สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adoptionAgricultural Developmentagricultural extensionsustainableกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระบวนการพัฒนาการจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การนำความรู้ไปปรับใช้การบริการวิชาการการประเมินผลการประเมินผลโครงการการผลิตผักอย่างยั่งยืนการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาการเกษตรการเพิ่มผลผลิตการแพร่กระจายการมีส่วนร่วมการยอมรับการรวมกลุ่มการส่งเสริมการส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน)การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตรการส่งเสริมโคเนื้อ/การเกษตรยั่งยืน//พัฒนาสถาบันเกษตรการสร้างเครือข่ายการสำรวจความต้องการฝึกอบรมกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์ (Criteria)เกษตรเกษตรกรเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAPเกษตรกรรมยั่งยืน}เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2เกษตรยั่งยืนข้อมูลการผลิตข้าวข้าวปิ่นเกษตรคณะกรรมการบริหารความเข้มแข็งความเข้มแข็งของกลุ่มความคิดเห็นความต้องการความเป็นไปได้ความพร้อมความพึงพอใจความยั่งยืนความยากจนความสำเร็จคุณภาพ (Quality)โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูอาชีพโครงการห้วยองคตฯงานฝึกอบรมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่องานส่งเสริมจ.กาญจนบุรีจ.พิษณุโลกชาวนาชุมชนชุมชนต้นแบบฐานข้อมูล:ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฐานข้อมูลการเรียนการสอนต้นทุนการปลูกข้าวต้นแบบคู่มือและวีซีดีตลาดนัดตลาดนัดอิ่มเกษตรตลาดผักตัวชี้วัด (Indicator)ติดตามและประเมินผล การฝึกอบรมแตรวงพนื้บ้านทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีของชุมชนเทคโนโลยีที่เหมาะสมธุรกิจนครปฐมนานาชาติน้ำหมักชีวภาพแนวทางการพัฒนาบทบาทภาครัฐประเมินผลปราชญ์ชาวบ้านปัจจัยฝึกอบรมโรงเรียนบุตรเกษตรกรโรงสีชุมชนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.เศรษฐกิจส่งเสริมการเกษตรสภาวการณ์สังคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 14 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)