ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2010

150

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

311

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

238

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

43

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 97
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exบุญญา ชาญนอก, exChettiyappan Visvanathan, "Recovery of plastic wastes from dumpsite as refuse-derived fuel and its utilization in small gasification system", Bioresource Technology, ปีที่ 101, มีนาคม 2010, หน้า 1522-1527
2010 exChia Yuan Chang, exJing Song Chang, exChien Min Chen, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSravanamuthu Vigneswaran, "An innovative attached-growth biological system for purification of pond water", Bioresource Technology, ปีที่ 101, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2010, หน้า 1506-1510
2010 exเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTaro Urase, exKazuo Yamamoto, "Foulant interaction and RO productivity in textile wastewater reclamation plant", Desalination, ปีที่ 250, มกราคม 2010, หน้า 845-849
2010 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Flood Investigation in the Upper Ping River Basin Using Mathematical Models", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 152-166
2010 exKanchana Luepong, exPiyawit Koombhongse, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Ceria Fibers Via Electrospinning Process: The Effect of Co-Solvent", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 85-91
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exNattapot Uttanawanit, exMean Longtong, exPiraya Wongpinthong, exAnuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, "Electrical and Electrorheological Properties of Alumina/Natural Rubber (STR XL) Composites", Materials, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 3, มกราคม 2010, หน้า 656-671
2010 exU. Boonyang,, exP. Chaopanich, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Phosphate Precursor on the Production of Hydroxyapatite from Crocodile Eggshells.", Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2010, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 31-37
2010 exAtinkut Mezgebu WUBNEH, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, exJunya Nagahara, "Experiments on Channel Inception by Surface Runoff", Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, ปีที่ 54, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 151-156
2010 exRuwini Weerasekara, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Influence of Solid Waste Disposal Conditions on Organic Pollutants Discharged from Tropical Landfill", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 107-112
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป, exนวลรัตน์ พรหมสมัย, exมาลินี เพ็ชรชะ, "Application of Household Compost Bin for Diversion of Organic Wastes in Small Communities of Thailand", International Journal of Environment and Waste Management, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1/2, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 117-127
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "Suction-monitored direct shear testing of residual soils from landslide-prone areas", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, ปีที่ 136, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 533-537
2010 exนายศราวุธ แสงเงิน, exดร.สมบูรณ์ สหสิทธิวัฒน์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Study on Chemical Vapour Sensing Property of Esterified Poly (vinyl alcohol)", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 185-189
2010 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exYoshihiro TAKEI, exAtinkut Mezgebu WUBNEH, exNorihiro IZUMI, "Channel inception in cohesionless sediment by seepage erosion", Journal of Hydro-environment Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2010, หน้า 232-238
2010 exDuanpen Chaithongdee, exJarun Chutmanop, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Effect of Antioxidants and Additives on the Oxidation Stability of Jatropha Biodiesel", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 243-250
2010 exRattanaphra, D, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from Crude Sunflower Oil and Crude Jatropha Oil Using Immobilized Lipase", JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, เมษายน 2010, หน้า 104-108
2010 exคมศิลป์ วังยาว, exรศ.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exShabbir Gheewala, exดร.อรรณพ นพรัตน์, "Application of the IPCC Waste Model to solid waste disposal sites in tropical countries: case study of Thailand", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 164, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2010, หน้า 249-261
2010 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exWisuthchai Boonwatcharapunsakun, "Characteristics of surface concentration distribution due to irreversible adsorption in a one-pulse TAP experiment ", Chemical Engineering Science, ปีที่ 65, ฉบับที่ 7, เมษายน 2010, หน้า 2425-2429
2010 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exAroonsiri Shitangkoon, exSakowrath Hirunkitmonkon, "Thermodynamics Study of Natural Indigo Adsorption on Silk Yarn", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 363-367
2010 exSukamongkol, Y, exChungpaibulpatana, S, exLimmeechokchai, B, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Condenser heat recovery with a PV/T air heating collector to regenerate desiccant for reducing energy use of an air conditioning room", ENERGY AND BUILDINGS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 315-325
2010 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exSirirat Wongprakornkul, "Solving One-Dimensional Cutting Stock Problem with Discrete Demands and Capacitated Planning Objective", Journal of Mathematics and Statistics, ปีที่ 2010, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2010, หน้า 79-83
2010 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exTrisilanun, W, exSrinopakhun, P, "Application of gas anti-solvent process to the recovery of andrographolide from Andrographis paniculatanees", KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 950-954
2010 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exThuyviang, K, "Dispersion and Ecological Risk Assessment of Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) in the Surface Waters of Thailand", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, ปีที่ 84, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 503-506
2010 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Inception of stream incision by seepage erosion", Journal of Geophysical Research-Earth Surface, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2010
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนายกิตติพล จิตตานุกูล, exน.ส.วิวัฒฑนา สุนทรเลิศวนิช, exน.ส.เนทิยา ตัณฑชุณห์, "Effect of leachate irrigation on methane oxidation in tropical landfill cover soil", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2010, หน้า 161-168
2010 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exKijsirikul, B, "Short proofs for online multiclass prediction on graphs", INFORMATION PROCESSING LETTERS, ปีที่ 110, ฉบับที่ 8-9, เมษายน 2010, หน้า 309-311
2010 exRattanaphra, D, exHarvey, A, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Simultaneous Conversion of Triglyceride/Free Fatty Acid Mixtures into Biodiesel Using Sulfated Zirconia", TOPICS IN CATALYSIS, ปีที่ 53, ฉบับที่ 11-12, กรกฎาคม 2010, หน้า 773-782
2010 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exSurya D. Liman Elliot J. Montes, "Lot-sizing and scheduling problem with earliness tardiness and setup penalties", COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, เมษายน 2010, หน้า 363-372
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soil", Environment Asia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 20-28
2010 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exKongto, A, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exRamachandran, PA, "A solution strategy for the film model for non-isothermal gas-liquid reactions", CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, ปีที่ 65, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2010, หน้า 4420-4431
2010 exJawjit, S, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Anaerobic treatment of concentrated latex processing wastewater in two-stage upflow anaerobic sludge blanket", CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 805-813
2010 exKess P, exLaw KMY, exKanchana R, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Critical factors for an effective business value chain", Industrial Management and Data System, ปีที่ 110, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 63-77
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Rosemarin Sukhasem,, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, exBinshan Lin, "ICT risk for government financial management information system", Electronic Government, an International Journal (EG), ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 101-119
2010 exอภิมุข เมืองเกษม, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exT. Isshiki , "Weed Detection over Between-Row of Sugarcane Fields Using Machine Vision with Shadow Robustness Technique for Variable Rate Herbicide Applicator", Energy Research Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 141-145
2010 exUpady Hatthasin, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exKemathat Vibhatavanij, exNol Premasathian, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The use of RTOF and RSS for a one base station RFID system", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2010, หน้า 184-195
2010 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Stability Analysis of Fluvial Bars Using a New Bed Load Formula", Journal of Applied Mechanics, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2010, หน้า 877-882
2010 exPawadee Methacanon, exUbolrat Weerawatsophon, exMonnapat Thainthongdee, inนางพรทิพย์ เล็กพิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimum Conditions for Selective Separation of Kraft Lignin", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 680-690
2010 exUnchalee Suwanmanee, exThanawadee Leejarkpai, exYosita Rudeekit, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrene (PS) Trays", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 703-716
2010 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Flood Forecasting System Development for the Upper Ping River Basin", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 717-731
