ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2013

190

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

399

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

10

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

268

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

34

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 147
2013 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exThanit Metheenuku, "Innovation of Micro Crystalline Cellulose, Cellulose Beads and Cellulose Sponge from Natural Agricultural Plants", J. Chem. Chem. Eng., ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1094-1099
2013 inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "A Simple Analytical Model for Expected Frame Waiting Time Evaluation in IEEE 802.11e HCCA Mode", Wireless Personal Communications, ปีที่ 69, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 1899-1924
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุดารัตน์ เดชเสน่ห์, exนายอารยะ อ้นทอง, exนายรักษพงษ์ คุณานุรักษพงษ์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Electromechanical responses of dielectric elastomer composite actuators based on natural rubber and alumina", Journal of Elastomers and Plastics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013 - มิถุนายน 2012, หน้า 143-161
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxide ", Journal of Porous Materials, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013
2013 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKorakot Amornworawit, "The Engineering Properties of Kaolinitic Clay and Burning Shell Activated by Alkali Solution", Advanced Materials Research, ปีที่ 608-609, ฉบับที่ 2013, สิงหาคม - ตุลาคม 2013, หน้า 1795-1800
2013 exSiriporn Larpkiattaworn, exNut Pookerdsin, exMathurot Wangchanachai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Phosphorus Sorption Capacity of Concrete Waste, Natural Sorbents, Alum Residuals from Water Supply Sludge, and Ceramic Material for Tertiary Treatment in Onsite Systems", EnvironmentAsia, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 58-63
2013 exแสงธรรม ศรีโกมล, exผศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงค์มณีรัตน์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical Codeposition and Heat Treatment of Nickel-Titanium Alloy Layers", Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 1-10
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtiweena Krittayavathananon, exNatee Chinwipas , "Ultraporous palladium on flexible graphene-coated carbon fiber paper as high-performance electro-catalysts for the electro-oxidation of ethanol", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, มกราคม 2013, หน้า 1030-1034
2013 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exTheerapong Payungwong, exKittipat Sudprasert, exPongsaton Kasri, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSad?k Kaka?, "A Study of Waste, Biogas and Waste-to-Energy: A Sakon Nakhon Municipality Landfill Case", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 95-100
2013 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Kenjin Wang, "Chemical shrinkage behavior of pastes made with different types of cements", Construction and Building Materials, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, มีนาคม 2013, หน้า 854-862
2013 exYuttapong Tanawannapong, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel production from waste cooking oil in a microtube reactor", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 37-41
2013 exSresungsuwan, N., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction of mechanical properties of compatibilized styrene/natural- rubber blend by using reaction conditions: Central composite design vs. artificial neural networks", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 127, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 356-365
2013 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exน.ส.ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ , exน.ส.วิภาวดี เนื่องวัง, exKemathut Turnprakiat, "Simultaneous Heat and Mass Exchanger Networks with Process Simulator", Journal of Chemical Engineering of Japan, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 1-12
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSarunya Chaisakrenon, exAncharee Banchong, exRaksapong Kunanuraksapong, exProf.Anuvat Sirivat, "Mechanical and electrical properties of alumina-natural rubber composites", Rubber Chemistry and Technology, Volume 42, Number 1, February 2013, pp. 26-33, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 26-33
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนายทินวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Chitosan-assisted combustion synthesis of CuO-ZnO nanocomposites: Effect of pH and chitosan concentration", Ceramics International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, เมษายน 2013, หน้า 3371-3375
2013 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม, exนางสาว สมปราถนา พรมโครต, "Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi design", Industrial Crops and Products, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 473-479
2013 exNapapan Jaroonvechatam, exPakkarada Sansuksom, exPatcharin Worathanakul, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "SUZ-4 Zeolite Synthesis Derived from Rice Husk Ash", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 109-116
2013 exChoothong, N.-O., exKaewvilai, A., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A novel colorimetric sensing material, poly(?-glutamic acid)-graft-3, 4-dihydro-3-(2?-ethyl hydroxyl)-6-ethyl-1,3,2H-benzoxazine (?-PGA-graft-ethyl-Bx), for iron(III) ions", Sains Malaysiana, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 223-229
