ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

270

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

315

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

157

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

18

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

Publish Year International Journal 221
2018 exNathat Inworn, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "On the thermal characteristic of a heating flat surface under low frequency ultrasonic waves", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 122, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2018, หน้า 1153-1161
2018 exHemjinda Sangnarin Nutta, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exToru Watanabe, exRyo Honda, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Toxicological assessment of hospital wastewater in different treatment processes", Environmental Science and Pollution Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2018, หน้า 7271-7279
2018 exChidchanok Choksuchat, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, "Practical parallel string matching framework for RDF entailments with GPUs", Information System Frontier, ปีที่ 2016, ฉบับที่ -, กันยายน 2018
2018 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exBulin Boonrod, exVarisara Phetarporn, exWorayut Saibautrong, exSetawit Juntarungsee, exKatapon Tiavirat, exThumrongrut Mungcharoen, "Evaluating the environmental impacts of graft copolymer prepared by conventional emulsion polymerization, electron beam irradiation, and gamma ray irradiation through life cycle assessment", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 167, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 1038-1047
2018 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exพล จันทร์เฮง, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Self-Evaluation Thai Handwriting Program using Dynamic Time Warping", Advanced Science Letters, ปีที่ 24, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 345-351
2018 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exWanitcha Unjan, exSangwan, Watchara, exAnuvat Sirivat , "Preparation of anhydrite from eggshell via pyrolysis", Green Processing and Synthesis, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 139-146
2018 inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "A New Procedure for Determining Minimum Sampling Points for Tolerance Evaluation of High Precision Mechanical Parts", Key Engineering Materials, ปีที่ 749, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 191-196
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, ex Kritthin Chunwijitra, "Effects of Eu Doping and Calcination Temperatures on Chemical Compositions, Microstructure and Luminescent Intensity of BaAl2O4", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 233-240
2018 exSiwaporn Mahitthimahawong, exYada Chotvisut, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Performance comparison of different control strategies for heat exchanger networks", Polish Journal of Chemical Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 13-20
2018 exWorawat Thongsuksai, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Fast and convenient growth of vertically aligned ZnO nanorods via microwave plasma-assisted thermal evaporation", Materials Letters, ปีที่ 224, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 50-53
2018 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, exนาย สุทธิเชษฐ์ ช่วยสุข, "Improving runoff estimates by increasing catchment subdivision complexity and resolution of rainfall data in the Upper Ping River Basin, Thailand", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 127-143
2018 exSiriluki, S, exHussin, Q, exRattanapitikord, W, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, "BEHAVIOURS OF RC DEEP BEAMS STRENGTHENED IN SHEAR USING HEMP FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 47, กรกฎาคม 2018, หน้า 89-94
2018 exDaorattanachai, P, exLaosiripojana, W, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exLaosiripojana, N, "Type of contribution: Research article catalytic activity of sewage sludge char supported Re-Ni bimetallic catalyst toward cracking/reforming of biomass tar", RENEWABLE ENERGY, ปีที่ 121, มิถุนายน 2018, หน้า 644-651
2018 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exRakprayoon, P, exKongkaew, S, "Automatic Landing Assist System Using IMU plus PnP for Robust Positioning of Fixed-Wing UAVs", JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2018, หน้า 189-199
2018 exVoraruth, V, exCaldera, A, exSoares, JBP, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Polyolefins Made with Dual Metallocene Catalysts: How Microstructure Affects Polymer Properties", MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, ปีที่ 219, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2018
2018 exKamseu, E, exMohamed, H, exSofack, JC, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTchakoute, HK, exDjobo, JNY, exRossignol, S, exLeonelli, C, "Moisture Control Capacity of Geopolymer Composites: Correlation of the Bulk Composition-Pore Network with the Absorption-Desorption Behavior", TRANSPORT IN POROUS MEDIA, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 77-95
2018 exSatiennam, W., exSatiennam, T., exTriyabutra, T., inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "Red light running by young motorcyclists: Factors and beliefs influencing intentions and behavior", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, ปีที่ 55, พฤษภาคม 2018, หน้า 234-245
2018 exUdomsungworagul, A., inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A hybrid Dantzig-Wolfe, Benders decomposition and column generation procedure for multiple diet production planning under uncertainties", , ปีที่ 332, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exLeelachaikul, P., exJangkobpattana, G., exPhumprasop, K., exKiattiwat, T., "Biochar Preparation from Simulated Municipal Solid Waste Employing Low Temperature Carbonization Process", , ปีที่ 311, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exOhtsu, H., exThirapong, P., exKitaoka, T., exIto, S., exYabe, M., inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "A study on characteristics of fine particle distribution at cut slope and fill slope comprising weathered granite", Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan, ปีที่ 67, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 346-353