2010 exBunmark, N, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exFowler, MW, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exGostick, J, "Assisted water management in a PEMFC with a modified flow field and its effect on performance", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2010, หน้า 6887-6896
2010 exOhtsu, H., exHotta, Y., inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exNiimura, T., "A study on moisture infiltration of subsoil in a slope due to tropical rainfall", Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 192-198
2010 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exJariyanorawiss, T., exHomsup, W., "An improved FDTD model for the feeding gap of a dipole antenna", Conference Proceedings - IEEE SOUTHEASTCON, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 475-478
2010 exTongpool, R., exJirajariyavech, A., exYuvaniyama, C., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of steel production in Thailand: Environmental impacts and solutions", Energy, ปีที่ 35, ฉบับที่ 10, กันยายน 2010, หน้า 4192-4200
2010 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exProf.Vijaya Raghavan, exA. Hussain, exZ. Li, exD. R. Ramanah, "Microwave Drying of Ginger by Online Aroma Monitoring", Drying Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 42-48
2010 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Modelling quality changes of fruits and vegetables during drying: a review", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, กันยายน 2010, หน้า 1755-1767
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAssco.Prof.Anuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, exAssoc.Prof.Sujitra wongkasemjit, "An Innovative Synthesis of Calcium Zeolite Type A Catalysts from Eggshells via the Sol-Gel Process", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materias, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 1-10
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "An innovative of Calcium Zeolite Catalysts from Eggshells", IEICE Technical Report, ปีที่ 110, ฉบับที่ 178, สิงหาคม 2010, หน้า 31-34
2010 exKekale, T., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, exKlomjit, P., "Web-based expert system prototype: Applications for workplace improvement", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2010, หน้า 78-89
2010 exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exดร. ธิติพร รังสิมานนท์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Branching Structures of Alkali Metal Ion Responsive Supramolecules Based on Symmetric Structures of N,N-bis(5-alkyl-2-hydroxybenzyl)methylamine", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 22, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 7628-7640
2010 exนายศรุต อำมาตย์โยธิน, exนายศราวุธ แสงเงิน, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Cobalt Aluminate (CoAl2O4) Derived from Co-Al-TEA Complex and Its Dielectric Behaviors", Journal of Sustainable Energy & Environment, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 31-37
2010 exKongubol, K., inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Using rule order difference criterion to decide whether to update class association rules", Studies in Computational Intelligence, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, กันยายน 2010, หน้า 241-252
2010 exS. Suttiruengwong, exP. Puathawee, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of mesoporous silica from rice husk ash: effect ofdepolymerizing agents on physico-chemical properties", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 664-667
2010 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Simple procedure for Evaluating the Impedance Matrix of Fractal and Fractile Arrays", Progress in Electromagnetics Research M, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2010, หน้า 61-70
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Permselective properties of polystyrene opal. films at diamond electrode surfaces", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 28, พฤษภาคม - กันยายน 2010, หน้า 7856-7864
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Localized electrodeposition of praseodymium oxide on boron-doped diamond", DIAMOND AND RELATED MATERIALS, ปีที่ 19, ฉบับที่ 7, มิถุนายน - กันยายน 2010, หน้า 885-888
2010 exSimon Jones, exKaraked Tedsree, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S. Foord, exJanet Fisher, exDavid Thompsett, exShik Chi E. Tsang, "Promotion of Direct Methanol Electro-oxidation by Ru Terraces on Pt by using a Reversed Spillover Mechanism", CHEMCATCHEM, ปีที่ 2, ฉบับที่ 9, สิงหาคม - กันยายน 2010, หน้า 1089-1095
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exComepa, N., exKess, P., exLin, B., "Service innovation and organisational development through public-private partnership", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2010, หน้า 383-397
2010 inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, exFankham-Ai, K., exForss, T., exHelo, P., "Innovation in the public sector: The roles of external influences", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 467-477
2010 exKess, P., exMuhos, M., exSanpanich, S., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exLin, B., "Developing an assessment model for a learning organisation", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2010, หน้า 107-126
