คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

124

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

64

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

115

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdsorptionAnammoxArtificial IntelligenceArtificial Neural NetworkBangkokBiodieselCarbon dioxideCatalystCeramic materialsChitosanCombustion SynthesisComposite materialsCompressive strengthcorrosioncrystallization analysis fractionationData MiningDesignDesign of ExperimentsDisturbance observerEggshellethanolFatiguefinite elementfinite element methodfly ashFuel cellGenetic algorithmGISGPSGrapheneImage ProcessingInput shapingKnowledge ManagementLand UselandslideLife Cycle AssessmentmethanolMicrostructureModel-based controlModelingMonte Carlo simulationNanotechnologyNatural GasNatural rubberOntologyoptimizationoxygen reduction reactionParallel Computingperformance measurementphase transformationPolyethylenepowder injection moldingpyrolysisRainfallRemote SensingRFIDRice husk ashSimulationSlope stabilitySoil cementStatistical analysisSupercapacitortransesterificationtransportationUAVVector Symbol DecodingVibration reductionzinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตไคโตซานเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงน้ำชะมูลฝอยน้ำท่วมน้ำเสียชุมชนแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานพลังงานทดแทนมลพิษยางธรรมชาติยางพาราสบู่ดำสิ่งแวดล้อมเอทานอล

Executives

รองคณบดี

ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

E-Mail: pop@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-6245

ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengeka@ku.ac.th

Tel.: 0 2945 8555 ต่อ 1839

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fengpac@ku.ac.th

Tel.: 02942855

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengccc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1010

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

ดร. พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fengppy@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8610

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fengpsw@ku.ac.th

Tel.: 0816993539

เลขานุการคณะ

นาง มะลิวัลย์ ฉวีสุข

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 272 คน (ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 94 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 108 คน, อาจารย์ 47 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 29 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 10,398.41 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 529 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 445 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 44 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 156 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1177 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1088 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 67 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 228 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1658 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1480 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 70 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 458 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7509 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2850 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4659 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 105 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 25 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 37 เรื่อง, สิทธิบัตร 43 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1923 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1774 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 89 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 33 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 450 รางวัล (เกียรติบัตร 174 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 132 รางวัล, ประชุมวิชาการ 144 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)