2013 exRakwatin, P., exSansena, T., inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungsipanich, A., "Using multi-temporal remote-sensing data to estimate 2011 flood area and volume over Chao Phraya River basin, Thailand", Remote Sensing Letters, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มกราคม 2013, หน้า 243-250
2013 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Echosonography with proximity sensors", EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 415-420
2013 exSomsakaya Thammaniwit, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Application of Bender’s Decomposition Solving a Feed–mix Problem among Supply and Demand Uncertainties", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 111-128
2013 exSuttiponparnit, K, exTiwari, V, exSahu, M, exBiswas, P, inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, exCharinpanitkul, T, "Effect of Pt or Pd doping on stability of TiO2 nanoparticle suspension in water", JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 150-156
2013 exPornpan Namkhang , exWoo-Jin An, exWei-Ning Wang, exKoyar S. Rane, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exPratim Biswas, "Low Temperature Synthesis of N-Doped TiO2 Nanocatalysts for Photodegradation of Methyl Orange", Journal of Nanoscience and Nanotechnology , ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 2376-2381
2013 exAroonsingkarat, K., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction of styrene conversion of polystyrene/natural rubber graft copolymerization using reaction conditions: Central composite design versus artificial neural networks", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 128, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2013, หน้า 2283-2290
2013 exShoombuatong, W., exMekhac, P., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, exCheevadhanarak, S., exChaijaruwanich, J., "Prediction of human leukocyte antigen gene using ฮบ-nearest neighbour classifier based on spectrum kernel", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 42-49
2013 exRojviroon, T., inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel process", Surface Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 77-80
2013 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exDr. Manuel Nandayapa, exProf. Kiyoshi Ohishi, exAssoc. Prof. Seiichiro Katsura, "Design for Sensorless Force Control of Flexible Robot by Using Resonance Ratio Control Based on Coefficient Diagram Method", Automatika - Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 62-73
2013 exSongsing, K., inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Kinetics and mechanism of grafting styrene onto natural rubber in emulsion polymerization using cumene hydroperoxide-tetraethylenepentamine as redox initiator", European Polymer Journal, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2013, หน้า 1007-1016
2013 exPanyakaew, P., inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Hybrid computational method for step-bidding price optimal power flow", International Review of Electrical Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 369-378
2013 exM.H. Aziz, exErik L.J. Bohez, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exManukid Parnichkun, "Petri Net model of repetitive push manufacturing with Polca to minimise value-added WIP", International Journal of Production Research, ปีที่ 51, ฉบับที่ 15, มกราคม 2013, หน้า 1-10
2013 exSuktha, P, exLekpet, K, exSiwayaprahm, P, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhanced mechanical properties and bactericidal activity of polypropylene nanocomposite with dual-function silicasilver core-shell nanoparticles", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 128, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 4339-4345
2013 exKlinklow, N., exPadungkul, S., exKanthong, S., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Development of a Kraft paper box lined with thermal-insulating materials by utilizing natural wastes", Key Engineering Materials, ปีที่ 545, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 82-88
2013 exSutthiwichaiporn, P., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Adaptive boosted spectral filtering for progressive fingerprint enhancement", Pattern Recognition, ปีที่ 46, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013, หน้า 2465-2486
2013 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิษณุ ทองขาว, "Bayesian Models for Time Series with Covariates, Trend, Seasonality, Autoregression and Outliers", Journal of Computer Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, เมษายน 2013, หน้า 291-298
2013 exWeerapol Namboonruang, exRattanakorn Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "A perspective study on strength properties-low thermal conductivity and leachability of Pozzolanics soil bricks towards to environmentally friendly", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2013, หน้า 2831-2841
2013 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWinit Bouapetch, exPongsiri Tungwungwiwat, "Extension of energy-utilisation diagram to power availability for exergy loss analysis", International Journal of Exergy , ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 323-343
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนายทินวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, exนางสาววลีพร ดอนไพร, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation method", Fuel Processing Technology, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 72-78
2013 exMuangtong, P, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exBoonsalee, S, exPoomiapiradee, S, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Fine Bagasse Ash on the Workability and Compressive Strength of Mortars", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 126-134
