คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

92

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

Aedes aegyptianthracnosebananabiocharBiological ControlBreedingCassavacassava breedingcombining abilitycornDiversitydryingFarmer FieldfertilizerField Cornfield corn hybridfruit qualitygerminationgrapeGrowthgrowth performanceheterosishybridhybrid ricemaizeMangoMarker assisted selectionMASOil palmOn-Farm trialorganic fertilizerresistancericerice qualitysoil amendmentSoybeansweet cornTaxonomytissue cultureWaxy cornWeed ControlYieldกล้วยการเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรกรข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวฟ่างข้าวลูกผสมความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความเร็วในการงอกความหลากหลายคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตโคนมถั่วลิสงถั่วเหลืองปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีพลังงานทดแทนพลับพันธุ์พืชคลุมดินมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราลูกผสมลูกผสมเดี่ยวโลจิสติกส์วัสดุปรับปรุงดินเวลาเฉลี่ยในการงอกเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสตรอเบอรี่สบู่ดำสมรรถนะการผสมสมุนไพรสายพันธุ์แท้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกรหญ้าแฝกองุ่นอ้อยอาหารสัตว์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrpyb@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0308 ต่อ 121

นาง สาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: agrsvp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514 ext.130

ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrddj@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3482

ดร. พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: agrpmt@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-1025

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: agrtns@ku.ac.th

Tel.: 025793130

นางสาว สุจิตตา เรืองรัศมี, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

E-Mail: agrstrm@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514


Department (คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 235 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 16 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 60 คน, อาจารย์ 59 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 6 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 8 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 7 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 20 คน, นักโภชนาการ 1 คน, พยาบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 24 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 836 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 193 โครงการ, ผู้ประสานงาน 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 826 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 943 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 691 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 135 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 610 โครงการ)
 • ทุนนอก 1289 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1022 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 94 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 674 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4230 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2166 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2064 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 44 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 15 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 21 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 12 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1778 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1475 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 38 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 169 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 96 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 492 รางวัล (เกียรติบัตร 131 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 122 รางวัล, ประชุมวิชาการ 239 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)