักแบบหมุนเวียนน้ำไร่นาไร่อ้อยวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเศรษฐกิจพอเพียงสถานีวิจัยสถานีวิจัยเพชรบูรณ์แสงอาทิตย์แหล่งกำเนิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราอ้อย

  Interest

  พัฒนาที่ดินแบบครบวงจร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 7 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.18 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง work shop ชั้น ล่าง อาคารตึก8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)