2010 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, exNanongkai, D., "Faster algorithms for semi-matching problems", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 6198 LNCS, ฉบับที่ PART 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 176-187
2010 exHelo, P., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fast moving consumer goods - A productivity perspective on supply chains", International Journal of Productivity and Quality Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 269-285
2010 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.อัญชรีย์ ขนันไทย, exSunil Kumar, exAjay Bharti, exMaohong Fan, "Role of final cover soil in regulating volatile organic compounds: emissions from solid waste disposal sites in developing countries", International Journal of Environment and Pollution, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1-3, ตุลาคม 2010, หน้า 3-15
2010 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exวีระพงษ์ พิกุลประยงค์, exบรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์, "Testing of geopolymer mortar properties for use as a repair material", Ceramic Transactions , ปีที่ 215, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2010, หน้า 325-334
2010 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, "Influence of Urban Rail Transit on House Value: Spatial Hedonic Analysis in Bangkok", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2010, หน้า 974-984
2010 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Simulation of a Counter-Flow and Cross-Flow Cooling Tower by the Stepwise Integration Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 972-981
2010 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exMarek Hejda, exStephen J. Eichhorn, exProf. Robert Young, "Comparing single-walled carbon nanotubes and samarium oxide as strain sensors for model glass-fibre/epoxy composites", Composites Science and Technology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 88-93
2010 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exNagle, HT, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Intelligent method for sensor subset selection for machine olfaction", SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, ปีที่ 145, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 507-515
2010 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exSiraprapa Pimprom, "Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite composite membranes for polymer electrolyte membrane fuel cells", CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, ปีที่ 88, ฉบับที่ 4A, เมษายน 2010, หน้า 496-500
2010 exSitko-Lutek, A., exChuancharoen, S., exSukpitikul, A., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Applying social network analysis on customer complaint handling", Industrial Management and Data Systems, ปีที่ 110, ฉบับที่ 9, มกราคม 2010, หน้า 1402-1419
2010 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJariyatammanukul, P., "The effect of thickness on the weld-line strength of injection-molded thermoplastic composites", Polymer - Plastics Technology and Engineering, ปีที่ 49, ฉบับที่ 13, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1305-1309
2010 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exProf. Michael L. Honig, "Optimization of Training and Feedback Overhead for Beamforming Over Block Fading Channels", IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 6103-6115
2010 inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanpanich, S., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKess, P., exMuhos, M., "Sustaining organisational innovation and learning through external knowledge", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2010, หน้า 85-99
2010 exPhuaphanthong, T., exBui, T., inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Harnessing interagency collaboration in interorganizational systems development: Lessons learned from an e-Government project for trade and transport facilitation", International Journal of Electronic Government Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2010, หน้า 42-56
2010 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: effect of chitosan/silica ratio and aging temperature", JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 270-277
2010 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exNuammaneerat, C, "A KINETICS STUDY IN CSTR USING SIMULTANEOUS TEMPERATURE SCANNING AND COMPOSITION MODULATION: THE ALKALINE HYDROLYSIS OF ETHYL ACETATE", CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 88, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2010, หน้า 1027-1033
2010 exKamolpatara Limratana, inนายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamai Jai-in, "Impact of using B100 Biodiesel in Ship Engines", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1191-1200
2010 inดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Two Reformulations for the Dynamic Quadratic Assignment Problem", Journal of Mathematics and Statistics , ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 449-453
2010 exBurtscher, M., inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "gFPC: A self-tuning compression algorithm", Data Compression Conference Proceedings, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 396-405
