ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

248

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

349

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

261

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

24

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 102
2009 exPongsak (Lek) Noophan, exSiriporn Sripiboon, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJUNKO MUNAKATA-MARR, "Anaerobic ammonium oxidation by Nitrosomonas spp. and anammox bacteria in a sequencing batch reactor", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ปีที่ 90, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 967-972
2009 exAnussomnitisam, P, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exJaiwong, P, exPennanen, M, exHelo, P, "Environmental consideration and small and medium enterprises' competitiveness improvement", International Journal of Management and Enterprise Development , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 18-37
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "One-stop services concept for the public sector: Successes and roadblocks", International Journal of Services and Standards , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 67-80
2009 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exPolchiangdee, C, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of theophylline and polyethylene glycol 4000 composites using Gas Anti-Solvent (GAS) process", Materials Letters , ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 136-138
2009 exHelo, P, exTakala, J, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Productivity measurement for knowledge work in research and development", International Journal of Productivity and Quality Management , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 39-54
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exKetdee, S, exSupaphol, P, "Stochastic Simulation for Morphological Development During the Isothermal Crystallization of Semicrystalline Polymers: A Case Study of Syndiotactic Polypropylene", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 111, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2009, หน้า 2260-2268
2009 inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, exDr. Phasit Kanchanasanpetch, inนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge Creation and Innovation Capability in the Public University", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กันยายน 2009, หน้า 568-580
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNutshera Kitthitanesuan, "On the Size and g-factor of Uniform Star Polymers in a Dilute Solution: A Monte Carlo Simulation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 198-204
2009 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exKhaodhiar S, exWatts DJ, "Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contents", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 11-15
2009 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exMichael L. Honig, "Capacity of a multiple-antenna fading channel with a quantized precoding matrix", IEEE Transactions on Information Theory, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 1218-1234
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exWaraporn Wiwattanakom, exSeung Hwan Lee, "Enhancement of organic and nitrogen removal in up-flow floating filter media reactor for piggery wastewater treatment", International Journal of Environment and Pollution, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 34-44
2009 exพรรณพิมพ์ พุทธรักษา, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Estimation of the URBS model parameters for flood estimation of ungauged catchments in the upper Ping river basin, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 49-56
2009 exDr.Pekka Kess, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exJaiwong, P, "External Knowledge: The Viewpoints from SMEs on Organisational Life Cycles", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 1-14
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exMiss Pensuda Jaiwong, exMiss Supattra Sujitwanich, exRapee Kanchana, "When to Measure Productivity: Lessons from Manufacturing and Supplier-selection Strategies", Industrial Management and Data Systems, ปีที่ 109, ฉบับที่ 3, มกราคม 2009, หน้า 425-442
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr.Petri T. Helo, exDr.Pekka Kess, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, "Organisational Learning and Development: Lessons from Productivity Analysis", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มกราคม 2009, หน้า 406-421
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr.Pekka Kess, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Productivity Improvement: Impacts from Quality of Work Life", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มกราคม 2009, หน้า 465-478
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exพรเทพ อนุสสรนิติสาร, exพัฒนอร ตังคไพศาล, exPekka Kess, "Knowledge Management and Performance Improvement: The roles of Statistics and Mathematics", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 306-322
2009 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exCoop, M, exRidley, A, "The mechanical behaviour of an unsaturated compacted silty clay", Geotechnique, ปีที่ 59, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 415-428
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสาลินี สิทธิโชคธรรม, exทวีศักดิ์ ตันติฉันทการุณ, "Application of partially submerged bioreactor landfill for leachate management in the tropics", Int. J. Environment and Waste Management, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1/2, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 78-90
2009 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A parallel approach for determining confidence intervals of variable statistics in large and sparse linear equations with RHS ranges", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, ปีที่ 86, ฉบับที่ 4, เมษายน 2009, หน้า 665-675
2009 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exIzumi, N, exTsujimoto, T, "Channelization on plateaus with arbitrary shapes", JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE, ปีที่ 114, มีนาคม 2009
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguandee, exJoao B. P. Soares, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Application of a crystallization kinetics model to simulate the effect of operation conditions on Crystaf profiles and calibration curves ", Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, ปีที่ 47, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2009, หน้า 866-876
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cells", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 84, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2009, หน้า 1218-1228
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ จันโสด, exสิมนัส ตรีเดช, exP.N. Wicranarachchi, "Leachate treatment and greenhouse gas emission in subsurface horizontal flow constructed wetland", Bioresource Technology, ปีที่ 100, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2009, หน้า 3808-3814
2009 exนางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal mesoporous silica from rice husk ash", Materials Letters , ปีที่ 63, ฉบับที่ 15, มิถุนายน 2009, หน้า 1303-1306
2009 exสุรเชษฐ เดชฟุ้ง, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Design and Prototype Implementation of an Adaptive Mho Distance Relay by the KU Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 402-410
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exธนพล ศรีวงษา, exPeter H. Meckl, "Reference Input Shaping to Reduce the Move Time of a Very Flexible One-Link Manipulator", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 411-421
2009 exนายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Modeling of RO flux decline in textile wastewater reclamation plants using variable fouling index", Separation Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2009, หน้า 1704-1721
2009 exเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTaro Urase, exKazuo Yamamoto, "Experimentation and modeling of foulant interaction and reverse osmosis membrane fouling during textile wastewater reclamation", Separation and Purification Technology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2009, หน้า 37-49
2009 exLiu, DK, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShen, CC, exHwang, RH, "Discovering timely information in MANETs", COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, ปีที่ 57, ฉบับที่ 11-12, มิถุนายน 2009, หน้า 1808-1821
2009 exMesri, G, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Compression of granular materials", CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, เมษายน 2009, หน้า 369-392
2009 exTongkratoke, A, exChinnarasri, C, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exDechaumphai, P, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Non-linear turbulence models for multiphase recirculating free-surface flow over stepped spillways", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 401-409
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "PUBLIC DOMAIN SYSTEM MODELING IN NORTHERN THAILAND", Advances in Geosciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2009, หน้า 341-351
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "HYDROINFORMATIC SYSTEM (IMPLEMENTATION IN THAILAND)", WATER SOUTH AFRICA JOURNAL, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, มกราคม 2009 - ธันวาคม 2008, หน้า 725-730
2009 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ex Kostamo, Jari, exAllen, Samuel M., exO'Handley,Robert C., "Frequency response of acoustic-assisted Ni-Mn-Ga ferromagnetic-shape-memory-alloy actuator", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, ปีที่ 105, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2009
2009 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of acidity on the formation of silica-chitosan hybrid materials and thermal conductive property", JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2009, หน้า 146-152
2009 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDunand, DC, "Shape-memory NiTi-Nb foams", JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 2107-2117
2009 exLakkana Laophaiboon, exSunan Nuanpeng, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPreekamol Klanrit, exPattana Laopaiboon, "Ethanol Production from sweet sorghum juice using very high gravity technology; effects of carbon and nitrogen supplementations", Bioresource Technology, ปีที่ 100, ฉบับที่ 18, พฤษภาคม 2009, หน้า 4176-4182
2009 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwatchai amonsantiroj , exJirat Srisabye, exPrabhas Chongstitvattana , "An auction-based dynamic bandwidth allocation with sensitivity in a wireless networked control system", COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2009, หน้า 114-124
