ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2006

61

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

103

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

159

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

5

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 43
2006 exCondren J., exGedra T.W., inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Optimal power flow with expected security costs", IEEE Transactions on Power Systems, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2006, หน้า 541-547
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKambhamettu C., "A framework for multiple snakes and its applications", Pattern Recognition, ปีที่ 39, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 1555-1565
2006 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exRao S., "Planar graphs, negative weight edges, shortest paths, and near linear time", Journal of Computer and System Sciences, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2006, หน้า 868-889
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Key Factors Influencing Worm Infection in Enterprise Networks", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 2006, ฉบับที่ 3786, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 54-67
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of Methane Emission from Solid Waste Disposal Site in the Tropics by Vegetated Cover Soil", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 29-33
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Wastelands: Clearing up after the tsunami in Sri Lanka and Thailand", Waste Management World, มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 31-38
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of Methane Emission from Solid Waste Disposal Site in the Tropics by Vegetated Cover Soil", Asian Journal of Water Environment and Pollution, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 29-33
2006 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, "Sampling and Characterization of PM-Fractions of Ambient Particulate Matters in Bangkok Utilizing a Cascade Virtual Impactor", AAQR (Aerosol and Air Quality Research) Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2006, หน้า 67-81
2006 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Effect of Base Type on Properties of NiO Synthesized by Sol-gel Method", Adv.In Tech. of Mat. Proc. J., ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 73-76
2006 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exLohsoontom P., "Phase Diagram of Zeolite Synthesized from Perlite and Husk Ash", ScienceAsia, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2006, หน้า 13-16
2006 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P., exJirachaithorn P., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical modeling of crystallization analysis fractionation (Crystaf) of polyethylene", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 44, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2006, หน้า 2749-2759
2006 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Efficient Iris Recognition using Adaptive Quotient Thresholding", Lecture Notes in Computer Science: Advances in Biometrics, International Conference, ICB 2006 Hong Kond, January 2006, ปีที่ 2006, ฉบับที่ LNCS3832, มกราคม 2006, หน้า 472-478
2006 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Geoinformatic Public Domain System Model "SWOT" in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 264-272
2006 exTerazono A., exMurakami S., exAbe N., exInanc B., exMoriguchi Y., exSakai S.-I., exKojima M., exYoshida A., exLi J., exYang J., exWong M.H., exJain A., exKim I.-S., exPeralta G.L., exLin C.-C., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exWilliams E., "Current status and research on E-waste issues in Asia", J. Mater Cycles Waste Manag, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2006, หน้า 1-12
2006 inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness of Grass Strips as Barrier Against Runoff and Soil Loss in Jijiga Area, Northern Part of Somali Region, Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 555-0
2006 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Electrical properties of a novel lead alkoxide precursor: Lead glycolate", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2006, หน้า 138-143
2006 exR. Nagendran, exA. Selvam, exK. Joseph, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Phytoremediation and rehabilitation of municipal solid waste landfills and dumpsites: A brief review", Waste Management, ปีที่ 26, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2006, หน้า 1357-1369
2006 inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of Cornering Characteristic Using VariableSteering Ratio.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 304-310
2006 exRukui Huang, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "Change in Antioxidant Enzyme Activity, Lipid Peroxidation and Seedling Growth of Cucumber Seed Induced by Hydropriming and Electric Field Treatments", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 825-834
