Search Result of "Screw"

About 157 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

แหล่งทุน:บริษัท อินโนฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกนารี จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแปรรูปข้าวสำหรับผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ twin screw extruder (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
Img
12345678