2018 exKamseu, E., exMohamed, H., exSofack, J.C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTchakoute, H.K., exDjobo, J.N.Y., exRossignol, S., exLeonelli, C., "Moisture Control Capacity of Geopolymer Composites: Correlation of the Bulk Compositionโ€“Pore Network with the Absorptionโ€“Desorption Behavior", Transport in Porous Media, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 77-95
2018 inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "A Standard Procedure for Development Performance Map of CNC Machining Centers by Using Double Ball-Bar", Key Engineering Materials, ปีที่ 749, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 191-196
2018 exJunkratuek, A., exSrudhiprom, J., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Computational fluid dynamics of a horizontal hydrocyclone for freezing desalination", ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ตุลาคม 2018, หน้า 765-774
2018 exPhet Imtongkhum, exChakchai So?In, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exSongyut Phoemphon, "A Two-Level Intelligent Web Caching Scheme with a Hybrid Extreme Learning Machine and Least Frequently Used", Journal of Internet Technology , ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 725-740
2018 exProf. David Delahunty, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exProf. Pekka Kess, exProf. Hanna Kropsu-Vehkapera, exProf. Achmad Nizar Hidayanto, "Globalisation and education: case demonstration and lessons learned from Finland’s education export", International Journal of Management in Education, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 25-41
2018 exChayani Phattharachindanuwong, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exJohann Plank, exYusuf Chisti, "Template-assisted facile synthesis and characterization of hollow calciumsilicate hydrate particles for use as reflective materials", Materials Research Bulletin, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 343-350
2018 exYuhao Huang, exLiang Gao, ex Zhang Yi, exKang Tai, exP. Kalita, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exAkhil Garg, "An application of evolutionary system identification algorithm in modelling of energy production system", Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 122-131
2018 exNaluporn Kangwannarakul, exCHALERMRAJ WANTAWIN, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Anammox bacteria with attached-growth media for nitrogen removal in wastewater", Clean Technologies and Environmental Policy, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 219-226
2018 inดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Semi-active flapping foil for marine propulsion", Ocean Engineering, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 556-564
2018 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exนางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyan Boonyuen, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanol", Chemical Engineering Journal , ปีที่ 334, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 1781-1791
2018 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร. รุจิยา ประทีป ณ ถลาง, "A comparative life cycle assessment of municipal wastewater treatment plants in Thailand under variable power schemes and effluent management programs", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 635-648
2018 exยศพล สุวรรณาภิชาติ, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exNarong Chanlek, exKajornsak Faungnawakij, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, ex๋ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a Cu-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: Effects of pore size of Al2O3 support and W loading content", Energy Conversion and Management, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 20-29
2018 inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวรวุฒิ นันทรักษ์, exSuttipong Wannapaiboon, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Barium ferrite prepared by modified Pechini method: Effects of chloride and nitrate counter ions on microstructures and magnetic properties", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มกราคม 2018, หน้า 1542-1553
2018 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOi Lun Li, exProf. Nagahiro Saito, exProf. Takahiro Ishizaki, "Accelerated formation of nanocarbons in solution plasma using benzene substituted with CF3 group", Japanese Journal of Applied Physics, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 0102B6
2018 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชญานภัส โชครัตเจริญ, exรศ.ดร.รัตนา รุจิรวนิช, exAsst. Prof. Tomonaga Ueno, exProf. Nagahiro Saito, "In vitro cytotoxicity of carbon black nanoparticles synthesized from solution plasma on human lung fibroblast cells", Japanese Journal of Applied Physics, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 0102BG
2018 exดร.ณฐมล จินดาพรรณ, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Physical properties, morphology and saltiness of salt particles as affected by spray drying conditions and potassium chloride substitution", Powder Technology, ปีที่ 326, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 265-271
2018 exนายนพดล ปั้นจันทร์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Optimization of synthesis condition for carboxymethyl cellulose-based hydrogel from rice straw by microwave-assisted method and its application in heavy metal ions removal", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 93, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 413-425
2018 exSaros Salakhum, exThittaya Yutthalekha, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exProf. Jumras Limtrakul, exDr. Chularat Wattanakit, "Synthesis of hierarchical faujasite nanosheets from corn cobash-derived nanosilica as efficient catalysts for hydrogenation oflignin-derived alkylphenols", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 258, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 141-150
2018 exBundit Kottititum, exQuoc Tri Phung , exNorbert Maes , ex Wichit Prakaypan , inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Early Age Carbonation of Fiber-Cement Composites under Real Processing Conditions : A Parametric Investigation", Applied Sciences — Open Access Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 190-195
2018 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "An improved AC electromagnetic contactor model based on EMTP", IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 47-57
2018 exWasakon Umchoo, exChuleehat Sriakkarin, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingyot Poo-arporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetizedFe-Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicates", Energy Conversion and Management, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 342-352
2018 inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKaharn, J., exInseemeesak, B., exPhasee, P., exKhaobang, C., exKuhavichanun, A., exTheerarojprateep, P., inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "A comparative study on characteristic of locally source-separated and mixed MSW in Bangkok with possibility of material recycling", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 302-313
2018 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exณัฐพัชร์ ฤกษ์ชัยศรี, "Shear strength of interfaces between unsaturated soils and composite geotextile with polyester yarn reinforcement", GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 338-353
2018 exp. donhongprai, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Optimized fatigue performance of martensitic stainless steel aisi 440c using deep rolling integrated into hardening process", Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 67-71
2018 exPrasopsin, P, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "A Sub-Microwatt Class-AB Super Buffer: Frequency Compensation for Settling-Time Improvement", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 26-30
2018 exIntana, T, exFottinger, K, exRupprechter, G, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Role of Copper and Cerium on Core-Shell Al-MCM-41 in NO Reduction via a SCR-CH4", JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 132-142
2018 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exChalinee Uppala, exPalida Tiencharoenwong, exThanaphat Chukeaw, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exBahman Zohour , exDaniel Noon, exSelim Senkan, "High Stability of Ruthenium–Copper-Based Catalysts for Epoxidation of Propylene", Catalysis Letters, ปีที่ 148, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2018, หน้า 586-600
2018 exพฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, exProf.Hector Budman, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "A simplified strategy to reduce the desorbent consumption and equipment installed in a three-zone simulated moving bed process for the separation of glucose and fructose", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ปีที่ 126, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 23-37
2018 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exL Mulsow, exWachara Sangwan, exAnuvat Sirivat , "Semi-rigid composite foams of calcium sodium aluminosilicate from eggshells embedded in polyurethane", International Polymer Processing Journal of the Polymer Processing Society , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 2-12
2018 exPornlada Daorattanachai, exDr. Weerawan Laosiripojana, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, "Catalytic activity of sewage sludge char supported Re-Ni bimetallic catalyst toward cracking/reforming of biomass tar", Renewable Energy, ปีที่ 121, ฉบับที่ -, มิถุนายน - มีนาคม 2018, หน้า 644-651
2018 exJewmaidang, K., exIshio, T., exIhara, A., exMatsumoto, K., inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Extraction of library update history using source code reuse detection", IEICE Transactions on Information and Systems, ปีที่ E101D, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 799-802
2018 exTeangtae, T., exSooksod, T., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo Simulation of Crystalline Morphology Under Temperature Gradient: A Case Study of Syndiotactic Polypropylene", Macromolecular Symposia, ปีที่ 377, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2018 exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exอ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Development of novel hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated carbon black with distinct antimicrobial and electrical properties", Journal of Polymer Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2018, หน้า 1-12
2018 exPrasongsuksakul, S., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, J.B.P., "Mathematical Modeling of Multiple High Temperature Thermal Gradient Interaction Chromatography (m-HT-TGIC) for Ethylene/1-Olefin Copolymer Blends", Macromolecular Symposia, ปีที่ 377, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2018 exBuakrong, P., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, J.B.P., "Monte Carlo Simulation of Olefin Block Copolymers: Bivariate Distribution of Molecular Weight and Chemical Composition", Macromolecular Symposia, ปีที่ 377, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2018 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewnon, P., inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Experiment of channelization due to seepage erosion", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มีนาคม 2018, หน้า 137-142
2018 exShishido, K.-I., exHashida, H., exInazumi, S., inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Penetration behavior of chemical grouting considering ground uncertainty", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 45, มีนาคม 2018, หน้า 22-27
2018 exIshida, Y., exOya, A., inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTrakulphudphong, C., exDenpaiboon, C., exFujimoto, M., exFukagawa, R., "Estimation of initial void ratio of consolidated clay based on one-dimensional consolidation theory", International Journal of GEOMATE , ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มิถุนายน 2018, หน้า 52-57
2018 exI. Nikitin, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Effects of Loading Frequency on Fatigue Behavior, Residual Stress, and Microstructure of Deep-Rolled Stainless Steel AISI 304 at Elevated Temperatures", Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 1592-1597
2018 exWeerit Kumsung, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exSelim Senkan, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Single and bimetallic catalyst screenings of noble metals for methane combustion", Catalysis Communications, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 83-87
2018 exWon-Ju Lee, exHan Vin Kim, exJae-Hyuk Choi, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoung-Chan Lee, exBeom-Seok Rho, exJun Kang, "Recycling waste soot from merchant ships to produce anode materials for rechargeable lithium-ion batteries", Scientific Reports, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 5601-5601
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Tuning Surface Wettability through Hot Carrier Initiated ImpactIonization in Cold Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 10, ฉบับที่ 13, เมษายน - มีนาคม 2018, หน้า 11297-11304
2018 exTanaphol Suebchua, inดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exHayato Yamana, "Efficient Topical Focused Crawling Through Neighborhood Feature", New Generation Computing, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 95-118
2018 exNapada Wichianphong, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Statistical optimization for production of mefenamic acid–nicotinamide cocrystals using gas anti-solvent (GAS) process", Journal of Industrial and Engineering Chemistry , ปีที่ 62, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 375-382
2018 exThanaphong Lertprapaporn, exรศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Dielectric improvement from novel polymeric hybrid films derived by polylactic acid/nanosilver coated microcrystalline cellulose", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 9326-9335
2018 exParunyoo Kamnerdkhag, expoompat toyatornmaneesub, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of deposition rates on morphology and phases of Zn-Ni electrodeposits under controlled pulsed-current Co-electrodeposition", Materials Today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9404-9408
2018 exPhuri Kalnaowakul, ex Tonghathai Phairatana, ex Kornkanok Ubolchollakhet, exWeerachai Sangchay, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Bi2O3-doped and TiO2-doped porous Lava for photocatalytic studies", Materials Today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9312-9318
2018 exPakapa Thiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of post-heat treatment on the mechanical properties ofsurface-tolerant epoxy coated on API 5L X65 carbon steel pipe:pipeline industry application", Materials today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9393-9398
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exกรกมล มีสมบัติ, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Sn Concentration on Chemical Composition, Microstructure and Photocatalytic Activity of Nanoparticulate Sn-Doped TiO2 Powders Synthesized by Solution Combustion Technique", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 191-196
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exณิชา ซาโต้, exดร. ศันศนีย์ บุญสาลี, exJaeHwan Pee, "Microstructures and Dielectric Constants of Ba0.05SrxCa0.95-xTiO3 (x = 0, 0.225, 0.475, 0.725 and 0.95) Synthesized by the Solution Combustion Technique", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 197-204
2018 exChaisuk, P., exPhromsuthirak, K., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Leaf classification based on a quadratic curved axis", , ปีที่ 2017-Septe, พฤษภาคม 2018, หน้า 4472-4476
2018 exLahti, J.P., exHelo, P., exShamsuzzoha, A., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "IoT in electricity supply chain: Review and evaluation", , ปีที่ Part F1343, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-6
2018 exWassapon, W., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exIchikawa, K., "Real-Time monitoring and visualization software for OpenFlow network", , ปีที่ Part F1343, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-5
2018 inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDamdoung, W., inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The development of semi-automatic sentiment lexicon construction tool for Thai sentiment analysis", , ปีที่ 684, พฤษภาคม 2018, หน้า 97-111
2018 exAminah, S., exDitari, Y., exKumaralalita, L., exHidayanto, A.N., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "E-procurement system success factors and their impact on transparency perceptions: Perspectives from the supplier side", Electronic Government, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 177-199
2018 exSuon, S., exSaleem, S., inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, "Compressive behavior of circular concrete columns confined by basalt fiber reinforced polymer (BFRP)", , ปีที่ 765 KEM, พฤษภาคม 2018, หน้า 355-360
2018 exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exนายกันต์กวี สุขถาวร, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Development of antimicrobial hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated chitosan", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 683-692