2013 exผศ.ดร. วเรศรา วีระวัฒน์, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, exนายพีระพงศ์ ทรัพย์สมบัติ, "A Generic Discrete-Event Simulation Model for Outpatient Clinics in a Large Public Hospital", Journal of Healthcare Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2013, หน้า 285-305
2013 exผศ.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "NELDER-MEAD METHOD WITH LOCAL SELECTION USING NEIGHBORHOOD AND MEMORY FOR STOCHASTIC OPTIMIZATION", Journal of Computer Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2013, หน้า 463-476
2013 exWantha, C., inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, "Experimental investigation of the effects of driver housing and resonance tube on the temperature difference across a thermoacoustic stack", Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 887-896
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarachai Srimuk, exPoramane Chiochan, exAtiweena Krittayavathananon, exSantamon Luanwuthi, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "High-performance supercapacitor of manganese oxide/reduced graphene oxide nanocomposite coated on flexible carbon fiber paper", CARBON, ปีที่ 60, ฉบับที่ 0, สิงหาคม 2013, หน้า 109-116
2013 inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mixed Numerical-Experimental Technique for Identification of Elastic Material Parameters Using Digital Image Correlation : Simulation Approach", Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, The Japan Society of Mechanical Engineers, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 65-78
2013 exNawawit Nounkaw, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "On-Off Period Mechanism for Supporting Always Best Connected in IEEE 802.21 MIH Services", International Journal of Future Computer and Communication, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2013, หน้า 418-422
2013 exKererat, C, exSasanakul, I, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Centrifuge Modeling of LNAPL Infiltration in Granular Soil with Containment", JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 139, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 892-902
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtiweena Krittayavathananon, exNatee Chinvipas, exPatarachai Srimuk, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Ultraporous Palladium Supported on Graphene-Coated Carbon Fiber Paper as a Highly Active Catalyst Electrode for the Oxidation of Methanol", Fuel Cells, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - ตุลาคม 2013, หน้า 881-888
2013 exน.ส. สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exDr. Ryo Honda, exProf. Kazuo Yamamoto, "Organic carbon recovery and photosynthetic bacteria population in an anaerobic membrane photo-bioreactor treating food processing wastewater", Bioresource Technology, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 65-74
2013 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จินดารัตน์ บุญไชยยุทธศักดิ์, "Utilization of stabilized wastes for reducing methane emission from municipal solid waste disposal", Bioresource Technology, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 199-204
2013 exMitsugi, Y., inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMishima, Y., exKoga, K., exAraki, H., exIttisukananth, P., "Long-term change of water quality in the Reservoir of the Isahaya bay reclamation project", Lowland Technology International, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 21-28
2013 exKerdphol, T., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exWeerakamaeng, Y., "Robust interline power flow controller design for damping of low frequency oscillations in power system with wind power sources", International Review of Automatic Control, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 127-133
2013 exChinnawornrungsee, R., exMalakul, P., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life cycle energy and environmental analysis study of a model biorefinery in Thailand", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 439-444
2013 exKetsarapong, S., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKess, P., exKropsu-Vehkapera, H., "Review of university classification: Implications on educational management", International Journal of Management in Education, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 254-275
2013 exPastuszak, Z., exHelo, P., exLee, T.-R., inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exComepa, N., exFankham-Ai, K., "Productivity growth: Importance of learning, intellectual capital, and knowledge workers", International Journal of Innovation and Learning, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 102-119
2013 exKoht-Arsa, K., inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A centralized state repository approach to highly scalable and high-availability parallel firewall", Journal of Computers (Finland), ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 1664-1676
2013 exWarsing Jr., D.P., inดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKing, R.E., "Computing optimal base-stock levels for an inventory system with imperfect supply", Computers and Operations Research, ปีที่ 40, ฉบับที่ 11, เมษายน 2013, หน้า 2786-2800
2013 exAsawin Wongwiwat, exErik L.J. Bohez, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Production scheduling for injection molding manufacture using Petri Net model", Assembly Automation, Vol. 33, No. 3, pp. 282 – 293. (Publisher: Emerald, UK; ISSN: 0144-5154; Thomson Reuters (ISI); SCOPUS) , ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 282-293
