Person Image

  Education

  • Ph.D. (Civi Engineering - Water resources planning and managment), Colorado State University , USA, 2539
  • Master of Science (Irrigation Engineering) , University of Southampton , uk, 2533
  • วศ.บ.(วิผสวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 3 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาและปรับปรุงโค้งเกณฑ์การบริหารงานอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อรองรับความแปรปรวนของฝน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการส่งน้ำสำหรับโครงการชลประทาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความต้องการใช้น้ำและการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการให้น้ำชลประทานแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การประเมินและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการส่งน้ำของคลองในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาระดับลุ่มน้ำจนถึงระดับแปลงนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในเขตแนวป้องกันน้ำเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 4 7 0 0
  2019 การพัฒนาระบบวางแผนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสะแกกรังแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การบริหารและการประมวลผลการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การบริหารจัดการน้ำครบวัฏจักรอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2019 การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การบริหารความต้องการน้ำชลประทานและปริมาณน้ำท่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์และการบริหารจัดการสมดุลน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าชลประทานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการไหลของน้ำและตะกอนผ่านฝายกล่องตาข่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การจัดการและการให้น้ำกับมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตกรณีมีปริมาณน้ำอย่างจำกัดด้วยน้ำหยด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการส่งน้ำสำหรับโครงการชลประทาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การประเมินผลของปริมาณการให้น้ำของสายยางน้ำซึมที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาความต้องการใช้น้ำและการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการให้น้ำชลประทานแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การประเมินและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการส่งน้ำของคลองในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2009 โครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2009 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 พัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยสำหรับงานชลประทานระดับไร่นา หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในเขตแนวป้องกันน้ำเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 3 0 0
  2016 การศึกษาชลศาสตร์การไหลผ่านอุโมงค์ด้วยแบบจำลองทางกายภาพโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ผู้ร่วมวิจัย บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบติดตามและทำนายความแห้งแล้งของประเทศด้วยดัชนีความแห้งแล้งรวม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2012 การศึกษาวิจัยและวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 0 0 0 0
  2012 การกำหนดดัชนีภัยแล้งรวมที่เหมาะสำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2003 Interactive Evaluation of Global Water Circulation and Human Society. หัวหน้าโครงการ MAFF-JAPAN 0 0 0 0
  2002 การวิเคราะห์แบบเอนกประสงค์สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดินกรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำกลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)