2009 inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGary P. Merkley, "Surface velocity coefficients for application of the float method in rectangular and compound open channels ", Irrigation Science , ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, กันยายน 2009, หน้า 457-470
2009 inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGary P. Merkley, "Velocity profile modeling in rectangular and compound open-channel cross sections", Irrigation Science , ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, กันยายน 2009, หน้า 471-484
2009 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "Ontology Development: A Case Study for Thai Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 594-604
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exMeckl, PH, "Model-Independent Control of a Flexible-Joint Robot Manipulator", JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME, ปีที่ 131, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009
2009 exWang, Jingmin, exJiang, Chengbao, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exBono, David, exAllen, Samuel M., exRobert C. O'Handley, "Anomalous magnetizations in melt spinning Ni-Mn-Ga", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, ปีที่ 106, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009
2009 exMapiam, PP, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exChumchean, S, exSharma, A, "Effects of Rain Gauge Temporal Resolution on the Specification of a Z-R Relationship", JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC TECHNOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1302-1314
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHelo, P, exDwight, R, "Performance measurement: Roles and challenges", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 109, ฉบับที่ 5-6, กันยายน 2009, หน้า 646-664
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSujitwanit, S, exKess, P, "Profile-based circumstances for productivity measurement", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 109, ฉบับที่ 5-6, กันยายน 2009, หน้า 825-839
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, exJo?o B.P. Soares, "Simulation of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) of Linear Olefin Block Copolymers", Macromolecular Symposia, ปีที่ 282, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2009, หน้า 205-215
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exWarawut Bongsontia, exJo?o B.P. Soares, "Simultaneous Deconvolution of Molecular Weight Distribution and Chemical Composition Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers Synthesized with Multiple-Site-Type Catalytic Systems ", Macromolecular Symposia , ปีที่ 282, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2009, หน้า 167-174
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, "Estimation of Average Comonomer Content of Ethylene/1-Olefin Copolymers Using Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) and Artificial Neural Network (ANN) ", Macromolecular Symposia , ปีที่ 282, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2009, หน้า 150-156
2009 exChatcharin Sitprasert, exPramote Dechaumphai, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "A Thermal Conductivity Model for Nanofluids Including Effect of the Temperature-Dependent Interfacial Layer", Journal of Nanoparticle Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2009, หน้า 1465-1476
2009 exรศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร. สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์, "Self Termination of Ring Opening Reaction of p-Substituted Phenol-based Benzoxazines: An Obstructive Effect via Intramolecular Hydrogen Bond ", Journal of Heterocyclic Chemistry, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 714-721
2009 exรศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย, exธิติพร รังสิมานนท์, exPhongtamrug, S, exProf. Mikiji Miyata, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Selective crown ether based macrocyclization: a model case study from N,N-bis(2-hydroxyalkylbenzyl)alkylamine", Tetrahedron, ปีที่ 65, ฉบับที่ 29-30, กรกฎาคม 2009, หน้า 5855-5861
2009 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exโชติชัย เจริญงาม, exวสันต์ ธีระเจตกูล, "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 15-30
2009 exKhamduang, Methee, exKanoktip Packdibamrung, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChisti, Yusuf, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of L-phenylalanine from glycerol by a recombinant Escherichia coli", Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 1267-1274
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exCharoenlarpnopparut, Chalie, "การถอดรหัสแบบซอสคอนโทลแมปกับตัวสลับลำดับข้อมูลสำหรับระบบการรับส่งภาพเอ็มเพ็ก-4 แบบไร้สายภายในอาคาร", IEICE journal, ปีที่ E92B, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 3052-3059
2009 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exYoshihiro TAKEI, exAtinkut Mezgebu WUBNEH, exNorihiro IZUMI, "Numerical simulation of channelization by seepage erosion", Journal of Applied Mechanics, JSCE, ปีที่ 12, สิงหาคม 2009, หน้า 887-894
2009 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Linear stability analysis of escarpment planforms by groundwater sapping", Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, ปีที่ 53, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 139-144
2009 exJirachaweng, S, exLeelasawassuk T, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Performance and computational complexity comparison of block-based fingerprint enhancement", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 5558LNCS, มกราคม 2009, หน้า 656-665
2009 exBoonchaiseree, N, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Focal point detection based on half concentric lens model for singular point extraction in fingerprint", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) , ปีที่ 5558 LNCS, มกราคม 2009, หน้า 637-646
2009 exKess, P, exBelt, P, exHarkonen, J, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Learning about design and development: The roles of industrial design and concurrent engineering", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009
2009 exNoophan, P, exPaopuree, P, exKanlayaras, K, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exTechkarnjanaruk, S, "Nitrogen removal efficiency at centralized domestic wastewater treatment plants in Bangkok, Thailand", EnvironmentAsia , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009, หน้า 30-35
2009 exKornboonraksa, T, exLee, H.S, exLee, S.H, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Application of chemical precipitation and membrane bioreactor hybrid process for piggery wastewater treatment", Bioresource Technology, ปีที่ 100, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2009, หน้า 1963-1968
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKanchana, R, exLin, B, "Information requirements for managerial decisions in manufacturing", Business Process Management Journal , ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 267-285
2009 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "Developing rules and criteria for rice ontology construction", International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2009, หน้า 54-64
2009 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exSanpanich, S, exKess, P, exMuhos, M, "The roles of external knowledge in organisational learning and development", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2009, หน้า 537-549
2009 exKudoh, S, exOgawara, K, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exIkeuchi, K, "Painting robot with multi-fingered hands and stereo vision", ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 279-288
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSirivat, A, exKunanuruksapong, R, exWongkasemjit, S, "Electrorheological properties of novel piezoelectric lead zirconate titanate Pb(Zr-0.5,Ti-0.5)O-3-acrylic rubber composites", MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2009, หน้า 1913-1918
2009 inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "Rice Production Knowledge Management: Criteria for Ontology Development", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 115-124
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสุนทรี ปัสสนานนท์, exH.H. Ngo, exS. Vigneswaran, "Simultaneous removal of particles and dissolved organic matter in floating media filter for surface water treatment ", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1-3, พฤศจิกายน 2009, หน้า 109-114
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Impact of filtration velocities and particulate matter characteristics on diesel particulate filter wall loading", International Journal of Engine Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2009, หน้า 287-304
2009 exMethee Khamduang, exJarun Chutmanop, exKanoktip Packdibamrung, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Optimization of Medium Composition for L-phenylalanine Production from Glycerol using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 727-737
2009 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "A Water Balance Budget for Bung Boraphet - A Flood Plain Wetland-Reservoir Complex in Thailand", Water, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009, หน้า 54-79
2009 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Areal rainfall estimation using spatial interpolation techniques", ScienceAsia, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 268-275
2009 exLaw, Kris M. Y, exHelo, Petri, exKanchana, Rapee, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Managing supply chains: lessons learned and future challenges", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 109, ฉบับที่ 8-9, ธันวาคม 2009, หน้า 1137-1152
2009 exAi Hiramatsu, exYuji Hara, exMakiko Sekiyama, exRyo Honda, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Municipal solid waste flow and waste generation characteristics in an urban-rural fringe area in Thailand", Waste Management and Research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2009, หน้า 951-960
2009 exSudprasert, Sutee, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exBoitet, Christian, exBerment, Vincent, "Dependency Parsing with Lattice Structures for Resource-Poor Languages", IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS, ปีที่ E92D, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 2122-2136
2009 exWangyao, Panyawat, exChuankrerkkul, Nutthida, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exSopon, Ponlit, exHomkrajai, Weerasak, "Gamma Prime Phase Stability after Long-Term Thermal Exposure in Cast Nickel Based Superalloy, IN-738", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 312-319
2009 exTeerajetgul, Wasan, exChareonngam, Chotchai, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Key knowledge factors in Thai construction practice", INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT, ปีที่ 27, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2009, หน้า 833-839
