รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2023

342

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

88

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

205

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

9

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

16

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,"ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร พุทธศักราช 2565 ชนิดพืช กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยู034-ซี8-14 (KU034-C8-14) เลขที่ 1773/2565", เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร, คณะเกษตร กำแพงแสน, Mar 16 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,"ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร พุทธศักราช 2565 ชนิดพืช กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยู034-ซี8-21 (KU034-C8-21) เลขที่ 1774/2565", เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร, คณะกษตร กำแพงแสน, Mar 16 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,"ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร พุทธศักราช 2565 ชนิดพืช กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยู034-ซี8-24 (KU034-C8-24) เลขที่ 1775/2565", เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร, คณะเก๖ร กำแพงแสน, Mar 16 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักวิจัยดีเด่น กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2566", ด้านการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 12 2023
2023 inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2023

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2023 inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,"De – Bugs: Green Insecticide from Eggshells Waste", เหรียญทอง "GOLD MEDAL" และ "WIIPA SPECIAL AWARD", Agriculture, World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านกรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น, Jul 8 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"De-BUGs Organics: Bio-Pesticide from Wasted Eggshells", GOLD, , Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) , Sep 19 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"De-BUGs Organics: Bio-Pesticide from Wasted Eggshells", SPECIAL AWARD, , KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATION ในงาน INDONESIA INVENTORS DAY 2023, Sep 19 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"“WIN-Bugs”: Nutritional Supplement for Plants and Insecticide from Discarded Eggshells and Pineapple Peels", รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล "GOLD MEDAL", ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช), Aug 9 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"“WIN-Bugs”: Nutritional Supplement for Plants and Insecticide from Discarded Eggshells and Pineapple Peels", รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา "รางวัลระดับดีเด่น" , ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช), Aug 9 2023
2023 inดร.นราธิป สุจินดา, อาจารย์,inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล", รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 2 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2023 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Mixedinteger linear programming based optimization strategies for the sustainable cultivated banana production supply chain planning system", บทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award), , คณะกรรมการการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2023
2023 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวัชมา โพธิ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"DEM Simulation of the Flow Pattern in a Grain Silo Using Opensource Software", รางวัลระดับดี , ประเภทบทความวิจัย, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , Apr 4 2023
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์,"Control of Acidovorax citrulli on Melon and Watermelon Seed Using Inductively Coupled Plasma under Vacuum Condition", รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทโปสเตอร์, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, May 24 2023
2023 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์,inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์,inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์,inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, อาจารย์,inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Khaw Neaw (Glutinous Rice) De Grill: Organic Rice Community Enterprise Development in The Digital Era", การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ภาคบรรยาย Best Oral Presentation, สาขา งานวิจัยรับใช้สังคม/งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน, CRCI 2023 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566, Jul 26 2023
2023 inดร.พิมลวรรณ เกตพันธ์, อาจารย์,"Marketing of organic products: A case study of Sampran Model", The certificate of honour as "Best Paper Presenter" in technical presentation and research contributions., , Eurasia Research, Nov 24 2023