โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน (GIS-Base Map)