2009 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exCharoenngam, Chotchai, exTeerajetgul, Wasan, "Strategic Assets Driving Organizational Capabilities of Thai Construction Firms", JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE , ปีที่ 135, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2009, หน้า 122-1231
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parameter Estimation of Three-Phase Induction Motor by Using Genetic Algorithm", Journal of Electrical Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 360-364
2009 exThammanoon Thaweechai, exAnurat Wisitsoraat, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exNattamon Koonsaeng, "Ethanol Sensing of La1-xSrxFeO3 (x= 0, 0.1 and 0.3) Prepared by Metal-Organic Complex Decomposition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 218-223
2009 inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Electricity Generation from Producer Gas in Cambodia:Implementation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 404-410
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exPichai Jariyatammanukul, exNipat Paecheroenchai, exPatcharaphol Pomkajohn, "Effect of Thickness on Weld Line Strength of Injection Molded Thermoplastic Composites", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 418-426
2009 exQiang Fu, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exAshlee Abbot, exProf. Fatih Digan, "Freeze-Spray Deposition of Layered Alumina/Zirconia Composites", Materials Science and Engineering , ปีที่ 161, เมษายน 2009, หน้า 120-124
2009 exดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "GAC adsorption treated pulp and paper mill effluents using ozone as a pre-treatment", Water Practice & Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1-6
2009 inดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Benders' decomposition based heuristics for large-scale dynamic quadratic assignment problems", Journal of Computer Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2009, หน้า 64-70
2009 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Fabrication of TiO2 and Ag wires and arrays using opal polystyrene crystal templates", JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2009 - กันยายน 2010, หน้า 1484-1488
2009 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "SWNT composite coatings as a strain sensor on glass fibres in model epoxy composites", Composites Science and Technology , ปีที่ 69, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2009, หน้า 1547-1552
2009 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "IMPACT OF TRANSPORT ON APARTMENT RENT IN BANGKOK: Comparative Hedonic Study along Rail and Road Corridors", ATRANS RESEARCH, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009
2009 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "EVALUATION OF RAIL TRANSIT NETWORK IN BANGKOK: Mobility, Accessibility and Polycentrism Perspectives", ATRANS RESEARCH, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2009
2009 exBenjamas, N., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An impact of scheduling strategy to parallel FI-growth data mining algorithm", Communications in Computer and Information Science, ปีที่ 55 CCIS, ธันวาคม 2009, หน้า 39-47
2009 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHomsup, W., "FDTD simulation of a mobile phone operating near a metal wall", Journal of Computers, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 168-175
2009 exTippachon, W., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Multiobjective optimal placement of switches and protective devices in electric power distribution systems using ant colony optimization", Electric Power Systems Research, ปีที่ 79, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1171-1178
2009 exPanapoy, M., exDuangdee, C., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exKsapabutr, B., "Synthesis of a novel aminoalkoxide of iron by oxide one-pot process: Its sol-gel application to iron oxide powder", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, กันยายน 2009, หน้า 541-545
2009 exAroonjarattham, P., exJiamwatthanachai, P., exMahaisavariya, B., inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exAroonjarattham, K., exSitthiseripratip, K., "Three-dimensional morphometric study of the Thai proximal humerus: Cadaveric study", Journal of the Medical Association of Thailand, ปีที่ 92, ฉบับที่ 9, กันยายน 2009, หน้า 1191-1197
2009 exKhamduang, M, exPackdibamrung, K, exChutmanop, J, exChisti, Y, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of l-phenylalanine from glycerol by a recombinant Escherichia coli", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 1267-1274
2009 exนายสุรชัย จิตพินิจยล, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKoht-Arsa, K., exChuchuay, J., "Design and implementation of open framework for policy-based network access control", Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2009, หน้า 68-71
2009 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, exSriwongsitanon, N, "Estimation of the URBS model parameters for floodestimation of ungauged catchments in the upper Pingriver basin, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 49-56
2009 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exDr. Ashish Sharma, exดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น, "Effects of Rain Gauge Temporal Resolution on the Specification of a Z–R Relationship", JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC TECHNOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1302-1314
2009 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "A Novel Power Electronics-Based Fuel Cell Emulator", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2009, หน้า 152-160
2009 exLijun Zou, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitchell Anthamatten, "Morphology, hydration, and proton transport in novel sulfonated polyimide–silica nanocomposites", Polymer, ปีที่ 50, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2009, หน้า 3136-3144
Publish Year National Journal 59
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "วิศวกรหญิงไทยกับรางวัลนวัตกรรมในปีพ.ศ.2551", THAILAND ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 42-49
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exดร.ปัญญา ชูพานิช, "พลังงานแตกหักของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบชนิดต่างๆ", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009
2009 exพจนีย์ แซ่อ๋อง, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในการผลิตไบโอดีเซลด้วยคลื่นไมโครเวฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 105-117
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009", Thailand Engineering Journal, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 64-67
2009 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exPawit Kanjanawadee, "Experimental Demonstration of Thermoacoustic Cooling", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 1-24
2009 exKasamar Petchtabtim, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Kinetic Study of Palm Olein Oil Transesterification using Strontium Oxide", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 35-50
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKanokrat Saeheng, "Real-Time Reference Position Shaping to Reduce Vibration in Slewing of a Very-Flexible-Joint Robot", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 51-66
2009 exนครินทร์ ไทรงามสถิต, exJittkarhun Saksinlpudom, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Study of Internal, Generic and Fuzzy Model Control by Virtual Instruments", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 67-85
2009 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exสุรพล ชาญพิทยานุกูลกิจ, "การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อช่วยในก บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ", วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (ThaiVCML Journal), กันยายน 2009, หน้า 58-61
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Discarded pPVC Contents on Thermal and Ultraviolet Resistance of Acrylonitrile Butadiene Rubber", Journal of Matals, Materials and Minerals, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009, หน้า 77-80
2009 inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inนายฉลอง เกิดพิทักษ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้น้ำในลุ่มน้ำชีอย่างเป็นระบบด้วยแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 62, กรกฎาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 63-77
2009 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exTharinee Manisri, "Comparative the Robust Criteria for a Vehicle Routing Problem with Time Windows", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 151-168
2009 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSuwaree Martkumchan, "Transport Mechanism of Hydronium Ion in Chitosan Membrane with Various Amounts of Water", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 187-196
2009 inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการเผาไหม้ทางเลือกสำหรับเครื่องยนต์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 1-14
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "สารมลพิษอนุภาคจากเครื่องยนต์ดีเซล", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 1-14
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "London Summer Time", Engineering Journal of Thailand, ปีที่ 62, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2009, หน้า 62-71
2009 exJirapat Boonmee, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Study of Molecular Energy and Drug Release Mechanism of Doxorubicin Conjugated Glycol Chitosan by Semiempirical PM3 Method", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 197-207
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study of a Light-Duty Diedel Vehicle Performance,Fuel Consumption and Emissions Operating on Diedel/5% of Biodiesel Blends(B5)over New European Driving Cycle (NEDC) and Bangkok Driving Cycle(BDC)", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 169-186
2009 exพิริยพงศ์ เล็งจีน, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาห้องเกียร์แบบเหล็กหล่อของรถไถเดินตาม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 31-44
2009 exวิวัฒน์ ทิพจร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การย้ายตำแหน่งใหม่ของอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดโดยวิธีอาณานิคมมด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 45-55
2009 exสิริชัย นิธิอุทัย, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมแขนกลหนึ่งแขนแบบมีข้อต่อยืดหยุ่นได้โดยใช้เทคนิคแบ็กสเต็ปปิ้งอินเทลลิเจนท์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 70-85
2009 exพิสิษฐ์ เล็กสวัสดิ์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบโปรแกรมคำนวณเส้นทางการเทียบท่าแบบอัตโนมัติของสะพานเทียบผู้โดยสารสำหรับลานจอดอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 94-107
