Conference

Article
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบรับหนังสือจองอัตโนมัติด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ RFID
Conference
ประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://www.trfmag.org/congress/2014/