ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

65

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

Adsorptionanacardic acidArtificial Neural Networkaspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCatalysisCatalystchemical composition distributionchitosanCO2 hydrogenationComposite membranecorn cobcrystallization analysis fractionationCrystallization analysis fractionation (Crystaf)Discrete element methodElectrodepositionEnergy storageEpoxidationethanolFermentationFluidizationFragmentationFuel cellGAS ProcessGrapheneHeterogeneous CatalysisHydrodesulfurizationJatropha curcasKineticslatent heatLCALife cycle assessmentMagnetic fieldManganese oxideMethaneMethanolModel-based controlModelingMolecular Weight DistributionMonte Carlo SimulationnanomaterialsNanotechnologynatural rubberOptimizationPCMsPEMFCPolyanilinePolyethylenepolyethylene (PE)polymerPolyolefinPolystyrenePorous silicapropylenePropylene oxideProteasepyrolysisRaman spectroscopyreducing sugarRhodococcus opacus PD630Rice Husk AshrutheniumShrimpSilicaSilica nanoparticlesSimulationsodium silicateSolid-state fermentationsupercapacitorSweet Sorghum BagasseTexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการดูดซับการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงเซลลูโลสตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติยางพารารูทีเนียมลิกนินสบู่ดำเอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วลีพร ดอนไพร, อาจารย์

E-Mail: fengwod@ku.ac.th Tel.02797-0999 ต่อ1275


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 27 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 138 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 255 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 247 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 299 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 265 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1390 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 646 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 744 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 39 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 32 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 715 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 693 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 124 รางวัล (เกียรติบัตร 69 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 44 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)