วิทยาเขตกำแพงแสน

137

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

37

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

172

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

anthracnoseAntioxidantbananabiological controlbroilerCassavadiversityEscherichia coliethyleneGenetic diversitygrowthMaizeMangomechanical propertiesmungbeanNear infraredNIRnucleopolyhedrovirusorganic fertilizerpepperperformanceQualityriceStoragesugarcaneThai learnerstomatowater qualityzinc oxideZnOกล้วยกวาวเครือขาวการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการจัดการความรู้การจัดการน้ำการจัดการเรียนรู้การเจริญเติบโตการบริหารจัดการน้ำการประเมินการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพซากคุณภาพน้ำเครื่องจักรกลเกษตรโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนฐานข้อมูลถั่วเขียวทัศนคตินวัตกรรมน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาผู้สูงอายุฝรั่งพริกพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังแมลงน้ำโลจิสติกส์วิตามินซีสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งแวดล้อมสุกรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุณหภูมิเอทานอล

Executives

รองอธิการบดี

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrnrw@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1887ext 105

ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengarp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutrkl@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 749 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 60 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 199 คน, อาจารย์ 256 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 6 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 18 คน, นายสัตวแพทย์ 31 คน, นักวิทยาศาสตร์ 21 คน, นักวิชาการศึกษา 9 คน, นักวิชาการสัตวบาล 5 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 33 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร 51 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, ครู 2 คน, พนักงานห้องทดลอง 3 คน, วิศวกร 7 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 2 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 37 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 52,487.08 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 241 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 163.72 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1162 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 858 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 85 โครงการ, ผู้ประสานงาน 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 816 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2577 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2249 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 135 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1223 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2559 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2089 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 94 โครงการ, ผู้ประสานงาน 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1402 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8213 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4067 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4146 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 92 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 26 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 5 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 42 เรื่อง, สิทธิบัตร 19 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 16 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2260 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1963 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 36 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 159 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 102 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 774 รางวัล (เกียรติบัตร 189 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 229 รางวัล, ประชุมวิชาการ 356 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)