การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2023

341

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

88

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

205

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

9

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

16

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 41
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003591 ชื่อวิชา Research Methods in Agronomy,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003592 ชื่อวิชา Colloquium in Agronomy,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003475 ชื่อวิชา Techniques in Molecular Biology and Biochemistry for C,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027496 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatron,1 มิ.ย. 2023 - 21 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027496 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatron,1 มิ.ย. 2023 - 21 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026461 ชื่อวิชา Insect Ecology,20 พ.ย. 2023 - 1 เม.ย. 2024
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026335 ชื่อวิชา nsect Pests of Forest,26 มิ.ย. 2023 - 4 พ.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,1 ก.ย. 2023 - 22 ก.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hospitality Industry,5 ก.ค. 2023 - 29 ก.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,6 ต.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,4 ส.ค. 2023 - 25 ส.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hospitality Industry,5 ก.ค. 2023 - 29 ก.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hospitality Industry,5 ก.ค. 2023 - 29 ก.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026461 ชื่อวิชา Insect Ecology,20 พ.ย. 2023 - 1 เม.ย. 2024
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,3 ก.ค. 2023 - 19 ก.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :College of Acticulture Biotechnology, Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Natural products from insect fungi to control Aceria guerreronis Keifer (Acari: Eriophyidae) Collected from Thailand 8/8/2566-8/8/2566,8 ส.ค. 2023 - 8 ส.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,18 ก.ย. 2023 - 18 ก.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :College of Acticulture Biotechnology, Zhejiang University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Natural products from insect fungi to control Aceria guerreronis Keifer (Acari: Eriophyidae) Collected from Thailand,8 ส.ค. 2023 - 8 ส.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,4 ส.ค. 2023 - 25 ส.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240385 ชื่อวิชา Cultural Heritage Theory,27 ต.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 28 ก.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026461 ชื่อวิชา Insect Ecology,20 พ.ย. 2023 - 1 เม.ย. 2024
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด