Person Image

  Education

  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  acetylglucosaminidaseacid phosphataseactinobacteriaactinomyceteAlkalinealkaline phosphatasealkaline ฮฑ-amylasealpha glucosidasealpha mannosidaseampicillinantibiotic sensitivityArticlearyl acylamidaseBacillus sp. KU-K2Bacillus subtilis CH6bacterial growthBacterial Identificationbacterial strainbacterium culturebacterium isolationbeta galactosidaseBioderagdation of xenobiotic substanceBioformulation of biocontrol agentscarbenicillincarbon sourcecardiolipincatalasecephalosporinCharacterizationchloramphenicolcontrolled studycysteinedigalactosyldiacylglycerolDNA base compositionDNA DNA hybridizationDNA extractionDNA libraryenzymatic hydrolysisenzyme activityerythritolesterasegalactosegenomegenomic DNAgentamicinGeobacillus kaustophilus TSCCA02glucoseGram positive bacteriumGram stainingleucinelipidmannosemenaquinonemicrobiomemidden soil wastenonhumanNon-sterile systemnovobiocinnucleotide sequencePaeniglutamicibacter antarcticusPaeniglutamicibacter psychroPaeniglutamicibacter quisquiliarumpeptidoglycanphosphatidylglycerolPlant microbiomePlant pathogenic bacteriaprobioticproteaseNon-rubberPyricularia oryzaeraw starch degrading enzymerhamnoseribosericerifampicinRNA 16Sskim latexspectinomycinsucrosetriacylglycerol lipasetrypsinunclassified drugvalinevancomycinxylitolกล้วยไม้การส่งเสริมการเจริญของพืชกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญไกลโคลิพิดข้าวจุลินทรีย์ในระบบชีวนิเวศชีวนิเวศจุลินทรีย์แบคทีเรียปฏิปักษ์โปรไบโอติกไมโครไบโอมโรคกาบใบแห้งโรคพืชสารยับยั้งเชื้อราสารออกฤทธิ์ไหม้แอคติโนแบคทีเรีย

  Interest

  Plant microbiome, Bioderagdation of xenobiotic substance, Bacterial Identification, Plant pathogenic bacteria, Bioformulation of biocontrol agents

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 3210/1 ชั้น 2 อาคารภาควิชาโรคพืช
   • ห้อง 3210A ชั้น 2 อาคารภาควิชาโรคพืช
   • ห้อง 3314 ชั้น 3 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร SC14
   • ห้องห้องปฏิบัติการารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ชั้น 4 อาคารตึก Biotec

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Biodegradation of crude oil by immobilized Exiguobacterium sp. AO-11 and shelf life evaluationSakdapetsiri C., Kaokhum N., Pinyakong O.2021Scientific Reports
  11(1)
  15
  2Antagonistic activity of endo-β-1,3-glucanase from a novel isolate, Streptomyces sp. 9X166, against black rot in orchidsSakdapetsiri C., Fukuta Y., Aramsirirujiwet Y., Shirasaka N., Kitpreechavanich V.2016Journal of Basic Microbiology
  56(5),pp. 469-479
  11
  3Actinomycetospora endophytica sp. Nov., isolated from wild orchid (podochilus microphyllus lindl.) in ThailandSakdapetsiri C., Ngaemthao W., Suriyachadkun C., Duangmal K., Kitpreechavanich V.2018International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  68(9),pp. 3017-3021
  6
  4Solid state fermentation, storage and viability of Streptomyces similanensis 9X166 using agro-industrial substrates against Phytophthora palmivora-induced black rot disease in orchidsSakdapetsiri C., Fukuta Y., Aramsirirujiwet Y., Shirasaka N., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2019Biocontrol Science and Technology
  29(3),pp. 276-292
  6
  5Paeniglutamicibacter terrestris sp. nov., isolated from phenanthrene-degrading consortium enriched from antarctic soilSakdapetsiri C., Kuntaveesuk A., Ngaemthao W., Suriyachadkun C., Muangchinda C., Chavanich S., Viyakarn V., Chen B., Pinyakong O.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(3)
  6
  6Alkaline protease production by thermotolerant Bacillus sp. KU-K2, from non-rubber skim latex through the non-sterile system and its enzymatic characterizationLomthong T., Suntornnimit P., Sakdapetsiri C., Trakarnpaiboon S., Sawaengkaew J., Kitpreechavanich V.2022Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  46
  3
  7Paeniglutamicibacter quisquiliarum sp. nov., isolated from midden soil wasteSakdapetsiri C., Sakdapetsiri C., Ngaemthao W., Suriyachadkun C., Pinyakong O.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(12)
  1
  8Polycladomyces subterraneus sp. Nov., isolated from soil in ThailandManeewong N., Sakdapetsiri C., Suriyachadkun C., Shibata C., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2017International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  67(9),pp. 3323-3328
  1
  9Raw starch degrading alkaline α-amylase from Geobacillus kaustophilus TSCCA02: Production, characterization, and its potential for application as a detergent additivePhonlamai A., Kingkaew T., Prajanket P., Sakdapetsiri C., Krajangsang S., Kitpreechavanich V., Lomthong T.2024Journal of Basic Microbiology
  0