2010 exPaleebut, A.M., inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "The effect of a swirler on the heat transfer coefficient of flow in a rectangular duct using thermochromic liquid crystals", Journal of Flow Visualization and Image Processing, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, มกราคม 2010, หน้า 255-266
2010 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exSuwanvittaya, P., "Experimental study on application of electrodeposition method for decreasing carbonation and chloride penetration of cracked reinforced concrete", Asian Journal of Civil Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010, หน้า 197-204
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exChuancharoen, S., exNitipavachon, S., exKanchana, R., exLin, B., "Improving a quality system through a management process at Trane Thailand", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 348-363
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKess, P, exLaw, KMY, exKanchana, R, "Sustaining effective business TMDS value chain: future challenges", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 110, ฉบับที่ 8-9, ธันวาคม 2010, หน้า 1176-1191
2010 exkullaya Saricheewin, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exSOMKIET TECHKARNJANARUK, exJunko Munakata-Marr, "Nitrogen removal of anammox cultures under different enrichment conditions", Journal of Environmental Science and Health, Part A, ปีที่ 2010 (45), ฉบับที่ 14, ธันวาคม 2010, หน้า 1832-1838
2010 exKaewrit, P., inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "Simulation and visualization of flock particles on a glove surface in a two-phase flow", Journal of Flow Visualization and Image Processing, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 347-358
2010 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.ต่อกุล กาญจนาลัย, ศาสตราจารย์, "Field testing and performance evaluation of a through-plate girder railway bridge", Transportation Research Record, ปีที่ 2172, ฉบับที่ 12, มกราคม 2010, หน้า 132-141
2010 exSuttiponparnit K , exJiang JK, exSahu M , inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, exCharinpanitkul T , exBiswas P , "Role of Surface Area, Primary Particle Size, and Crystal Phase on Titanium Dioxide Nanoparticle Dispersion Properties", NANOSCALE RESEARCH LETTERS, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010
2010 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exjean-marc moschetta, "Development of Experimental Facilities for Multi-Mission MAV Researches", International Journal of Micro Air Vehicles, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2010, หน้า 141-156
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exMiss Dusadee Rattanaphra, exProf. Adam Harvey, "Simultaneous conversion of triglyceride/free fatty acid mixtures into biodiesel using sulfated zirconia", Topics in catalysis, ปีที่ 53, ฉบับที่ 11-12, กรกฎาคม 2010, หน้า 773-782
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKess, P., exLaw, K.M.Y., exKanchana, R., "Sustaining effective business value chain: Future challenges", Industrial Management and Data Systems, ปีที่ 110, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2010, หน้า 1176-1191
2010 exดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสารประกอบอลูมิโนซิลิเกตจากเถ้าแกลบสัดส่วนสูง", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials , ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2010, หน้า 654-659
2010 exSutthiwichaiporn, P., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exJirachaweng, S., "Iterative fingerprint enhancement with matched filtering and quality diffusion in spatial-frequency domain", Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, สิงหาคม 2010, หน้า 1257-1260
2010 exJirachaweng, S., exHou, Z., exLi, J., exYau, W.-Y., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual analysis for fingerprint orientation modeling", Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, สิงหาคม 2010, หน้า 1196-1199
2010 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Exact Algorithms for Rectilinear Distance Single-Source Capacitated Multi-Facility Weber Problems", Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 112-116
2010 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Beyond knowledge management: Knowledge services innovation", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 6411 LNCS, กรกฎาคม 2010, หน้า 9-15
2010 exIsik Onal, exDerya Duzenli, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exMichael Kahn, exErol Seker, exSelim Senkan, "Propylene epoxidation: high-throughput screening of supported metal catalysts combinatorially prepared by rapid sol-gel method", Topics in Catalysis, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2010, หน้า 92-99
2010 exMichael Kahn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exIsik Onal, exSelim Senkan, "New catalytic materials for the direct epoxidation of propylene by oxygen: application of high-throughput pulsed laser ablation", Topics in Catalysis, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2010, หน้า 86-91
2010 exMichael Kahn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exIsik Onal, exSelim Senkan, "High throughput synthesis and screening of new catalytic materials for the direct epoxidation of propylene", Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 67-74
