ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

actinomyceteactinomycetesAgriculturealkaline proteaseAutophagyBacillus sp.Bacillus subtilisBacteriabiocontrolBiodegradationbiodieselbiodiversitycell immobilizationCellulaseDHADiversityDye Decolorizationecologyendospore forming bacteriaEnzymatic activityEthanol productionFungigene expressionHepatitis B virushepatocellular carcinomahydrogenhydrogen productionimmobilizationindole-3-acetic acidKluyveromyces marxianusLaccaselactic acid bacteriaL-asparaginaseLigninolytic enzymeLignocellulolytic FungiLipidLipid productionListeria monocytogenesMangrovemangrove forestMicroalgaeMicroorganismsMushroomnew speciesNew yeast speciesNitrificationnitrifying bacteriaoleaginous yeastoptimizationOral lichen planuspeat swamp forestsPhenanthrenePhotosynthetic bacteriaphototrophic bacteriaPhylloplanePhysiologyplant growth promoterplant pathogenic fungipolyester tabletpolymorphismsprobioticSNPsqualenestarchTempetermitethermotolerantthermotolerant yeastyeastการเก็บรักษาจุลินทรีย์การเกษตรการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์เชื้อราทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียแบคทีเรียสร้างสปอร์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใบไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งแป้งมันสำปะหลังยีสต์ราโรคพืชลิพิดไวรัสตับอักเสบบีสภาวะที่เหมาะสมสารส่งเสริมการเจริญพืชสาหร่ายขนาดเล็กเห็ดฟางออกซินออโตฟาจีอาหารสัตว์เอนโดไฟต์แอคติโนมัยสีท


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

E-Mail: fscisssp@ku.ac.th Tel.02-562-5555 ต่อ 4020


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 275 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 237 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)
 • ทุนนอก 180 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 145 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 742 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 402 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 340 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 393 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 326 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 59 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 76 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 35 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)