2009 exสงวนศักดิ์ นาคัน, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานและออกแบบอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค:ศึกษาเฉพาะกรณีช่างควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยงานด้านความปลอดภัย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 59-67
2009 exกฤษณะ จันทรโชติ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติความต้านทานการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรและคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมอื่นๆของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่เตรียมขึ้นจากหินแกรนิต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 69-80
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการฉีดขึ้นรูป ชิ้นงานพลาสติกแบบแซนด์วิช", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 93-104
2009 exอรรถพร สกุลสม, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลอง การเกิดไพโรไลซิสของไม้ ใน Cone Calorimeter", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 99-108
2009 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study of MEMS rotary switches: employing high frequency models", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 56-69
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Flow Control by Use of Interline Power Flow Controllers", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 378-381
2009 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey on differential geometry", วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 10-23
2009 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมและ Corporate Social Responsibility", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2009, หน้า 71-77
2009 exKaew-Arpha Thavornprasert, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Non-Uniform Temperature Distribution in a TAP Microreactor on Accuracy of Estimated Gas Diffusivities", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 331-343
2009 exสุรเศรษฐ์ ศรีรอด, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "การลดอันตรายของไฟฟ้าสถิตในโรงงานอบผ้า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 1-12
2009 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "A Study on the Calibration of an Orifice Flow Meter in a Small Counter-Flow Cooling Tower Testing", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 219-232
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Hard Disk Drive Track Following Using Quantitative Feedback Theory Control", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 233-252
2009 exวินัย โพธิ์สุวรรณวัฒนา, exจรัญ ฉัตรมานพ, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 42-52
2009 exManop Metharonarat, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Accelerated Compresssive Strength of Fly Ash Concrete", journal of research in engineering and technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 297-304
2009 exMay Zin Cho, inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Large Opening on Bending Moment and Shear Force Resultants in Flat Plates", journal of research in engineering and technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 319-330
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบแบบรวดเร็ว:ภาคคำนวน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 13-23
2009 exอารยา ดำช่วย, inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์โปรแกรมจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพสำหรับที่พักคนงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 25-31
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPutthipong Khunsong, "Output-Feedback Adaptive Pole Placement Control of a Pendulum with Time-Varying Payload", journal of research in engineering and technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 345-360
2009 exธีรพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์แบบข้อต่อยืดหยุ่นได้ โดยใช้เทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 33-46
2009 exวราพงษ์ มงคลแท้, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 47-55
2009 exศรีรัตนา วาณิชออดิศักดิ์, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบระบายอากาศในโรงงานผลิตเคมี กรณีศึกษา:การระบายอากาศในห้อง PL-Z", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 71-79
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ข้อบกพร่องในชิ้นงานพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป:สาเหตุและแนวทางแก้ไข", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 91-104
2009 inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียราชพฤกษ์ 2549", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 1-7
2009 exสุมนา อาฮูวารี, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์นิสิตชั้นปีที่หนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Analysis of Emotion Qoutient of First years Engineering Students Kasetsart University, ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 8-17
2009 exอ.หฤทภัค กีรติเสวี, exอ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "ภาพรวมของวัสดุเชิงประกอบ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 18-32
2009 exนันทวัน เสนชู, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, exอัศวิน กรรณสูต, "การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษา:ทางแยกแคราย-ทางหลวงหมายเลข 302(ถนนรัตนาธิเบศร์)กับทางหลวงหมายเลข306(ถนนติวานนท์)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 57-69
2009 exวิชยาภรณ์ ฤทธิสิทธิ์, inดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะกายภาพของทางแยกที่มีผลต่อการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษาทางแยกในเทศบาลเมืองสกลนคร", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 70-84
2009 exสาส์น สาสนกุล, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและออกแบบเครื่องอัดก้อนเกลือแร่สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 85-95
2009 exนภัสรพี อนันตชัยพงศ์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุผสมแอสฟัลต์ชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์กับชนิดแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด AC 60/70 และAC40/50โดยวิธีทดสอบซูเปอร์เพฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 110-121
2009 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญศิริ สมพงษ์, "การใช้วิธีเชิงพันธุกรรมชนิดเมมเมติกสำหรับการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรขนานที่ไม่สำพันธ์กันโดยมีค่าใช้จ่ายจากงานที่ผลิตเสร็จก่อน ค่าใช้จ่ายจากงานที่ล่าช้าและเวลาปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นอยู่กับลำดับงาน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 1-11
2009 exณัฐวุฒิ พิศุทธิ์สินธพ, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "ความคลาดเคลื่อนของแผนงานก่อสร้าง กรณีอัตราการทำงานไม่คงที่", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 1-8
2009 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exKritaporn Haocharoen, "Paratransit Services in Urban Area", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 283-295
2009 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exธีระ ลาภิศชยางกูล, "ระบบภูมิสารสนเทศของท่าเรือสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 161-168
2009 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Study on the Optimal Design of a Mechanical Draft Cooling Tower", Engineering Technology , Faculty of Engineering, Kasetsart University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 25-34
2009 exจันทร์ประภา พุ่มประเสริฐ, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบของการวิเคราะห์และออกแบบระบบปรับสภาวะอากาศ กรณีศึกษา โรงงานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 72, พฤษภาคม 2009 - พฤษภาคม 2010, หน้า 71-79
2009 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำร้อน", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 22, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 96-109
2009 exศ.พล.อ.ท.ดร.วิโรจน์ หอมทรัพย์, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเรืออากาศโท รณรงค์ รามัญจิต, exพันจ่าอากาศเอก สมเกียรติ บุดดี, "อากาศยานขึ้น-ลงแนวดิ่งสี่ใบพัด (Quadrotor)", วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2009, หน้า 94-99

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 136
2009 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exวิภา มุตติศานต์, "comparison of chemical and electrochemical processes for metals removal from lead recovery wastewater", the 6th regional symposium on infrastructure development, 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Evolution of Thailand Hydroinformatic System", The 4th meeting of GEOSS, AWCI and CEOP, Kyoto Research Park, Japan, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2009, Kyoto ญี่ปุ่น
2009 inนางศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์, exเบญจวรรณ สุขพัฒนศรีกุล, "Anomaly Detection and Characterization to classify Traffic Anomalies : Case study : TOT Public Company Limited Network", World Academy of Science, Engineering and Technology, 28 - 30 มกราคม 2009, Dubai, United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2009 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exวิสุทธ์ขัย บุญวัชรพันธ์สกุล, "Surface concentration distribution due to irreversible adsorption as governed by the effectiveness factor under TAP conditions", MaCKie-2009 (Mathematics in Chemical Kinetics and Engineering), 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2009, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exปาริชาติ กิจส่งเสริมธน, exรัตนา จิรรัตนานนท์, "Protease Immobilization on Chitosan: Covalent Binding VS Entrapment", International Symposium on Contemporary Science of Polymeric Materials, 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2009, Valetta สาธารณรัฐมอลตา
2009 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exAkihiro Takahashi, exTomohide Takeyama, "BEHAVIOUR OF A SOIL SLOPE SUBJECTED TO HEAVY RAINFALL IN THAILAND: MONITORING AND WARNING SYSTEM FOR LANDSLIDES ", 3rd JSPS-DOST International Symposium on Environmental Engineering (Symposium on Harmonizing Infrastructure Development with the Environment), 9 - 10 มีนาคม 2009, Quezon City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2009 exUkrid Kuldiloke, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Region Substitution in Video Using Graph Cuts", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exบรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์, exวีระพงษ์ พิกุลประยงค์, "Development of Geopolymer Mortar for Using as a Repair Material", The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development, 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "MECHANICAL PROPERTIES OF NEWLY DEVELOPED REPAIR MATERIAL", the Symposium on Harmonizing Infrastructure Development with the Environment, 9 มีนาคม - 10 เมษายน 2009, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2009 exPrachakon Kaewkhiaw, exPramote Dechaumphai, exEkachai Juntasaro, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Cavitation on a Marine Propeller using CFD", 13th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exPatipat Puttong, exPramote Dechaumphai, exEkachai Juntasaro, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Effects from Blood Flow on Heat Transfer During Cancer Treatment using Hyperthermia Method", 13th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exTeerawoot Lomlai, exPramote Dechaumphai, exEkachai Juntasaro, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Simulation of Surface Roughness Effect in a Nanochannel", 13th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "Precast Load Bearing Wall Structural System with Real Estate Industry in Thailand", The 6th Regional Symposium on Infrastructure DevelopmentThe 6th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering" (RSID 6), 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนายโกสินทร์ วสะศิริ, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Laser Diode Sensors for Measuring Mechanical Properties of Recycled Plastics", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009
2009 exกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Multiuser Signature Quantization with Tree-Structured Codebook in DS-CDMA", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 7 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Outlier Detection for Machine Olfaction based on Odor-type Signatures", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exVaradol Vikiniyadhanee, exPorntip Chittisathainporn, "Formula and Performance Simulation of a Signal Strength Based Position Estimation in Lognormal Channels", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 8 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A Robust Iris Localization Based on Local Signal to Noise Ratio of Edge Image", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 13 - 15 พฤษภาคม 2009
2009 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Design and Implementation of List-of-2 Viterbi Decoder with VHDL and its Application", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exShin'ichiro Nakaoka, "Offline and Online Trajectory Generation with Sequential Physical Constraints", IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics , 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2009, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Quantized transmit beamforming with antenna selection in a MIMO channel", Proceedings of the 2009 ACM International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, IWCMC 2009, 21 - 24 มิถุนายน 2009, Leipzig อื่นๆ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "An Image Registration Algorithm Using a ParticleFilters", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทนา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสุนทรี ปัสสนานนท์, exH.H. Ngo, exS. Vigneswaran, "Simultaneous removal of particles and dissolved organic matter in floating media filter for surface water treatment", Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2009), 14 - 17 กรกฎาคม 2009, Townsville เครือรัฐออสเตรเลีย
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exบุญญา ชาญนอก, exC. Visvanathan, "Recovery of Platic Wastes from Dumpsite as Refuse Derived Fuel and its Utilization in Small Gasification System", Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2009), 14 - 17 กรกฎาคม 2009, Townsville เครือรัฐออสเตรเลีย
2009 inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Ce1-xSmxO2-$ Electrolyte for IT-SOFCs by Metal Complex Method", The 2nd Thammasat University International Conference on Chemical, Environmental and Energy Engineering, 3 - 4 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, exJoao B.P. Soares, "Effect of Chain Microstructures and Operation Conditions on Crystaf Profiles and Calibration Curves ", Advances in Polymer Science and Technology , 8 - 10 กรกฎาคม 2009, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exEkaphol Siriwongsarn, exThanon Wongsammacheep, "CFD Simulation of High Temperature Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation (HT-AF4)", Advances in Polymer Science and Technology , 8 - 10 กรกฎาคม 2009, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exLertchyut Niyomthamkij, exPimpaphon Sae-Tia, "A Monte Carlo Simulation of Morphological Development during Isothermal Crystallization of s-PP: Effect of Polymer Thickness", Advances in Polymer Science and Technology , 8 - 10 กรกฎาคม 2009, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Motion Optimization with Sequential Physical Constraints", IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics , 14 - 17 กรกฎาคม 2009, อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Distributed Static Compensator with Fuel Cell for Power Quality Improvement and Hybrid Power Generation", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exUpady Hatthasin, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNol Premasathian, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Improvement of a RFID Indoor Positioning System using One Base Station", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Efficient Design of Convolutional Interleavers in MPEG-4 Image Wireless Transmission Systems", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 2009
2009 exวุฒิชัย วงศ์สารสิน, exดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Link Farm of Graph Grammar Inference", International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, ภูเก็ต ประเทศไทย
2009 exสุภัคพงศ์ จินารัตน์, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, "Improving Web Search Result Categorization using Knowledge from Web Taxonomy", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Design and Development of a Sugarcane Harvester", International workshop on Small scale Farm Mechanization and Bio-Eco Fuel, Thailand, 17 - 18 มีนาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARATIVE STUDY OF TOPOGRAPHIC VARIABILITY IN THE VICINITY OF COASTAL STRUCTURE", International conference on estuaries and coasts, 14 - 16 กันยายน 2009, Sendai ญี่ปุ่น
2009 exสยาม ปิ่นกุมภีร์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Real-Time Audio Multicasting on Bluetooth Network", The Proceedings of the 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exวสันต์ ลิ่วลมไพศาล, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Call Capacity Improvement Techniques for VoIP over Wireless Mesh Networks", The Proceedings of the 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exB?atrice Paillassa, "Analytical Model for Expected Packet Delay Evaluation in IEEE 802.11e", IEEE Communications and Mobile Computing, 2009 (CMC 09), 6 - 8 มกราคม 2009, คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Electrical Properties of Novel Lead Zirconate/Synthetic Rubber composite Materials", International conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB), 23 กรกฎาคม 2009 - 24 กรกฎาคม 1996, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exChaiyarun Wuttivoradit, "The Effects of Limestone Powder and Pulverized Fuel Ash on Compressive Strength of Casting Concrete in Hollow Core Slab Manufacturing Process ", Fifth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V) “Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology” ,Istanbul, Turkey , 20 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2009, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exNathi Thepsing, exSansanee Supapa, "Technical and Economic Analysis for Optimum Condition of Aggreate Recycled from Unused Ready-Mixed Concrete", Fifth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V) “Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology” ,Istanbul, Turkey, 20 - 22 พฤษภาคม 2009, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสิมิลัน อาศัยพานิช, "ระบบวัดขนาดปลาอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "Risk assessment for scaffolding work in strong winds", The 10th International Conference on Structural Safety and Reliability 2009, 14 - 18 กันยายน 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, exSurattachon CHAUYTOOK , "Reliability-Based Service Life Prediction of Reinforced Concrete Bridges in Marine Environment ", The Sixth Regional Symposium on Infrastructure and Development, 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, "การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมก้าด้วยฟลูอออะพาไทต์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทางทันตกรรม", Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS22), 26 - 29 ตุลาคม 2009, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, "An Improvement of Rainfall Estimation in Thailand Using FY-2C Infrared Data ", APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region , 22 กรกฎาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exWeerapong Pikulprayong, exBanjerd Taweesappaiboon, "Testing of Geopolymer Mortar Properties for Use as a Repair Material", 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology, 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2009, แวนคูเวอร์ อื่นๆ แคนาดา
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exปฐมาภรณ์ นิลดี, exC.Y. Chang, exK. Yamamoto, "Treatment performance and microbial characteristics in two-stage membrane bioreactor applied to partially stabilized leachate", 5th IWA Specialist Membrane Technology Conference and Exhibition, 1 - 3 กันยายน 2009, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Mismatched Source Transition Probability Matrix for Adaptive MAP Decoding in MPEG-4 Imagery Wireless Transmission Systems", PIMRC 2009, 14 - 16 กันยายน 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Adaptive MAP Source-controlled channel decoding for MPEG-4 imagery wireless transmission systems", ISCIT 2009, 28 - 30 กันยายน 2009, สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Exposure assessment in Thailand: An update on food consumption database development.", Seminar on Hot Topics on Food Safety & 8th ASEAN Food Safety Standards Harmonization Workshop, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2009, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2009 exชลธิดา นวมมณีรัตน์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Alkaline Hydrolysis of Ethyl Acetate in TS-CM CSTR", The 2nd Thammasat University International Conference on Chemical, Environmental and Energy Engineering, 3 - 4 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exปฐม พุ่มพวง, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exประสงค์ ปราณีตผลกรัง, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "Using Bayesian Network for Planning Course Registration Model for Undergraduate students ", 2008 Second IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (IEEE DEST 2008), 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานตามหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education)", The 7th International Conference on Developing Real-Life Experiences : Education Reform Through Teaching Strategies (ERTS), 7 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "การบูรณาการเทคนิคการสอนระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานกับหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education): การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว", The 7th International Conference on Developing Real-Life Experiences : Education Reform Through Teaching Strategies (ERTS), 7 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exKiyoshi HONDA, "3d mountain reconctruction", In proceedings on the Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6), 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ, "การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ", The International Seminar on Edge of Management and Economic Reform , 6 สิงหาคม 2009, สกลนคร ประเทศไทย