2006 inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of the Optimal Cutting Conditions in Parawood (Heavea Brasiliensis) Machining Process on a CNC Wood Router", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 311-319
2006 exTakala, J, exSuwansaranyu, U, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "A proposed white-collar workforce performance measurement framework", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 106, ฉบับที่ 5-6, กันยายน 2006, หน้า 644-662
2006 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, exNelson, BL, exHong, LJ, "A sequential procedure for neighborhood selection-of-the-best in optimization via simulation", EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, ปีที่ 173, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2006, หน้า 283-298
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKambhamettu, C, exStone, M, "A hierarchical method for 3D rigid motion estimation", COMPUTER VISION - ACCV 2006, PT II, ปีที่ 3852, กันยายน 2006, หน้า 791-800
2006 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMennig, G, "Simulation and experimental investigations of material distribution in the sandwich injection molding process", POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, กันยายน 2006, หน้า 759-768
2006 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exPhotaranon, W, "Productivity/performance measurement - Case application at the government pharmaceutical organization", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 106, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 1272-1287
2006 exLorenzo, GA, exBergado, DT, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "New and economical mixing method of cement-admixed clay for DMM application", GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 54-63
2006 exShen, CC, exHuang, ZC, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Directional broadcast for mobile ad hoc networks with percolation theory", IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, เมษายน 2006, หน้า 317-332
2006 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Discussion on: "Robust H-infinity control of networked control systems with parameter uncertainty and state-delay"", EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 481-482
2006 exTakala, J, exBhufhai, A, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Proposed verification method for the content suitability of the customer satisfaction survey", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 106, ฉบับที่ 5-6, กันยายน 2006, หน้า 841-854
2006 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, exBowman, MD, "Comparative study of fatigue provisions for the AASHTO fatigue guide specifications and LRFR manual for evaluation", JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 655-660
2006 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exBrandemuehl, MJ, "Refrigerant leakage detection and diagnosis for a distributed refrigeration system", HVAC&R RESEARCH, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2006, หน้า 389-405
2006 inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStefanopoulou, A, exVarigonda, S, exEborn, J, exHaugstetter, C, "Control-oriented model of fuel processor for hydrogen generation in fuel cell applications", CONTROL ENGINEERING PRACTICE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2006, หน้า 277-293
2006 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exAntonio P?ez, "Non-Stationary Spatial Interpolation Method for Urban Model Development", Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, ปีที่ 1977, ธันวาคม 2006
2006 exCollier N., exKawazoe A., exJin L., exShigematsu M., exDien D., exBarrero R.A., exTakeuchi K., inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "A multilingual ontology for infectious disease surveillance: Rationale, design and challenges", Language Resources and Evaluation , ปีที่ 40, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2006, หน้า 405-413
2006 exJuntasaro, E. , inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "On the New Concept of Turbulence Modeling in Fully-Developed Turbulent Channel Flow and Boundary Layer", J. Cannon and B. Shivamoggi (eds), Mathematical and Physical Theory of Turbulence, Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, Vol. 250, pp. 183-193, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, New York, USA. , ปีที่ 250, มกราคม 2006, หน้า 183-193
2006 exFree, M.L., ex Bhide, R., inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Improving the morphology of copper electrodeposits from halide media using additives and mass transport control", ECS Transaction, ปีที่ 1, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2006, หน้า 13-23
2006 exFree, M.L., exBhide, R., inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, ex Phadke, N, "Evaluation of the effects of additives, pulsing, and temperature on morphologies of copper electrodeposited from chloride media", ECS Transactions, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2006, หน้า 335-343
2006 inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, ex Li-On, S, "Performance analysis and comparison between multicast and unicast over infrastructure wireless LAN", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) , ปีที่ 4311, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2006, หน้า 75-89
2006 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Computational Discrete Time Markov Chain with Correlated Transition Probabilities", Journal of Mathematics and Statistics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 457-459
2006 exSeekharin Sukto, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "List scheduling and column generations for scheduling of n job-groups with set up time and due date through m identical parallel machines to minimize makespan", Journal of Information and Optimization Sciences, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2006, หน้า 511-535
2006 exSawat Pararach, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exPichit Sukcharoenpong, "An Improvement of the Lower Bound in Flowshop Scheduling with Uncertain Processing Times", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 27-36
2006 exผศ.ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, exดร. เกศทิพย์ พนาสันต์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์, exดร. กัลยา สุทธิกรม, exศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, "Scaling factors for vibrational frequencies and zero-point vibrational energies of some recently developed exchange-correlation functional", Journal of Molecular Structure-THEOCHEM, ปีที่ 760, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 189-192
2006 exT.C. Kennedy, inดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex R.F. Harder, "Transient heat partition factor for a sliding railcar wheel", Wear, ปีที่ 261, ฉบับที่ 7-8, ตุลาคม 2006, หน้า 932-936
Publish Year National Journal 18
2006 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Effect of Compost on Microbial Methane Oixdation in Landfill Cover Soil", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 133-144
2006 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exChatchaportn Meepetchtan, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Emulsion Copolymerization of Styrene Natural Rubber Latex: Temperature Dependency", J. of Res. In Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 31-49
2006 exRujjirase Kwankhao, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Activation of Char from Plam Oil Shell to Achivated Carbon", J. of Res. In Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 49-49
2006 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การย่อยสลายสีซิคาบอนเรดด้วยถังปฏิกรณ์แบบใช้แสงทีมี TiO2 เป้นตัวเร่งปฏิกิริยา", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 59, ฉบับที่ 19, กันยายน 2006, หน้า 54-63
2006 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, "Hydrogen Atoms as a Metallurgical Reductant in Extractive Techlology", Journal of Research in Engineering and Technology (KU), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 21-30
2006 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Applying the Preformance Network Concept for Productivity Measurement : Case Application at One Electronic Manufacturing Plant in Thailand", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 67-77
2006 inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดสีและการย่อยสลายของสารประกอบฟีนอลิกจากน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษโดยกระบวนการโอโซนเนชัน", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มกราคม - กันยายน 2006, หน้า 99-110
2006 inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, exRukui Huang, "A Comparison of Electric Field Treatments to Hydropriming on Cucumber Seed Germination Enhancement.", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 559-565
2006 inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, exสามารถ จันทรพิมพ์, "พฤติกรรมของหูช้างเหล็กที่ยึดติดกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2006 - มีนาคม 2007, หน้า 1-9
2006 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exศิรเดช สุริต, "รูปแบบแนะนำ: แนวทางปฏิบัติในการควบรวมแบบสรีระภาพเหมาะที่สุดเพื่อการออกแบบโครงสร้าง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2006 - มีนาคม 2007, หน้า 1-9
2006 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.ต่อกุล กาญจนาลัย, ศาสตราจารย์, exอภิรัฐ ขำทอง, "การประเมินการเสื่อมสภาพเนื่องจากความล้าของสะพานรถไฟโครงสร้างเหล็ก โดยใช้ข้อมูลการชั่งน้ำหนักรถไฟขณะเคลื่อนที่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2006 - มีนาคม 2007, หน้า 17-25
2006 inดร.ทรงวุฒิ เฮงพระธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมของบริเวณสมอยึดของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2006 - มีนาคม 2007, หน้า 26-33
2006 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exวิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, "การประเมินประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แบบจำลอง ด้านอุทกพลศาสตร์ในการศึกษาตรวจสอบการเคลื่อนตัวของน้ำหลากของลุ่มน้ำปิงตอนบน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2006 - มีนาคม 2007, หน้า 75-82