2010 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitchell Anthamatten, "Synthesis and Thermotropic Behavior of Imidazole-terminated Liquid Crystals", Liquid Crystal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2010, หน้า 389-397
Publish Year National Journal 53
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "COP15 UNFCCC / KLIMA FORUM 2009", Eingineering Journal of Thailand, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 10-15
2010 exสมลักษณ์ มีสกุล, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสาร: การเปรียบเทียบการประเมินตามความน่าจะเป็นและการประมาณค่าแบบจุด", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010
2010 exสยามมล พิมพ์ทอง, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากมีเทนด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟผสม", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 97-105
2010 exประดิษฐา ณ ร้อยเอ็ด, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธีโคเมทเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อยีนในพืชที่สัมผัสก๊าซชีวภาพและน้ำชะมูลฝอย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 47-55
2010 exปฐมาภรณ์ นิลดี, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "การบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่เสถียรโดยใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้น", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 67-76
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKittinun Prasertsom, "Dual-Stage Actuator Track Following Control of Hard Disk Drives Using Two Degree-of-Freedom H Loop Shaping Control", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 5-27
2010 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lightning Performance Assessment and Survey of Outage Cost to Improve Lightning Protection System of Overhead Lines", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 29-44
2010 inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, exSiraprapha Ratiwat, "Highway Design Checking Manual for Interchanges", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 45-60
2010 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Simulation and Sensitivity Analysis of Refriguration System by Newton Raphson's Method", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 61-76
2010 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "Development of Dyeing Machines for Improving the Quality of Local Thai Silk Dyeing", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 96-109
2010 exนางสาวกนกวรรณ หนูช่วย, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซชีวภาพด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟบนตัวกลางลอยในถังปฎิกิริยาชีวภาพชนิดกึ่งต่อเนื่อง", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 99-107
2010 exชัยยศ ลักษณะวิลัย, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเลือกใช้วิธี CPM และ RSM ในการวางแผน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 35-42
2010 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exโรจนากร กันตพงษ์, exมนสิช สาริกภูติ, "ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการขยายตัวและปรากฎการณ์ของ ASR", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 15-22
2010 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะต้นแบบของสังคมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 39-47
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและงานวิศวกรรมเชิงลาด", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 43-50
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิชาติ สุรินทร์คำ, "การพัฒนาฐานข้อมูลดินทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน : กรณีศึกษาพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ", โยธาสาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 47-69
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษาวิศวกรรมโครงสร้างขั้นสูง", โยธาสาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 12-17
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง:นักออกแบบรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม", Construction and Property, ปีที่ 4, ฉบับที่ 20, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 65-67
2010 exศิริศักดิ์ คัมภิรานนท์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 71, ฉบับที่ 23, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2010, หน้า 42-50
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายอารุญ เกตุสาคร, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกในกระบวนการผลิตน้ำยาวานิช", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 23, ฉบับที่ 71, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2010, หน้า 61-74
2010 inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, "The Exploration and Analysis of Air Transport Market in Thailand: Structure, Conduct and Performace (SCP) Approach", Journal of Research in Engineering Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 5-28
2010 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติ โดยใช้แสงสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 72, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2010, หน้า 54-70
2010 exนส.ภัครดา แสนสุขสม, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์เมมเบรนซีโอไลต์ SUZ-4 จากเถ้าแกลบ: การศึกษาสมบัติทางกายภาพ", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 349-357