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exศรีแพร หวังกล่อมกลาง, exดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, "Hydrogen production by catalytic steam reforming of biooil derived from Jatropha stem using Ni supported on nanosized-CeO2", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exสุชาวดี รัตนบุรี, exดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, "Hydrogen production from bio-oil of soybean cake by catalytic steam reforming using Co over CeO2 nanoparticles", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exนิธิ นิลฉวี, "Upgrading of bio-oil from pyrolysis of soybean cake by MCM-41", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exพิริยะ ปิ่นทอง, "Thermogravimetric Study on Co-pyrolysis of Rice Husk and Waste Plastic Mixtures", Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: ASDSE2008), 7 - 9 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exวรดาณ์ มูลศรีแก้ว, "Upgrading of Bio-oils from Slow Pyrolysis of Corn Cob Using Ni/Activated Carbon Produced from the Char Product", Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: ASDSE2008), 7 - 9 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exS.Hatanaka, "Porous Concrete : Recent Application for Geo-enviroment", International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well-being , 23 - 24 กรกฎาคม 2009, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2009 inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมงคล สาลาด, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exดร.กฤษฎา วรรณทอง, exสมชาย เสียงเสนาะ, exนิโรจน์ อัครปัญญาวิทย์, "Injection Strategies for Operational Improvement of Diesel Dual Fuel Engines under Low Load Conditions", SAE 2009 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting, 15 - 17 มิถุนายน 2009, ฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี
2009 exดร.กฤษฎา วรรณทอง, exนิโรจน์ อัครปัญญาวิทย์, exสมชาติ เสียงเสนาะ, inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา, "New Diesel Dual Fuel Concepts: Part Load Improvement", SAE 2009 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting, 15 - 17 มิถุนายน 2009, ฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Development of a New Catalytic Converter System for Diesel Dual Fuel (DDF) Engine Emission Controls under Light Load Conditions: Simulation Study", SAE 2009 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting, 17 มิถุนายน 2009, Florence สาธารณรัฐอิตาลี
2009 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริชาต ศรีธนาวุฒิ, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RFID tag antenna utilizing ink-jet printing technology", The 2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009), 20 - 23 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasiwimol Onsuthi, exPornanong Pongpaibool, exLa-or Kovavisaruch, "Passive UHF RFID Tag Antenna Mountable on Both Metallic and Non-Metallic Surfaces", The 2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009), 20 - 23 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof. Anuvat Sirivat, exRuksapong Kunanuraksapong, exNattapot Uttanawanit, exMeen Longthong, exPiraya wongpingthong, "Electrorheology of Reinforced Alumina Particles Embedded in Natural Rubber composite Materials ", 2nd Asian Symposium on Advanced Materials Chemistry of Functional Materials, 11 - 14 ตุลาคม 2009
2009 exSomnukguande P., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Chain Microstructures of Linear Olefin Block Copolymers: A Monte Carlo Simulation", Asia Polyolefin Workshop 2009, 27 - 30 ตุลาคม 2009, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2009 exSrimachai T, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Apparent Kinetic Parameters of Polymer Pyrolysis with Multiple Concurrent Reactions: A Case Study of Poly(vinyl chloride) (PVC)", Asian Conference on Thermal Analysis and Applications, 17 - 18 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Applications of Thermal Analysis under Dilute Condition for Polyolefin Characterization", Asian Conference on Thermal Analysis and Applications, 17 - 18 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exMs. Thayanan Phuaphanthong, exDr. Tung Bui, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Establishing Interagency Collaboration in Large-Scale Systems Development: Lessons Learned from an E-government Project for Trade and Transport Facilitation", The Fifteenth Americas Conference on Information Systems 2009, 6 - 9 สิงหาคม 2009, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exบุษยา ชำนาญคิด, "Synthesis of Mesoporous Silica-Aluminosilicate Composites Using CTAB-Chitosan as Templates", The 6th Asian Aerosol Conference 2009, 24 - 27 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPiraya Wongpintong, exAnuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, "An Innovation of Embedded Alumina/Acrylic Rubber Composite Materials", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์, "A Chemical Equilibrium Analysis of Exhaust Gas Emissions and Combustion Efficiency from Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine", The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VI), 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Soil-water retention curves of some silty soils and their relations to fabrics", THE 4TH ASIA PACIFIC CONFERENCE ON UNSATURATED SOILS, 23 - 25 พฤศจิกายน 2009, NEWCASTLE เครือรัฐออสเตรเลีย
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.รุ้งนภา ทองพูล, exนางฉันธนา ยูวะนิยม, exนส.หนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, "Impact Assessment of Steel Production in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 - 4 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exProf. Fatih Dogan, "YBa2Cu3O7-x (YBCO) High Temperature Superconductors for Flywheel Energy Storage System", World Renewable Energy Congress 2009-Asia, 19 - 21 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Efficient Mix Production Planning in Integrated Circuit Manufacturing Systems by Lexicographic Goal Programming Approach", The Asian Pacific Industrial Engineering and Management System (APIEMS) Conference 2009, 14 - 16 ธันวาคม 2009, Fukuoka ญี่ปุ่น
2009 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Development of Decision Support Software for Production Scheduling og Glass Industry และ A Simulation of Hybrid Heuristic and Subcontract Strategies in a Job Shop", The 10th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems 2009, 13 - 17 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Memetic Alogrithm for Flow Shop Scheduling Problems under the Just-In-Time Philosophy ", The 10th Asia Pacific industrial Engineerng & Management Systems 2009, 13 - 17 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
2009 inนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์, "Built-in Quality System in Packing Process of Cosmetic Manufacturer", The Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems (APIEMS)Conference 2009, 13 - 17 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
2009 exวีรพงค์ รุกขพันธ์, exภัทรมาศ เทียมเงิน, exดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Performance of full-scale physico-chemical ptr-treatment and reverse osmosis membrane system for stabilized leachate treatment", The 7th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 28 - 30 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Linear Stability Analysis of Channelization by Seepage Erosion", 6th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, 21 - 25 กันยายน 2009, Santa Fe สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2009 exYoshihiro TAKEI, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Experiments on the gully development due to seepage erosion", 58th Japan National Congress for Theoretical and Applied Mechanics, 9 - 11 มิถุนายน 2009, Tokyo ญี่ปุ่น
2009 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Simulation of Landform Evolution by Seepage Erosion", 3rd International Conference on Asian Simulation and Modeling, 22 - 23 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Aerodynamics of Golf Ball", International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES) 2009, 1 - 3 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exA. Muangkasem, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exT. Isshiki , "Weed Detection over Between-Row of Sugarcane Fields Using Machine Vision with Shadow Robustness Technique for Variable Rate Herbicide Applicator", International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB), 24 กรกฎาคม 2009, มหาสารคาม ประเทศไทย
2009 exPattanakittipong P, exN. Panichavalit, exA. Jirajariyavech, exC. Yuvaniyama, exR. Toonpool, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Transportation by 6-, 10- and 18-wheeled Trucks in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009
2009 exBoonkum P, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exC. Yuvaniyama, "Perception and Movement of Thai Textile Industry toward Sustainability", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 2 - 4 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 exMungkalasiri J, exP. Pattanakittipong, exR. Tongpool, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Validation and Verification Approaches for Thai Life Cycle Inventory Database: Critical Review", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exJirajariyavech A, exV. Varabuntoonvit, exP. Pattanakittipong, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exC. Yuvaniyama, "Effect of Allocation Methods on GHG emissions of Products from Natural Gas Production in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exSuwanmanee U, exT. Leejarkpai, exY. Rudeekit , inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrene (PS) Trays", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 4 ธันวาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exSaibautrong W. , inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Greenhouse Gas Emission Model for Transportation Fuel: A Case Study of Diesel and Biodiesel Production in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 4 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment Activities in Thailand and Initiatives in ASEAN", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exพีระวัฒน์ นำวงค์, "Thermal Spray-Formed Rapid Tooling: Experimental and FEA iInvestigation", The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2009), 23 - 24 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exพีระวัฒน์ นำวงค์, "An Investigation of Arc Spray Formed Rapid Tooling on Homopolymer Substrate", The third International Conference on Processing Materials for Properties, 13 - 14 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Evaluation of Microstructural Changes and Their Relations to Physical Changes of Shrimp during Boiling using Fractal Analysis", the 20th International DAAAM Symposium, 25 - 28 พฤศจิกายน 2009, สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 exDr.Thongthai Witoon, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of chitosan concentration and temperature on the pore structure and surface fractal of porous silica", Asian Aerosol Conference AAC09, Bangkok, Thailand, Nov 24-27, 2009, 24 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSangngern, S., exSahasithiwat, S., inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Study on chemical vapour sensing property of esterified poly(vinyl alcohol)", Advanced Materials Research, 7 ธันวาคม 2009