2013 exKittichin Plungpongpan, exKulkeerati Koyanukkul, exAttaphon Kaewvilai , exNollapan Nootsuwan, exPrartana Kewsuwan, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of PVP/MHEC Blended Hydrogels via Gamma Irradiation and Their Calcium ion Uptaking and Releasing Ability", Energy Procedia, ปีที่ 34, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2013, หน้า 775-781
2013 exWankassama Haron, exThammanoon Thaweechai, exWorawat Wattanathana, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exHathaikarn Manaspiya, exChatchai Veranitisagul, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Structural Characteristics and Dielectric Properties of La1-xCoxFeO3 and LaFe1-xCoxO3 Synthesized via Metal Organic Complexes", Energy Procedia , ปีที่ -, ฉบับที่ 34, กรกฎาคม 2013, หน้า 791-800
2013 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exMs. Siwaporn Suttikornchai , exMs. Thitima Songjitsomboon , "Co-precipitation of Mefenamic acid and Polyethylene Glycol 4000 Using theGas Anti-Solvent (GAS) Process", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 440-446
2013 exSakan Phengsakul, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thermal Treatment on Intermetallic Phases of Fe/Al Structural Transition Joints", ENERGY PROCEDIA, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2013, กรกฎาคม 2013, หน้า 782-790
2013 exWonsakorn Muthusith, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of Porous Copper Layers by Two-Steps Process:Electrodeposition and Combustion", Advanced Materials Research, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 747, กรกฎาคม 2013, หน้า 757-760
2013 exBenjaporn Inseemeesak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Influence of Aluminium Dross on Cement Paste’s Porosity", Advanced Materials Research, ปีที่ 747, ฉบับที่ 2013, กรกฎาคม 2013, หน้า 445-448
2013 exS.N.M. Manikpura, exShabbir Gheewala, exSebastien Bonnet , inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the effect of recycling on sustainability of municipal solid waste management in Thailand", Waste and Biomass Valorization , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 237-257
2013 exW. Namboonruang, exR. Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, exN. Suphadon, "Prediction of the Heat-Insulating Crumb Rubber Brick Walls Design by the Finite Element Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 805-806, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 1575-1582
2013 exWatcharapong Chookaew, exJirachai Mingbunjurdsuka, exPairote Jittham, exNuchanat Na Ranong, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of Weldline Strength in Injection Molded Rubber Parts", Energy Procedia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 767-774
2013 exTeerapol Kittikanjanaruk, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Computer Simulation and Experimental Investigations of Wall-Thickness Distribution in HIPS and A-PET Thermoformed Parts", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 302-309
2013 exLitikorn, S., inดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and testing of a scroll pump efficiency", Advanced Materials Research, ปีที่ 712-715, มีนาคม 2013, หน้า 1428-1434
2013 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exComepa, N., exSitko-Lutek, A., exOoi, K.-B., "Productivity management: Integrating the intellectual capital", Industrial Management and Data Systems, ปีที่ 113, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2013, หน้า 840-855
2013 exKittikanjanaruk, T., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Computer simulation and experimental investigations of wall-thickness distribution in high impact polystyrene and amorphous polyethylene terephthalate thermoformed parts", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 302-309
2013 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLakkana Laopaiboon, exPreuk Thangprompan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of Ethanol from Sweet Sorghum Juice Using VHG Technology: A Simulation Case Study", Applied Biochemistry and Biotechnology , ปีที่ 171, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, หน้า 294-314
2013 exMuhammad Atiqullah, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exAbdul-Hamid M. Emwas, exMamdouh A. Al-Harthi, exIkram Hussain, exAnwar Ul-Hamid, exAnwar Hossaen, "Effects of Supported (nBuCp)2ZrCl2 Catalyst Active-CenterDistribution on Ethylene?1-Hexene Copolymer BackboneHeterogeneity and Thermal Behaviors", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 27, มิถุนายน 2013, หน้า 9359-9373
2013 exSomsakaya Thammaniwit, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Bender’s Decomposition Method for a Large Two-stage Linear Programming Model", International Transaction Journal of Engineering,Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2013, หน้า 253-268
2013 exBenjamin I. Rapoport, exLorenzo Turicchia, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exThomas J. Davidson, exRahul Sarpeshkar, "Efficient Universal Computing Architectures for Decoding Neural Activity", PLoS One, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013
2013 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert Young, "Deformation behavior of release agent coated glass fibre /epoxy composite using carbon nanotubes as strain sensors", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 51-56
2013 exSawanya Kanjanapaisit, exChaiwat Prapainainar, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Nafion-Silane Modified Mordenite Composite Membrane Synthesis andCharacterization for Direct Ethanol Fuel Cell", Advanced Materials Research, ปีที่ 747, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 321-324