2010 exดร.คมศิลป์ วังยาว, exM. Yamada, exK. Endo, exT. Ishigaki, exรศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนายนฤพฤทธิ์ สุทธศิลป์, "Methane Generation Rate Constant in Tropical Landfill", Journal of Sustainable Energy & Environment, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 181-184
2010 exนายณลัญสน์ เหล่าธรรมยิ่งยง, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคำนึงถึงเงื่อนไขความมั่นคงโดยวิธีผสมผสาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 72, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2010, หน้า 109-121
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exVanisa Surapipith, "Upper Air Profiles in Thailand Eastern Seaboard", Journal of Reasearch in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 19-26
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exSomkuan Tonjan, "An Investigation of The Precipitation Prediction Results of The Public Domain System Model (WRF)", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 27-34
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exKalyanee Suwanprasert, "Spatial Analysis and Drought Risk Determination in Thailand", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 41-48
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exButsawan Bidorn, "The Discrepency of Overland Wind and Overwater Wind", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 65-70
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exธีรพล เจริญสุข, "แบบจำลองสาธารณสิืธิเพื่อการจัดการน้ำผิวดิน", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 34-41
2010 inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensor Network Architecture and Its Applications in Telemetry Systems", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 13-18
2010 inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Development of Data Logger Based on Embedded System with Wireless Sensor Network for Hydrological Monitoring System", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 5-12
2010 exChanin Sraphet, exTerdthai Vatanatham, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The Experimental Study of Heat Loss through the Wall in A Downer Reactor", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 83-94
2010 exAnirut Noipeng, exWacharin Juntsuwan, exNapumee Waitayapat, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Applying Raw Fuel Injection Technique for Reducing Methane in Diesel Dual Fuel Engine Aftertreatment", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 59-74
2010 inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exPrachak Inkaew, "Fundamental Concepts of Commercially Available Glucose Sensors", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 49-58
2010 exThananchai Tepimonrat, inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrisada Wannatong, "An Engine Cycle Simulation Study of Exhaust Valve Timings for a Diesel Dual-Fuel Engine", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 21-38
2010 exEkkawut Pattarajaree, inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrisada Wannatong, "Effects of Piston Design on In-cylinder Mixture Distribution in a Natural Gas Engine", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 5-20
2010 exนายบัณฑิต อินทรย์มีศักดิ์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 74, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1-15
2010 exเชิดศิริ นิลผาย, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับสถานีบรรจุก๊าซิปิโตรเลียมเหลว", วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 213-221
2010 exวฐา มินเสน, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความสำคัญต่อสายการผลิตโดยใช้วิธีโดเมนความถี่", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 69-82
2010 exธนพล ศรีวงษา, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันลมขนาดเล็ก โดยใช้เทคนิคการควบคุมแบบ PID", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 329-338
2010 exวิโรจน์ หอมทรัพย์, exธนพล ช่วยปลัด, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exศรัณยู นวยศ, "แบบจำลองพลวัตของเฮลิคอปเตอร์แบบแกนร่วม", วารสารวิชาการนายเรืออากาศ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, กันยายน 2010, หน้า 43-48
2010 inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, exธรรมมา เจียรธราวานิช, "การศึกษาการออกแบบทางวิ่งสนามบินภายในประเทศ: กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 42-48
2010 inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, ex วีระนุช บุญรุ่ง, "การกำจัดสารอินทรีย์ และสีด้วยกระบวนการเฟนตัน และกระบวนการสร้างตะกอน ในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 108-113
2010 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exวรรณภรณ์ บรรจง, "การศึกษาการกลั่นเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 44-49
2010 exอนิกูล สวนดอกไม้, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความรุนแรงของการระเบิดจากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 117-122
2010 exนายอัครวิทย์ สุวรรณจันทร์ , inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "การจัดสรรทรัพยากรแบบกลุ่มคนงานเฉพาะ และ การใช้คนงานร่วมกัน ของงานก่อสร้างที่มีรูปแบบซ้ำๆกัน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 79-88
2010 exปฏิพัทธ์ บุญเจริญพานิช, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมด้านกำลังและการกัดเซาะของทรายปนดินเหนียวต่อการเปลี่ยนแปลงระดับขั้นการอิ่มตัวด้วยน้ำ: กรณีศึกษาลาดดินที่ปกคลุมด้วยวัสดุใยธรรมชาติ", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 65-78