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ex Kulsawasd Jitkajornwanich, "Nearly Ballistic Electron Transport in an Out-of-Plane Nanoscale Defect-Void Channel", IEEE Transactions on Electron Devices, ปีที่ 65, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 2601-2606
2018 exDUC-DUNG TRAN, exDAC-BINH HA, exVAN NHAN VO, exChakchai So-in, exHung Tran, exTRI GIA NGUYEN, exZUBAIR AHMED BAIG, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Analysis of DF/AF Cooperative MISO Wireless Sensor Networks With NOMA and SWIPT Over Nakagami-m Fading", IEEE Access, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 56142-56161
2018 exSomboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Application of the ant colony algorithm to optimize the synthesis of heat-integrated distillation sequences for 6-components (C4-C7)", International Journal of Mechanical Engineering and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 514-530
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsuwan, Varakorn, ex Jitkajornwanich, K., inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Microcorona Discharge-Mediated Nonthermal Atmospheric Plasma for Seed Surface Modification", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 817-830
2018 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exC. Choksuchat, "TripleID-Q: RDF Query Processing Framework using GPU", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, ปีที่ 29, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 2121 -2135
2018 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Long-term assessment of carbon monoxide using MOPITT satellite and surface data over Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 132-139
2018 exนายพงษ์ภวิทย์ สิงห์แก้ว??, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Handover Algorithm between Femtocells in Long Term Evolution (LTE) Network", Journal of Communications, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 187-192
2018 exนภาดา วิเชียรพงษ์ (นิสิต ป.เอก), inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Application of Box–Behnken design for processing of mefenamicacid–paracetamol cocrystals using gas anti-solvent (GAS) process", Journal of CO2 Utilization , ปีที่ 26, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2018, หน้า 212-220
2018 exBounthanh Banhthasit, exChaowanan Jamroen, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Optimal Generation Scheduling of Power System for Maximum Renewable Energy Harvesting and Power Losses Minimization", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 1954-1966
2018 exBounthanh Banhthasit, exChaowanan Jamroen, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Optimal scheduling of renewable distribution generation for operating power loss optimization", GMSARN International Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 34-40
2018 exSutthisak Lapprasert, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Energy Balance of a Trunk Main Network in Bangkok, Thailand", Journal–American Water Works Association, ปีที่ 110, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 1-10
2018 exสิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Pharmaceutical compound removal during mixed liquor filtration in membrane bioreactor operated under long sludge age", Jurnal Teknologi, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3-2, มิถุนายน 2018, หน้า 45-50
2018 exPrasertwattanakul, Y., inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The analysis of a vertically integrated organic rice company: a case study in Thailand", International Food Research Journal , ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 481-486
2018 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exดร.วิชิต ประกายพรรณ, exดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพร คงคะจันทร์ , exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "Feasibility Study of Using Basalt Fibers as the Reinforcement Phase in Fiber-Cement Products", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 252-257
2018 exVarisara Deerattrakul, exPralachoak Puengampholsrisook, exWanwisa Limphirat, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Characterization of supported Cu-Zn/graphene aerogel catalyst for direct CO2 hydrogenation to methanol: Effect of hydrothermal temperature on graphene aerogel synthesis", Catalysis Today, ปีที่ 314, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 154-163
2018 exChuleehat Sriakkarin, exWasakon Umchoo, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingyot Poo-arporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Sustainable production of methanol from CO2 over 10Cu-10Fe/ZSM-5 catalyst in a magnetic field-assisted packed bed reactor", Catalysis Today, ปีที่ 314, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 114-121
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exRachata Puranasamriddhi, "Effects of reagents on the formation of nanoparticulate titanium dioxide synthesized by sol-gel technique", Materials Today:Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 10925-10931
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtthadej Kamchaddaskorn, exKritwatchara Wangkhumphai, exRachata Puranasamriddhi, exNicha Sato, "Solution combustion route for synthesizing Co3O4/MWCNTs and Mn2O3/MWCNTs electrodes as glucose sensors", Materials Today:Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 10946-10953
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNicha Sato, exSansanee Boonsalee, ex JaeHwan Pee, "Effects of chemical composition on structure and dielectric constants of SrxCa(1-x)TiO3 synthesized by solution combustiontechnique", Materials Today:Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2018, หน้า 14992-14997
2018 exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Catalyst-coated microchannel reactor via chemical bath deposition for biodiesel application", Applied Surface Science, ปีที่ 456, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 615-625
2018 exKankanamge, L,