2013 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Methane Fermentation of Night Soil and Food Waste Mixture", Journal of Clean Energy Technologies, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 234-237
2013 exPrasertkittikul, S., exChisti, Y., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Deproteinization of natural rubber using protease immobilized on epichlorohydrin cross-linked chitosan beads", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 33, กรกฎาคม 2013, หน้า 11723-11731
2013 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSottesakul, S., exSiriwongsarn, E., exSoares, J.B.P., "Chemical composition distribution and temperature rising elution fractionation of linear olefin block copolymers", Macromolecular Symposia, ปีที่ 330, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2013, หน้า 123-131
2013 exNanthapoolsub, U., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSaengkhamkhom, K., "Simultaneous deconvolution of MWD and CCD of ethylene/1-olefin copolymers using genetic algorithm", Macromolecular Symposia, ปีที่ 330, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2013, หน้า 142-149
2013 exDr.Zbigniew pastuszak, exSupakij Chuacharoen, exDan Tong-in, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, exDr. Stacy Huey Pyng Shyu, "Performance of intellectual capital among Thailand's publicly listed companies", International Jornal of Innovation and Learning, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 241-253
2013 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGanid Srimool, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Speeding up the Pickup and Delivery Problem with Time Windows using GPU Cluster", International Journal of Engineering and Industries, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 104-110
2013 exChokputtanawuttilerd, N., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, J.B.P., "Mathematical model of dynamic crystallization of ethylene/1-octene copolymers", Macromolecular Symposia, ปีที่ 330, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2013, หน้า 132-141
2013 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Raymond A. Pearson, "Effect of bimodal particle size distributions on the toughening mechanisms in silica nanoparticle filled epoxy resin", Effect of bimodal particle size distributions on the toughening mechanisms in silica nanoparticle filled epoxy resin, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2013, หน้า 1832-1845
2013 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutthichai Kaewsutthi, exAdhum Tohwae-a-yee, "High Performance Propeller System for a Multi-Mission Micro Aerial Vehicle", International Journal of Micro Air Vehicle, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 179-191
2013 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPongboutr, N., exYablonsky, G.S., exConstales, D., exJarungmanorom, C., exSoikham, W., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Independence of active substance profiles from the pulse response experimental procedure", AIChE Journal, ปีที่ 59, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 3574-3577
2013 exนายวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm (selected from ECTI-CON 2013 to publish in ECTI-EEC)", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENG., ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 16-22
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exThongchart Kerdphol, "Robust Interline Power Flow Controller with Wind Power Source Using Phase-Plane Fuzzy Logic Control (selected from ECTI-CON 2013 to publish in ECTI-EEC)", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENG., ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 23-27
2013 exRuksorn, P., inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, "Quality improvement for steel wire coating by the hot-dip galvanizing process to a class standard: A case study in a steel wire coating factory", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 447-452
2013 exChookeaw, W., exSukniyom, Y., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSombatsompop, N., "Flow properties and melt distortion in molten rubber compounds under capillary extrusion", Advanced Materials Research, ปีที่ 747, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2013, หน้า 627-630
2013 exChookaew, W., exMingbunjurdsuk, J., exJittham, P., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Development of hyperelastic model for weldlines containing natural rubber molded part", Advanced Materials Research, ปีที่ 747, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2013, หน้า 631-634
2013 exSaengswarng, S, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hybrid Method for Determination of Thermal Diffusivity of Liquid Flowing in a Pipe", JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013, หน้า 281-293
2013 exศุภัชญา โชตยะกุล, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, exJohn E. Kobza, "AN OPTIMIZATION-BASED HEURISTIC FOR A CAPACITATED LOT-SIZING MODEL IN AN AUTOMATED TELLER MACHINES NETWORK", Journal of Mathematics and Statistics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กันยายน 2013, หน้า 283-288
2013 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exRatchawit Sirisommai, exApisit Eiumnoh, "A Joint Land Cover Mapping and Image Registration Algorithm Based on a Markov Random Field Model", Remote Sensing, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 5089-5121