2006 exเกศินี ศรีสุระ, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดดอกทานตะวันด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต ", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2549 หน้า 51-57 , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 51-57
2006 exSiriporn Attanoraks, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "CONSENSUS SELECTION ALGORITHM FOR AUTOMATIC PRIMER DESIGN SYSTEM", KMITL Science Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2a, พฤษภาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 34-42
2006 exKetdee S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "A Study on Non-isothermal Crystallization Kinetics of High Density Polyethylene using Thermal Analysis Technique", KU Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 58, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 134
2006 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมชนม์ สถิระพจน์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองความสูงยีออยในประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 19, ฉบับที่ 58, เมษายน - กรกฎาคม 2006, หน้า 12-23
2006 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมชนม์ สถิระพจน์, "การเปรียบเทียบค่าความถูกต้องที่ได้รับจากวิธีการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียมจีพีเอสแบบ SPP LADGPS และ WAAS", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 59, สิงหาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 104-109

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 54
2006 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Efficient Iris Recognition Using Adaptive Quotient Thresholding", IAPR International Conference on Biometrics [IAPR ICB 2006], 5 มกราคม 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Parallel Adaptive TechniQue for Computing PageRank", The 14th Euromicro International ConFerence on Parallel, Distributed and Network-based Processing [PDP 2006], 15 กุมภาพันธ์ 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "InteGrated Jatropha Biodiesel Production", BIO+2006 Symposium, 9 มีนาคม 2006, ซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2006 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Feasibility Study on Application for Electrodeposittion Method for Preventing Corrosion of Embedded Steel Bars and Repairing Cracks of Reinforced Concrete Structure under THAILAND Climatic Condition", European Symposium on Service Lifev and Serviceability of Concrete Structures ESCS-2006, 12 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐฟินแลนด์
2006 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "An MRF Based Approach for Simutanous Land Cover Mapping and Cast Shadow Removal", 2006 IEEE International Geoscience and Remote Sensing : IGARSSO6, 31 กรกฎาคม 2006, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "The New Focal Point Localization Algorithm for Fingerprint Registration", IAPR International Conference on Pattern Recognition 2006 (ICPR2006), 20 - 24 สิงหาคม 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Approach for Spot Matching in 2-D Electrophoresis Gels", International Conference on Image Processing (ICIP), 8 ตุลาคม - 11 กันยายน 2006, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Hierarchical Method for 3D Rigid Motion Estimation", Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 13 - 16 กันยายน 2006, Hyderabad สาธารณรัฐอินเดีย
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Approach for Spot Detection of 2-D Electrophoresis Images", 12th International Conference on Biomedical Engineering, 14 กันยายน 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Multilayer Rock-Soil System for Treatment and Reclamation of Solid Waste Landfill Leachate", The 7th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater System, 7 - 10 มีนาคม 2006, สหรัฐเม็กซิโก
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Municipal Solid Waste Leachate Treatment and Retention by Cover Soil with Salt-Tolerant Grass", International conference on decentralised water and wastewater systems, 10 - 11 กรกฎาคม 2006, Frementle เครือรัฐออสเตรเลีย
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Design Considerations of Floating Plastic Media Pre-filter for Removal of Particles from Surface Water with High Turbidity Level", International Conference on Decentralized Water and Wastewater Systems, 9 - 11 กรกฎาคม 2006, เครือรัฐออสเตรเลีย
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment Performance and Bacterial Populations in Subsurface Horizontal Flow Constructed Wetland System Treating Yound and Stabilized Waste Leachate", 7th IWA Specialist Conference on Waste Stablization Ponds, 25 - 27 กันยายน 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of Young and Aged Waste Leachate by Aerated Floating Bed Biofilter Coupled with Submerged Microfiltration Membrane", 7th IWA Conference on Small Water Treatment Systems, 7 - 10 มีนาคม 2006, สหรัฐเม็กซิโก
2006 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, "Measurement and Analysis of Particulate Matters in Environment by Using Virtual Impactor", 2 nd International Conference on Characterization and Control of Interfaces (ICCCI 2006), 6 - 9 กันยายน 2006, Kurashiki ญี่ปุ่น
2006 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "SENSOR AND GIS INTEGRATION FOR AUTOMATED ENVIRONMENTAL MONITORING AND DATA VISUALIZATION", The 2006 North American Environmental Field Conference and Exposition: Advances in Environmental Site Characterization and Monitoring Technology, 10 - 12 มกราคม 2006, Tampa ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Image Processing Researches for Agricultural Applications in Thailand", The 6th International Symposium on Global Renaissance by Green Energy Revolution, 25 - 27 มกราคม 2006, Nagoya ญี่ปุ่น
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progress Research on Fingerprint Verification Algorithm in Thailand", The 2006 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, (ECTI-CON 2006),, 10 - 13 พฤษภาคม 2006, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Improvement of Slot Synchronization Process in WCDMA System by Using Reliability Measurement Parameter", The 2006 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, (ECTI-CON 2006), 10 - 13 พฤษภาคม 2006, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2006 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface Water Quality Classification in the Ping River, Thailand", The International Symposium on Lowland Technology 2006, 14 - 16 กันยายน 2006, Saga ญี่ปุ่น
2006 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Water Quality Analysis in the Reservoir of Isahaya-Bay Sea Reclamation Project", The International Symposium on Lowland Technology 2006, 14 - 16 กันยายน 2006, Saga ญี่ปุ่น
2006 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "A Kinetic Model of Crystalli Zation Analysis Fractionation (Crystaf)", International Conference on polyolefin Characterization, 15 - 18 ตุลาคม 2006, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Nonbinary Convolutional Encoder for Vector Symbol Decoding on FPGA Board", International Conference on Communication Technology : ICCT2006, 27 - 30 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "A Recursive Procedure for Evaluating the Impedance Matrix for the Peano-Gosper Fractal Array", Asia-Pacific Microwave Conferenece (APMC 2006), 12 - 15 ธันวาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 exTippachon, W., exR.Boonruang, exBoonpun, S., exKhamtang, C., inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure analysis of protective devices in power distribution systems for reliability purpose", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 14 - 17 พฤศจิกายน 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "State diagram design for implementing phase I of a Vector Symbol Decoder on an FPGA board", International Symposium on Communications and Information Technologies 2006 (ISCIT 2006), 18 - 20 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exอำนาจ ขวัญไสวธรรม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure Analysis of Power Distribution Systems in Thailand", IEEE-POWERCON2006, 22 - 26 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 exW. Tippachon, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Khatsaeng, exN. Teera-achariyakul, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure Mode Distribution of Transformers in Thailand", IEEE-POWERCON2006, 22 - 26 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 exA. Nanta-Ngern, exY. Koontasang, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of SBA-15 Mesoporous Silica from Rice Husk Ash and the Use as Cobalt Catalyst Support for Liquid Hydrocarbons Synthesis", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Science, 25 - 27 ตุลาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exNanta-ngern A., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Short-time synthesis of ordered mesostructured silica SBA-15 using ultrasonic technique", the 13th Regional Symposium on Chemical Engineering 2006 - Advances in Chemical and Biomolecular Engineering (RSCE 2006), Singapore, 3 - 5 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 exยุพิน วงษ์นุช, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exก่อพงษ์ หงษ์ศรี, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Uniformity of Change in Porous Catalyst Activity during a Multi-pulse TAP Experiment ", International conference on modeling in chemical and biological engineering sciences, 25 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exพิชัย ธนไมตรีจิตต์, "Modeling and Evaluation of Blinded Tee Materials for Gas Production Flowline Based on Quantitative Risk Assessment and Cost Benefit Analysis", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exวิกานดา วราบัณฑูรย์วิทย์, "Current Status and Future Prospects for Recycling-Based Economy: Case Study of Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 exพรพิมล บุญคุ้ม, exกิรณา จอมคำศรี, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exฉันธนา ยูวะนิยม, "Life Cycle Assessment Application for the EU Flower Implementationin in the Thai Textile Industry: Case Studies of Dyed-Nylon Yarn and Dyed-Piece Silk Fabric", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exฉันธนา ยูวะนิยม, exกิรณา จอมคำศรี, exวิกานดา วราบัณฑูรณ์วิทย์, "Current Status and Direction of EcoDesign in Thailand", EcoDesign 2006 Asia Pacific Symposium, 11 - 12 ธันวาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exจิรกร มุกสิกพันธ์, "NDVI AND HYDRO-INFORMATICS APPROACH ON MEGA CITIES IN PENINSULA ", 5th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia , 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, ภูเก็ต ประเทศไทย