2009 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Localized Electrodeposition of Praseodymium Oxide on High Boron-doped Region of Diamond Electrode: Scanning Electrochemical Microscopy.", The Diamond Conference, 6 กันยายน 2009 - 23 กันยายน 2010, Greece อื่นๆ
2009 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Modification of Diamond Electrodes with Colloidal Polystyrene Opal Templates", 2009 MRS Fall Meeting, 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2009, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2009 exSuttiruengwong, S., exPuathawee, P., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of mesoporous silica from rice husk ash: Effect of depolymerizing agents on physico-chemical properties", Advanced Materials Research, 7 ธันวาคม 2009
2009 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exK. Tansupo, "Safety analyses of Srinagarind dam induced by earthquakes using dynamic response analysis method", International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering "from case history to practice", 15 - 18 มิถุนายน 2009, Tsukuba อื่นๆ ญี่ปุ่น
2009 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exC. Thongthamchart, exV. Chaisakaew2, "30 Years Instrumentation Behavior of Srinagarind Dam and Analysis of Warning Criteria", The Second International Conference on Long Term Behaviour of Dams (LTBD09), 12 - 13 ตุลาคม 2009, Graz อื่นๆ สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, "Measures of Goodness-of-Fit between Spatial Distributions", The 11th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (CUPUM), 16 - 18 มิถุนายน 2009, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2009 exKazuaki Miyamoto, exNao Sugiki, exKeiichi Kitazume, exAtsushi Suzuki, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "An Estimation Method of Household Micro-Data for the Base Year in Land-Use Micro Simulation", The 11th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (CUPUM) , 16 - 19 มิถุนายน 2009, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2009 exฮิโตชิ ทานากะ, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPradjoko EKO, "Morphological response to port construction on Sendai Coast", The Scientific Conference of The 50th Anniversary of Vietnam Water Resources University, 1 พฤศจิกายน 2009
2009 exWinyou Silabut, inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Design of a miniaturized dual-band antenna using particle swarm optimization", Asia-Pacific Microwave Conference 2009 (APMC2009), 7 - 10 ธันวาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", The 3rd JSPS-DOST International Symposium on Environmental Engineering (Symposium on Harmonizing Infrastructure Development with the Environment) , 8 - 9 มีนาคม 2009, เกซอน ซิตี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2009 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKanokbannakorn, W., "The voltage sags correlations between transmission and distribution system of PEA region 1", Transmission and Distribution Conference and Exposition: Asia and Pacific, T and D Asia 2009 , 16 ธันวาคม 2009
2009 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Simple and Efficient Lossless Coding forContinuous Tone Color Images", Intelligent Signal Processing and Communications Systems, 2008. ISPACS 2008. International Symposium on , 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exMs. Parichart Kitsongsermthon, exDr. Ratana Jiraratananon, "Immobilized Flavourzyme on Chitosan Beads for Seasoning Sauce Production: Covalent Binding VS Entrapment", Contemporary Science of Polymeric Materials (A Symposium in honor of Professor Frank E. Karasz on the occasion of his 75th birthday), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2009, Valletta อื่นๆ สาธารณรัฐมอลตา
2009 inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Viability of composite materials in current design and manufacturing practices", 3rd International conference on processing materials for properties, 15 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exLersbamrungsuk, V., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Structural controllability evaluation for heat exchanger networks", Proceedings of 2009 7th Asian Control Conference, ASCC 2009, 27 สิงหาคม 2009
2009 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanamanee, P., exDizier, P.S., exRodmanee, S., exLaovayanon, S., exJenkollop, D., exPusittigul, A., "From CyberBrain to Q&A services: A development of question-answering services system for the farmer through the SMS", ASABE - 7th World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 2009, WCCA 2009, 22 มิถุนายน 2009
2009 exSreecholpech, C., inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A robust model-based Iris segmentation", ISPACS 2009 - 2009 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, Proceedings, 7 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exKhunthong, V., exSuksaengsri, T., inนางสาวพัชรี วราศรัย, exPoyai, A., exSartsatit, S., exPusittigul, A., exLohapiyaphan, K., exTongnoy, S., exPokawattana, D., exNarkwiboonwong, W., "Bringing farmers to the market with 3-reforms and 3-platform technologies", ASABE - 7th World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 2009, WCCA 2009, 22 มิถุนายน 2009
2009 exKaewpuang, R., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonmee, K., exPichitlamkhen, J., "Developing a scalable high performance application on multicore clustering system using Microsoft CCR/DSS system", ICICS 2009 - Conference Proceedings of the 7th International Conference on Information, Communications and Signal Processing, 8 ธันวาคม 2009
2009 exนายสุรชัย จิตพินิจยล, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKoht-Arsa, K., exChuchuay, J., "Design and implementation of open framework for policy-based network access control", 43rd Annual 2009 International Carnahan Conference on Security Technology, ICCST 2009, 5 ตุลาคม 2009 - 6 ตุลาคม 1999, สมาพันธรัฐสวิส
2009 exBenjamas, N., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An impact of scheduling strategy to parallel FI-growth data mining algorithm", 3rd International Conference on Advances in Information Technology, IAIT 2009, 1 ธันวาคม 2009
2009 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Approximating sensors' responses of odor mixture on machine olfaction", 2009 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, AICI 2009, 7 พฤศจิกายน 2009
2009 exKaewpuang, R., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrimool, G., exPichitlamkhen, J., "Building a service oriented cloud computing infrastructure using microsoft CCR/DSS system", ICCIT 2009 - 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, 24 พฤศจิกายน 2009
2009 exJinarat, S., exHaruechaiyasak, C., inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Web snippet clustering based on text enrichment with concept hierarchy", 16th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2009, 1 ธันวาคม 2009
2009 exJariyanorawiss, T., inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exHomsup, W., "Unsplit-field FDTD simulation of a mobile phone operating near a metal wall", 2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering, CSIE 2009, 31 มีนาคม 2009
2009 exจรัสศรี ขวัญรัมย์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Multiple bad data identification in power system state estimation using particle swarm optimization", 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exHoonsuwan, P., exSillapaphiromsuk, S., inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, exFish Jr., A., "Designing a stable humanoid robot trajectory using a real human motion", 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009, 6 พฤษภาคม 2009
2009 exChawalarat, N., inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The use of iron filings-plaster mixture as sensor protection material to extend the range of detection for the blind guiding electronic cane", 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009, 6 พฤษภาคม 2009
2009 exBoonchaiseree, N., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Focal point detection based on half concentric lens model for singular point extraction in fingerprint", 3rd International Conference on Advances in Biometrics, ICB 2009, 2 มิถุนายน 2009
2009 exJirachaweng, S., exLeelasawassuk, T., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Performance and computational complexity comparison of block-based fingerprint enhancement", 3rd International Conference on Advances in Biometrics, ICB 2009, 2 มิถุนายน 2009
2009 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exDavid R Sadedin, exNeil B. Gray, "Treatment of EAF Dust and Zinc Ferrite-Thermodynamics and Kinetics", European Metallurgical Conference EMC 2009, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Ashish Sharma, exผศ. ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Runoff estimation using radar and rain gage data", 18th World IMACS / MODSIM Congress, Cairns, Australia 13-17 July 2009, 13 - 17 กรกฎาคม 2009
2009 exKoht-Arsa, K., inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Architectural design for large-scale campus-wide captive portal", Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology, 5 - 8 ตุลาคม 2009
2009 exBenjamin Rapoport, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exHector Penagos, exSam Musallam, exRichard Andersen, exRahul Sarpeshkar, "A biomemetic adaptive algorithm and low-power architecture for implantable neural decoders", IEEE Annual International Conference on Engineering in Medicine and Biology Society, 3 - 6 กันยายน 2009, Minneapolis มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 147