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exUnchalee Suwanmanee, exViganda Varabuntoonvit, exPhasawat Chaiwutthinan, exMonchai Tajan, exThanawadee Leejarkpai, "Life cycle assessment of single use thermoform boxes made from polystyrene (PS), polylactic acid, (PLA), and PLA/starch: Cradle to consumer gate", International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exUnchalee Suwanmanee, exThanawadee Leejarkpai, "Assessment the environmental impacts of polylactic acid/starch and polyethylene terephthalate boxes using life cycle assessment methodology: Cradle to waste treatments", Journal of Biobased Materials and Bioenergy, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 259-266
2013 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนาวุฒิ ธนะวนิชย์ , "Energy-aware Task Scheduling for Parallel Application on a Cloud Computing System", Journal of Next Generation Information Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 97-108
2013 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exNantanach Rungrusamiwatanakul, exTawa Khampachua, "Thailand's Transformation to C-Government : Core Challenges and Roadmap", E-Government Implementation and Practice in Developing Coutries, ปีที่ 2556, ฉบับที่ "-", กันยายน 2013, หน้า 349-367
2013 exศศิวิมล โพธิปัญญากุล, exศิวพร สุทธิกรชัย, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Dissolution rate enhancement of sulfamethoxazole using the gas anti-solvent (GAS) process", Powder Technology 250 (2013) 84–90, ปีที่ 250, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 84-90
2013 exNamboonruang, W., exRawangkul, R., inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exSuphadon, N., exBoongurd, A., exYong-Amnuai, P., "Properties of crumb rubber mixed in local Thailand soil cement brick composites", Advanced Materials Research, ปีที่ 821-822, สิงหาคม 2013, หน้า 1271-1276
2013 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exPolpun, S., "Dynamic response analysis of start-up transient in air conditioning system", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 423-426, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 1577-1588
2013 inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBilson Campana, exAbdullah Mueen, exGustavo Batista, exBrandon Westover, exQiang Zhu, exJesin Zakaria, exEamonn Keogh, "Addressing Big Data Time Series: Mining Trillions of Time Series Subsequences Under Dynamic Time Warping", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013
2013 exOben Tataw, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEamonn Keogh, "Clustering of Symbols using Minimal Description Length", Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition, ปีที่ 2013, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 180-184
2013 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exดร.พรพิมล มะยะเฉียว, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Bioactive compounds and bioactivities of Centella asiatica (L.) Urban prepared by different drying methods and conditions", Drying Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 16, ธันวาคม 2013, หน้า 2007-2015
2013 exChokputtanawuttilerd, N., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exAlghyamah, A.A., exSoares, J.B.P., "Effect of operating conditions on dynamic crystallization of ethylene/1-octene copolymers", Macromolecular Chemistry and Physics, ปีที่ 214, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2013, หน้า 2591-2601
2013 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exButsaraporn Jampech, "Treatment of Methyldiethanolamine (MDEA) using Ozonation", Journal of Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2B, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 199-205
2013 exChu, TC, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Ordering Alternatives under Fuzzy Multiple Criteria Decision Making via a Fuzzy Number Dominance Based Ranking Approach", INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 263-273
2013 exSawangsuriya, A., inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exSukolrat, J., exDechasakulsom, M., exMahatumrongchai, V., exMilindalekha, P., exAnuvechsirikiat, S., "Comparison of erosion susceptibility and slope stability of repaired highway embankment", Geotechnical Special Publication, ปีที่ -, ฉบับที่ 231 GSP, มีนาคม 2013, หน้า 1912-1921
2013 exChantarasuwan, W., inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A computational fluid dynamics study on improving raw fuel injection distributions in front of diesel oxidation catalysts", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 635-645
2013 exGunes, O., exLau, D., inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBรผyรผkรถztรผrk, O., "Ductility of FRP-concrete systems: Investigations at different length scales", Construction and Building Materials, ปีที่ 49, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 915-925
2013 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exTunchanoke Khongnakhon, "Effect of Al and Mg Doping on Dielectric Properties of BaTiO3 Synthesized by Solution Combustion Technique", Ferroelectrics, ปีที่ 457, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 1-8
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exY. Pornchaisiriarun, exC. Phansa-ard, exกะรัต เพ็ชรเจริญ, exศ.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Lead Zirconate (PbZrO3) Embedded in Natural Rubber for Electroactive ElastomerComposites", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1-16
2013 exMike Free, exRavindra, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of mass transport effect on the nucleation and growth of electrodeposits", Trans. Inst. Min Metall. C, ปีที่ 122, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 223-228
2013 exRao, M., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Evaluating the performance of a wastewater plant using the APC model", International Journal of Services and Standards, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2013, หน้า 347-367
