การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบรับหนังสือจองอัตโนมัติด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ RFID

Publish Year National Conference 1
2014 exนายเป็นเอก ลิ้มทองคำ, inดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบรับหนังสือจองอัตโนมัติด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ RFID", ประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 , 3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย