วิทยาเขตกำแพงแสน

243

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

106

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

291

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

11

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

anthracnoseAntioxidantbananabest proximity pointbiological controlbroilerCassavachitosanColletotrichumdiversityEscherichia coliethyleneGenetic diversitygrowthMaizemangomechanical propertiesMungbeanNear infraredNIRnucleopolyhedrovirusorganic fertilizerpepperperformanceQualityriceStoragesugarcaneThai Learnerstomatowater qualityzinc oxideZnOกล้วยกวาวเครือขาวก๊าซชีวภาพการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการจัดการความรู้การจัดการน้ำการจัดการเรียนรู้การเจริญเติบโตการประเมินการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนฐานข้อมูลถั่วเขียวทัศนคตินวัตกรรมน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาผู้สูงอายุฝรั่งพริกพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังแมลงน้ำโลจิสติกส์วิตามินซีสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งแวดล้อมสุกรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุณหภูมิเอทานอล

Executives

รองอธิการบดี

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrnrw@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1887ext 105

ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengarp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutrkl@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

ดร. จักกริช พฤษการ, อาจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 720 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 48 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 185 คน, อาจารย์ 264 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 6 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 18 คน, นายสัตวแพทย์ 26 คน, นักวิทยาศาสตร์ 23 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการสัตวบาล 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 30 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร 51 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, ครู 2 คน, พนักงานห้องทดลอง 3 คน, วิศวกร 7 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 2 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 37 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 52,487.08 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 241 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 163.72 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1111 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 810 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 78 โครงการ, ผู้ประสานงาน 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 795 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 163 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2380 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2084 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 118 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1108 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2465 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2013 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 88 โครงการ, ผู้ประสานงาน 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1347 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7706 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3750 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3956 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 83 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 5 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 37 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 16 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2201 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1919 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 32 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 150 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 100 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 732 รางวัล (เกียรติบัตร 172 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 227 รางวัล, ประชุมวิชาการ 333 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)