2013 exBray, D.J., inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGuild, F.J., exKinloch, A.J., exMasania, K., exPearson, R.A., exTaylor, A.C., "The modelling of the toughening of epoxy polymers via silica nanoparticles: The effects of volume fraction and particle size", Polymer (United Kingdom), ปีที่ 54, ฉบับที่ 26, ธันวาคม 2013, หน้า 7022-7032
2013 exน.ส.สุดารัตน์ แซ่ลี้, inดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์, exDr. Rungnapa Thongpool, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exProf. Jun-ichi Takada, exKanin Manusboonpurmpool, "Biomass type selection for Boilers using TOPSIS multi-criteria model", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 181-186
2013 inดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์, "Biodiesel Degradation by Photo-Oxidation: Effect of Fatty Acid Saturation", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013
2013 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exSettaporn Sriwilai, exThitiporn Chanwimaluang, exTsuyoshi Isshiki, "A Land Cover Mapping Algorithm Based on a Level Set Method", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 953-966
2013 exKererat, C., inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exSasanakul, I., "Centrifuge simulation of LNAPL transportation in sand deposits with containment under flow and no-flow conditions", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2013, หน้า 527-534
2013 exChinwicharnam, K., exAriza, D., exMoschetta, J.-M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic characteristics of a low aspect ratio wing and propeller interaction for a tilt-body MAV", International Journal of Micro Air Vehicles, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 245-260
2013 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exKritsada Mamat, exAke Tonsirisittikun, exKaemmatat Jiravanstit, "Power and Bit Allocation for Wireless OFDM Channels with Finite-Rate Feedback and Subcarrier Clustering", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 898-908
2013 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exVasin Suktalordcheep, exJatupon Thonchai, "Concatenated Reed-Solomon Inner and Convolutional Outer Codes for Mobile Channels with Soft Core Processor Implementation", Kasetsart Journal (natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 885-897
2013 exPart Pramokchon, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "An unsupervised, fast correlation-based filter for feature selection for data clustering", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 285, ฉบับที่ Part II, ธันวาคม 2013, หน้า 87-94
2013 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An adaptive special purpose algorithm for a class of two - stage single constrained linear fractional programming problem", journal of interdisciplinary mathematics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 439-456
2013 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "A Practical Wavelet Compression for Arbitrarily-SizedNatural Color Images", Kasetsart Journal Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 925-939
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒ์, exนางละอองดาว มอลโซว์, exนาบวิศวิน กุญชรทรัพย์, "Ceramic granules forming from calcium sodium aluminosilicate and carboxymethyl cellulose", Journal of Ceramic Processing Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2013 - ธันวาคม 2014, หน้า 658-666
2013 exSorrachai Yingchareonthawornchai, exHaemwaan Sivaraks, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChotirat Ann Ratanamahatana, "Efficient Proper Length Time Series Motif Discovery", Proceeding of the IEEE International Conference on Data Mining, ปีที่ 2013, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013
2013 exNurjahan Begum, exBing Hu, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEamonn J. Keogh, "A Minimum Description Length Technique for Semi-Supervised Time Series Classification", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 263, สิงหาคม 2013, หน้า 171-192
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontakan Suksomboon, exJakkrit Khuntilo, exPattarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavathananon, exSantamon Luanwuthi, "High-performance supercapacitors based on silver nanoparticle-polyaniline-graphene nanocomposites coated on flexible carbon fiber paper", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 1, ฉบับที่ 34, กันยายน 2013, หน้า 9630-9636
2013 exJittima Junsawat, exNichakan Phumthiean, inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Three-Dimensionally Ordered Macroporous Co/SiO2 Catalysts by Sol-Gel Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 634-638, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 620-623
2013 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, exวราภรณ์, "Development of Porous Spherical Cellulose BeadProduction from Corn Cob as an Exfoliating Agent forCosmetic Industries", J. Chem. Chem. Eng., ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 1156-1163
2013 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, exThanit Metheenukul, "Innovative Production of PCMs (Phase Change Materials)Preparation by Vacuum Impregnation: Thermal andPhysical Properties", J. Chem. Chem. Eng., ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 1074-1086
2013 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, exP. Ratanapan, "Optimization of Micro Crystalline Cellulose Production from Corn Cob for Pharmaceutical Industry Investment", J. Chem. Chem. Eng., ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 1136-1141
2013 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exThanit Me