2006 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "EOS IMAGERIES AND HYDRODYNAMIC MODEL FOR BANGKOK FLOOD ELIEF POTENTIALITY ", 5th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia , 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, ภูเก็ต ประเทศไทย
2006 exK. Kitpakornsanti, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Steel Can", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, exTetsuo Yai, "Review of Work Zone Impact Mitigation Techniques: Achieving the Objective of Reducing Vehicle Emission", the Symposium on Infrastructure Development and the Environment, 7 - 8 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2006 inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, exRobert I. Carr, "Schedule Variances for Road Construction", the 4th International Engineering and Construction Conference, ASCE, 28 กรกฎาคม 2006, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Automatically verifying Integrated Services in Home Network Systems", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computer and Communications (ITC-CSCC 2006), 12 มิถุนายน 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 exSiriporn Attanoraks, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "CONSENSUS SELECTION ALGORITHM FOR AUTOMATIC PRIMER DESIGN SYSTEM ", KMITL International Conference on Science and Applied Science 2006, 8 - 10 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exKetdee S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exSirichanasap W, exSupaphol P, "Simulation of Morphological Development during Isothermal Crystallization of Polymers: Effect of Nucleating Agents and Growth Rate", Regional Symposium on Chemical Engineering , 3 - 5 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 exJirachaithorn P, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Modeling of Crystallization Ananlysis Fractionation (Crystaf) of LLDPE and HDPE with Broad Molecular Weight Distribution", Regional Symposium on Chemical Engineering , 3 - 5 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 exVanich P, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo Simulation of Linear, Semi-flexible Polymer Chains Near an Impermeable Surface", Regional Symposium on Chemical Engineering, 3 - 5 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 exKetdee S, exSirichanasap W, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exSupaphol P, "Time Evolution of Polymer Morphology: A Monte Carlo Study on Effect of Number of Nuclei", International Conference on Modellig in Chemical and Biological Engineering Sciences, 25 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exJirachaithorn P., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Modeling of Crystallization Ananlysis Fractionation (Crystaf) of Linear-Low Density Polyethylene (LLDPE)", International Conference on Modellig in Chemical and Biological Engineering Sciences, 25 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exVanich P, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo Simulation of Semi-flexible Polymer Chains using Random Walk and Self-Avoiding Walk Model", International Conference on Modellig in Chemical and Biological Engineering Sciences, 25 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exGururatana, S., inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exJuntasaro, E. , inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Prediction of 3D Turbulence Induced Secondary Flows in Rotating Square Duct", Whither Turbulence Prediction and Control, 26 - 29 มีนาคม 2006, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2006 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "An investigation of extensive cracking in mass concrete, in proceedings of , Edited by Yokota and Shimomura, Nagaoka, Japan, Nov. 2006.", the International Workshop on Life Cycle Management of Coastal Concrete Structures, 2 - 3 พฤศจิกายน 2006, Nagaoka ญี่ปุ่น
2006 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Water Distribution Network Analysis for DMA Design of Ladprao Branch, Bangkok, Thailand", International Symposium on Managing Water Supply for Growing Demand, 16 - 20 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNongnuch Artrith, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The Influence of CH3, C6H5, F, and SWNT on the Hydrogen-Bonded Adenine/Thymine Adduct", 231st National Meeting of the American-Chemical-Society, 26 - 30 มีนาคม 2006, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2006 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exจุฑามาศ จงสงวน, exธิปัตย์ บำรุงเวช, "Machinable Glass Ceramics for Dental Applications", The Sixth Asian BioCeramics Symposium 2006, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exBundit Manaskasemsak, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "A Mixed MPI-Thread Approach for Parallel Page Ranking Computation", On the Move to Meaningful Internet Systems 2006: CoopIS, DOA, GADA, and ODBASE Lecture Notes in Computer Science, 2006, 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2006
