สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

กลุ่มสัมพันธ์ Bacterial leaf blight resistanceBlast resistanceBrown planthopper resistanceCattle feedscfd programChoppercrop growthcrop residueData martData warehouseddRADDeep placement fertilizerDigitaria decumbensDNA BarcodeDNA barcodingDonor genome contentDraft pullDrawbar (pulling) powerdried soilEnglishEnglish GrammarExpellerFast NeutronFe homeostasisFEMfertilizer injectionFe-tolerant mutantsfluid mechanicGasifierGene pyramidingGeometrygermination percentageGreen technologyiron densityIron toxicityJatrophaKASP markerLinkage dragmedicinal plantsminimum tillageMoverMultiple backcrossingmutantsOilOLAPOsFRO1PangolaPig-headed plowplanterPseudo-backcrossingReadingRecurrent genome contentRenewable energyresidue handlingriceScrewsequencingslot openerSqueezing machineSubmergence tolerancesubsoilingSugarcaneSustainableTest ScoresTILLINGUndergraduate StudentsUniversityWeb TechnologyWriting & Translationการเงิน บัญชี ความพึงพอใจ ผู้รับบริการการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การรับเข้าศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน การจัดการภาครัฐและเอกชน การตลาด การจัดการกีฬามวยไทยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์การใช้วัสดุเหลือทิ้งในงานคอนกรีตการบัญชี และการเงินการปรับตัวการเป็นผู้ฝึกกีฬาการผลิตก๊าซเซื้อเพลิงการวิเคราะห์งบประมาณการศึกษาการสอบออนไลน์การให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายกิจการนักศึกษาแก๊สชีวภาพข้าวกลายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายความคาดหวังความคิดเห็นความพึงพอใจเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวนิสิตพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน เครื่องหมักแก๊สพลังงานทดแทน ชีวมวล ยั่งยืนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สบู่ดำหลักสูตรการเรียนการสอน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 คน, นักวิจัย 4 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)