Expertise Cloud

แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนConfirmatory AnalysisDestination ImageExperiencemarathon eventmotivationRevisit IntentionSatisfactionSecondary CitiesService MarketingTourism in Western RegionTravelWord of Mouthword of mouth.กลยุทธ์ส่งเสริมทำงกำรตลำดการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing)การตลาดของการท่องเที่ยวการตัดสินใจการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะทะลุการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (wellness tourism)การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวและการโรงแรมการท่องเที่ยวอย่างยงั่ ยืนการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอาสาสมัครการสอนออนไลน์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกาะเต่าเกาะพะงันเกาะหมากเกาะหมาก จังหวัดตราดความพึงพอใจในการเลือกบริโภคความสัมพันธ์เชิงสาเหตุงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยงานวิ่งมาราธอนจังหวัดตราดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจิตวิทยาเชิงบวกตลาดสามชุกนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปปราณบุรีปัจจัยที่มีอิทธิพลผลกระทบการท่องเที่ยวพฤติกรรมพฤติกรรม:ความสนใจของนักท่องเที่ยว:แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทพฤติกรรมการตัดสินใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแรงจูงใจแรงจูงใจนักท่องเที่ยวแรงผลักดันของนักท่องเที่ยวที่ศักยภาพศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของเกาะทะลุศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing mix)สื่อการเรียนสื่อออนไลน์เส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่าองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

Interest

การท่องเที่ยวและการโรงแรม, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)