Publish Year National Conference 49
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Experiences in OpenVPN Development", The Third Conference on Internet Technology (CIT2006), 11 มกราคม 2006, พะเยา ประเทศไทย
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Linux Implementation of P2P Detection and Traffic Shaping", The Third Conference on Internet Technology (CIT2006), 11 มกราคม 2006, พะเยา ประเทศไทย
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "โครงแบบการควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายแบบบูรณาการ", The Third Conference on Internet Technology (CIT2006), 11 มกราคม 2006, พะเยา ประเทศไทย
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การติดตั้งและใช้งานระบบความปลอดภัยเครือข่ายแลนไร้สาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Third Conference on Internet Technology (CIT2006), 11 มกราคม 2006, พะเยา ประเทศไทย
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Composting and Phytoremediation for Treatment of Lubricant Contaminated Soil", The international conference on hazardous waste management for sustaninable future, 10 - 12 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การใช้ตะกอนจากระบบบำบัดนำเสียชุมชนในการผลิตแท่งเพาะชำ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 8 - 10 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลการแปรผันการเติมอากาศที่ผิวหน้าดินต่ออัตราการเกิดมีเทนออกซิเดชั่นในหน้าดินกลบหลุมฝังกลบมูลฝอย", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 8 - 10 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "เส้นทางสู่ภาควิชาวิจัย: กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28, 4 - 6 พฤษภาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Activities to Promote Critical Thinking in the Graduate Level Course", The Fourth National Conference of Engineering Education (NCEEd-4), 4 - 6 พฤษภาคม 2006, นครราชสีมา ประเทศไทย
2006 exดุษฎี รัตนพระ, exเทวิกา บัวนุ่น, exภัทรา ศรลัมภ์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การตรึงไลเปสจาก Pseudomonas fluorescens เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 22 กันยายน 2006, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองพืชทานตะวันเพื่อผลิตไบโอดีเซล", งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 26 - 27 พฤษภาคม 2006, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2006 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Deqradation of cibacron red dye loy photocatalyst", Proceeding of 5th National Enveronmental Conference, 8 - 10 มีนาคม 2006, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2006 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Development of Synchronization Module for Small Multi-Mission Satellite (SMMS) on FPGA", The 2006 Consortium of Aerospace Engineering Conference, 17 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการทดสอบแบบสแกนด้วยวิธีลดการเปลี่ยนสถานะของเกต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการออกซิเดชั่นของฟีนอลโดยโอโซเนชั่น", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 - 22 เมษายน 2006
2006 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Mae Moh Bottom Ash as Fine Aggregate Replacement in Mortar", International Conference on Pozzolan, Concrete and Geopolymer, 24 - 25 พฤษภาคม 2006
2006 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์เซอร์:เลดไกลโคเลดสำหรับการผลิตวัสดุไดอิเลคตริก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม 2006 - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียของโรงงาน SME ประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการตกตะกอนทางเคมี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เครือข่ายตรวจจับไร้สายกับระบบควบคุมโรงเรือน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์การควบคุมแขนหุ่นยนต์ 2 แขนแบบระนาบกรณีขับเร้าอย่างสมบูรณ์ด้วยวิธีการป้อนกลับเที่ยงตรงให้เป็นเชิงเส้น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากำลังของดินที่ผสมด้วยซีเมนต์และปูนขาว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้วิศวกรรมย้อนรอยในการสร้างตัวถังรถแข่งต้นแบบ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสุภา กิจจานุกิจ, exบุศรินทร์ เฆษะปะบุตร, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะเซรามิกแมกนีเซียมอลูมิเนตโดยกระบวนการโซลเจล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองสำหรับการลดความชื้นในถ่านอัดจากฝุ่นผงถ่านหิน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาสภาวะและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการตัดเฉือน ไม้ยางพาราด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีสำหรับงานไม้", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบเสริมความปลอดภัยสำหรับการกระจายรหัสในระบบเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exปาริชาติ กิจส่งเสริมธน (นิสิต), inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การตรึงโปรติเอสบนไคโตซานด้วยวิธีการห่อหุ้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำซอสปรุงรส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exวิโรจน์ ตั้งสถิตเกียรติ์ (นิสิต), inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของแผ่นเมมเบรนผสมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิห้อง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสุพัตร เพชรอาวุธ (นิสิต), inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การเติมหมู่ซํลโฟเนตของพอลิอรีลีนอีเธอร์ซัลโฟน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exชนนิกานต์ ตันสุริยวงศ์ (นิสิต), inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงความเป็นไฮโดรฟิลิกของพอลิอะริลีนอีเทอร์ซัลโฟน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสุรเชษฐ เดชฟุ้ง, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบรีเลย์ชนิดดิจิตอลสำหรับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง", การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล, exทง ลานธารทอง, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การเกิดดีสชาร์จบางส่วนในฉนวนจำลองทรงกระบอก", การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exดิษฐกานต์ อุทิตะสาร, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของการลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของรีเลย์วัดระยะทาง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exประมุข อุณหเลขกะ, exกิตติวุฒิ จีนนะบุตร, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อสถานีชุมสายโทรศัพท์สิงห์บุรีเนื่องจากการคายประจุฟ้าผ่า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exประมุข อุณหเลขกะ, exแสงอุทัย ไพจิตร, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเหนี่ยวนำจากสายไฟฟ้ากำลังต่อโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการขณะหลอดคายประจุผ่านก๊าซชำรุด", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exพหล นภารัตน์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การแจกแจงข้อมูลความเสียหายของหม้อแปลงในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ เขต 3", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exอำนาจ ขวัญไสวธรรม, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราความเสียหายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exเฉลียว เกตุแก้ว, exอาทิตย์ อ่อนศรี, exพุฒชงค์ กาหลง, exอรอุไร หนูหอม, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับ กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exSuchada Issaraporn, exAttaporn Nanta-ngern, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Modification of Pore Size of SBA-15 Mesoporous Silica Synthesized from Rice Husk Ash", The 16th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exNanta-ngern A., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Ultrasonic Synthesis of Mesostructured Silica SBA-15 from Rice Husk Ash", The 16th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exวันกวี กล้วยไม้, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การผลิตผงไหมขนาดต่ำกว่าไมครอนจากรังไหมและเศษ เส้นไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซีส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 , 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exอรรณพ วงศ์สว่างศิริ, "การจัดการน้ำทิ้งโครเมียมไตรออกไซด์จากกระบวนการชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยระบบออสโมซิสผันกลับ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสุวภัทร์ อภัยสุวรรณ, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น , 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 18Fe5Cu2K/ZSM-5", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "Biodiesel production from crude palm oil using heterogeneous catalyst", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exอรวิทย์ เหมะจุฑา, exกฤษณ์ เกียรติพนชาติ, exประพาส เหลืองศิรินภา, exสำราญ ทวีกาญจน์, exสุพจน์ จรนนท์, "การวิเคราะห์เพื่อจัดการจราจรบนถนนในเส้นทางรถประจำทางด่วนพิเศษ BRT", การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 24 พฤศจิกายน 2006, ขอนแก่น ประเทศไทย
2006 exKetdee S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSuphapol P, exKrutphun P, exHongteivet V, exChareonsup S, "A Study on Crystallization Kinetics and Morphological Development of Poly (trimethylene terephthalate)", The 16th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exธิดาพร เชื้อสวัสดิ์, exอภิญญา สุขนอก, exเอกอุ ธรรมกรบัญญัติ, "การศึกษาวิธี Cubic Interpolated Propagation Scheme สำหรับปัญหาการไหลหนึ่งมิติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 - 22 เมษายน 2006, ภูเก็ต ประเทศไทย
2006 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exภรภัทร วรินรำไพ, "การสร้างแม่พิมพ์ด้วยอีพอคซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนี่ยมสำหรับการฉีดพลาสติก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, 18 - 20 ตุลาคม 2006, นครราชสีมา ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2003 inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ตำรับสำหรับทำปลาหมึกส้มและปลาหมึกส้มฟักปลาหมึกส้มและปลาหมึกส้มฟักที่ได้จากตำรับดังกล่าวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2003
2006 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตฟองน้ำที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร", รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, 2006
2017 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนางสาววิลาสินี อินรุ่ง, "สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก", Kasetsart University, 2017

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&BudgetYear=2006]