Conference

Article
ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยแอนดรอยด์แท็บเล็ต
Conference
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTICARD 2014)
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤษภาคม 2014
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะประมง การใช้ประโยชน์ :มีการนำไปใช้งานจริงในหลายรายวิชา ทั้งขนาดเล็ก (<10 คน) และขนาดใหญ่(>150 คน) เช่นรายวิชา01204312 01204421 01204528 และวิชาพื้นฐาน 1 รายวิชาในคณะประมง,30 ม.ค. 2014 - 2 มึ.ค. 2015