ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdditivesADMETadsorptionAnticancerBiodieselBrown coalcarbon nanotubesCatalysiscatalystcomputational chemistryDensity functional theoryDFTelectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyFluorescenceFuel cellgraphenehemagglutininHIV-1 RTLaCoO3lactideMannich reactionmannoseMetal Organic FrameworkMethylene blueMicro fuel cellmolecular dockingmolecular dynamicsmolecular dynamics simulationmolecular modelingmp2Multivariate statisticsNano scaleNANOPARTICLESNanoporesNanosensorsNanotechnologynickelONIOMOptimization via simulationorganocatalystoseltamivirPerovskitepoly(lactic acid)PolylactidepolymerPore sizeporous siliconprodigiosinProlineQM/MMQSARquantum chemical calculationsquantum dotRanking and selectionring-opening polymerizationRutheniumSARself-assemblysensorsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystsolar cellsSol-GelSol-gel methodsteam explosionStrecker ReactionStructure based designsuperheated waterSuperheated water extractionsynchronous-scanning fluorescesynthesisSynthetic fuelTamifluthioprolineTrace metalsTransesterificationVirtual Screeningกราฟีน การสังเคราะห์ไข้หวัดนกเคมีอินทรีย์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนน้ำมันปาล์มดิบน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์พอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติแลกไทด์


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. พีรดา ยิ่งยวด, อาจารย์

E-Mail: fscipdy@ku.ac.th Tel.025625555 ext. 2144

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

E-Mail: fscisknb@ku.ac.th Tel.0-2562-5555 ต่อ 2169


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 55 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 199 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 143 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 335 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 231 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 149 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 264 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 212 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 88 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1719 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1016 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 703 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 15 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 431 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 403 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 22 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 105 รางวัล (เกียรติบัตร 47 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)