2009 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental Monitoring and Risk assessment of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)in the surface waters of Thailand", The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 6 มกราคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exนิธิ เกษศรี, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Finite-Based Differential Geometric Controller Design for Transport Reaction Processes", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี กาญจนบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์, "Analysis on Pollutant Loads and Water Quality in the Chao Phraya River Basin, Thailand", The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development , 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ระบบผลิตพลังงานทดแทนจากไม้โตเร็วเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาในประเทศกัมพูชา)", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน", 29 - 30 มกราคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโสฬสศิริ ศรีทอง, "การเตรียมเมมเบรนคอมโพสิตระหว่างพอลิอรีลีนอีเธอร์ซัลโฟนที่มีหมู่ซัลโฟเนตกับซีโอไลต์ชนิด ZSM", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exวรัญญา ผมพันธ์, "การห่อหุ้มคาร์บอนแบล็กด้วยพอลิสไตรีนและไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมขวาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exจุฬาภรณ์ คนใหญ่, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตโครงเครื่องรับโทรทัศน์โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "The evaluation of turbulence model on two phase flow inside complex flock cabinet", The 13th annual symposium on computional science and engineering, 25 - 27 มีนาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Volatile Organic Compounds Removal by Biofilter Produced from Wastewater Treatment Sludge", The Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development, 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาวกนกวรรณ หนูช่วย, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซชีวภาพด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟบนตัวกลางลอยในถังปฏิกิริยาชีวภาพชนิดกึ่งต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาต้นทุนต่ำและขั้นตอนการระบุขอบเขตรูม่านตา ", The 1st Conference on Application Research and Development, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exNittaya Yaosang, "Fungal Protease Covalently Bound on chitosan beads: Microscopy and Mass transfer aspects", The 2nd polymer graduate conference of Thailand , 21 - 22 พฤษภาคม 2009, Faculty of Science, Chulalongkorn University กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายอารุญ เกตุสาคร, "Quantitative Risk Assessment to Set Up Measures for Proactive Prevention of Accident in Vanish Liquid Production Process", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7, 21 - 22 พฤษภาคม 2009, สงขลา ประเทศไทย
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายสุรพัฒน์ รุ่งเจริญ, "การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไนไตร ที่มีการใช้งานซ้ำ", การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาต ครั้งที่ 1, 28 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exกฤษณ์ เสาเวียง, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพานบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exPunnawit Somnukguande, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJoao B.P. Soares, "An Experimental Study on CRYSTAF Calibration Curves", 2nd Polymer Graduate Conference of Thailand, 21 - 22 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exพิชญ์กร ชวนาทนุสรณ์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม, แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และ เจเนติกอัลกอริทึม เพื่อลดการโก่งงอของชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exกุลจิรา อัตตปรีชากุล, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ QFD ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กรณีศึกษา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exThammanoon Thaweechai, exAnurat Wisitsoraat, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองต่อแก๊สเอธานอลของ La sub(1-X)Sr sub(X)FeO3 (x= 0, 0.1 และ 0.3) ที่เตรียมจากการสลายตัวของสารเชิงซ้อนอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKetphisith Anawatchasook, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "ทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้งานของภาชนะบรรจุน้ำผลไม้", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPongladda Khraikratoke, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาหาค่าตัวแปรที่ใช้ในการขึ้นรูปยางด้วยกระบวนการกัดเซาะด้วยไฟฟ้า (EDM)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSawang Panjun, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกน 2 ตัว ขณะทำการประกอบชิ้นงานร่วมกัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPotejanasak Potejana, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการขัดผิวเหล็กแข็งด้วยหัวขัด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPattarapong Nipakul, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายค่าความหยาบผิวของชิ้นงานที่มีผลมาจากการเยื้องศูนย์ในแนวขนานของมีดตัดเฉือนบอลโนส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exChitchai Jarunratanakul, inดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายคุณลักษณะแผนภูมิประสิทธิภาพการทำงานของชุดอัดอากาศด้วยเครือข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNattawut Sasitorn, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSuksan Suttipolpiboon, "น้ำมันดิบสบู่ดำ: มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNattawut Sasitorn, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำมันผสมเบนซิน-สบู่ดำ 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNitirong Pongpanich, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การลดการสั่นสะเทือนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: การใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลกับเครื่องยนต์ดีเซล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: การดำเนินการ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exPakpoom Charoenporn, "การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exWasan Sutthinun, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "กำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบแรงอัดแบบไร้ขอบเขต ชนิดวัดแรงดูด และการทดสอบแรงอัดสามแกน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSirirat Janjaturaphan, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นสภาพสารละลายในกระบวนการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSorasak Utathin, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบน้ำหล่อเย็นอย่างต่อเนื่องสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNitikorn Ruaysamrarn, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างต้นแบบแผ่นรองรับแรง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSukit subpaimsakul, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรีดิกเตอร์/มัลติ-คอเร็กเตอร์ อัลกอริทึม บนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีกาเลอร์คินไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีอันดับความถูกต้องสูง สำหรับปัญหาพาราโบลิคอันดับหนึ่ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exOlrarat Wongsirikajorn, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exAyudh Mapairoje Paleebut, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเพิ่มสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของการไหลในท่อสี่เหลี่ยมที่มีการติดตั้ง swirler โดยใช้ผลึกเหลว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSattarattanakul, P., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การออกแบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNithi Russamee, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองกระบวนการผลิตแอมโมเนียจากก๊าซธรรมชาติ โดยใช้โปรแกรม ASPEN PLUS", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSommai Chokrung, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบโพลาโรกราฟิกด้วยการไบอัสแบบพัลส์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exNahathai Sornprasarn, "การสังเคราะห์สารประกอบแคลเซียมบริสุทธิ์จากเปลือกไข่เพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซี่ อะพาไทท์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 , 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exChaiwat Chomsuwan, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของถังตกตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำประปา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDogan, Fatih, "ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโตของผลึกเดี่ยวในตัวนำยิ่งยวดชนิด YBa2Cu3O7-x", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTutipong Sangnavakrit, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกกลิ้งให้ความร้อนโดยการจำลองแบบทางไฟไนต์อิลิเมนต์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTutipong Sangnavakrit, "การศึกษาพฤติกรรมยึดติดของกาวในการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนการสอนวิชาแมคาทรอนิคส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: โครงงานหาค่าคงที่สปริง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSutartip Wittayepiyanon, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องสูบน้ำชนิดโรตารี่แบบ 2 โลบ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exP. Jariyatammanukul, exN. Paecheroenchai, exP. Pomkajohn, "อิทธิพลความหนาที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมประสานในชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิตที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exBhumesh Hiriwattanawong, inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKantarod Chakton, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSangduan Khurukitkamchorn, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลชุมชนในประเทศสหภาพพม่า", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exวิไล เฮงวิวัฒนชัย, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบและออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ที่ใช้ในกระบวนการเคลือบกาวชิ้นงาน", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 28 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสุกัญญา เพ็ชรมณี, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความยากในการเรียนรู้ฉลากสารเคมี ตามระบบ GHS และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ในโรงงานผลิตผงซักฟอก ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 28 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exวุฒิชัย วงศ์สารสิน, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exอรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์, "Link Farm Formalization by Graph Grammar", Conference on Knowledge and Smart Technologies, 24 - 25 กรกฎาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าการระเหยคายน้ำอ้างอิงในประเทศไทยโดยใช้สมการ RID16", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาหาความสัมพันธ์รายวันระหว่างปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า กับค่า API และแนวโน้มค่า API สูงสุด เฉลี่ยและต่ำสุดรายปีในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีตอนยน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exอัญรัตน์ ตอพล, "ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 28 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "เครื่องมือวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exวรท บุนนาค, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอสเอ็มเอส", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exทรงฤทธิ์ ศรีลาศักดิ์, exกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจจับและตอบโต้แอกเซสพอยต์เถื่อน", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสุธรรม จินดาอุดม, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมประตูด้วย RFID ที่เชื่อมต่อผ่านแลนไร้สาย", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์