2010 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exวัชรพล บิลหะยีหมัด, exวิโรจ ญาณะพันธ์, "การออกแบบกลไกประตูเลื่อนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 74, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010
2010 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Simulation and Sensitivity Analysis of Refrigerating System by Newton Raphson's Method", Engineering Technology, Faculty of Engineering, Kasetsart University, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 61-76
2010 exธิติมา ณ สงขลา, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงวิธีทำงานเพื่อควบคุมการปล่อยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 73, สิงหาคม - ตุลาคม 2010, หน้า 53-60
2010 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการประเมิน NPSHA สำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 72, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2010, หน้า 1-9
2010 exวีรพงษ์ นิจโรจน์กุล, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิศวกรรมย้อนรอยและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของพระพุทธรูป", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 72, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2010, หน้า 95-108

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 148
2010 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Porous Superelastic NiTi Produced by Sintering with NaCl Space-Holders", 2010 TMS Annual Meeting & Exhibition, 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2010
2010 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhuwaphat Klongpramong, "Economy Electrical Capacitance Tomography System", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems 2010, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุธารัตน์ หมื่นมี, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูดินปนเปื้อนไธโอเบนคาร์บผ่านกระบวนการโคเมทาบอลิซึมของเมทาโนโทรฟ", The 1st IWA Malasia Yong Water Pressionals Conference, 2 มีนาคม - 4 กุมภาพันธ์ 2010, Kuala lumpur มาเลเซีย
2010 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exกวิน ตันมื, "Optimal Fuel Concentration and Heating Temperature for Solution Combustion Synthesis of YBa2Cu3O7-x High Temperature Superconductors", International Conference of Business and Industrial Research, 17 - 18 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exศิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์, "Microstructure and Hardness of Compression Mold Fabricated by Fused Deposition Modeling Process", International Conference of Business and Industrial Research, 17 - 18 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSuthida Theepharaksapan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Chemical Characterization and Bio-toxicity Testing of Leachate from Municipal Solid Waste Landfill with Different Degree of Treatment", 1st IWA Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010), 1 - 4 มีนาคม 2010, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2010 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Kd-Tree Codebook for Limited Feedback CDMA", IEEE International Conference on Telecommunications (ICT), 4 - 7 เมษายน 2010, โดฮา รัฐกาตาร์
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exGerrit K. Janssens, "Robustness of the Performance an Unreliable Production Inventory System Against Various Demand Patterns", The 8th Annual International Industrial Simulation Conference (ISC'2010), 7 - 9 มิถุนายน 2010, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2010 exณลัญสน์ เหล่าธรรมยิ่งยง, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Security-Constrained Unit Commitment using Mixed-Integer Programming with Benders Decomposition", The 2010 International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology , 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exจินดารัช บุญชัยยุทธศักดิ์, "Bioremediation of landfill gas at solid waste particle interface", 6th International Conference on Interfaces Against Pollution, 17 - 19 พฤษภาคม 2010, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exLakshmi N. Sankar, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, exMina Zaki, exRobert Englar, "Numerical Simulations of the Aerodynamics of Circulation Control Wind Turbines under Yawed Flow Conditions", ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air, 14 - 18 มิถุนายน 2010, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Reduction of Transmission line Loss by Using Interline Power Flow Controllers", International Conference on Electrical Engineering, Electronics,Computer,Telecommunications and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exKanate, "Future Makespan Heuristic for Job Shop Scheculing Problem", The 40th International Conference on Computers & Industrial Engineering, Awaji Yumebutai, Hyogo, Japan, 25 - 28 กรกฎาคม 2010, Hyogo ญี่ปุ่น
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exRapee Kanchana, exSurat Triwanapong, exKris M Y Law , "A SURVEY OF SUPPLIER-CUSTOMER COLLABORATION AND MANAGEMENT IN THE THAI AUTOMOTIVE INDUSTRY", ประชุมวิชาการนานาชาติ Proceedings of 2010 International Conference on Technology Inovation and Industrial Management 2010, 16 - 18 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exNarongsak Comepa, "INTELLECTUAL CAPITAL MEASUREMENT AS A BENCHMARK TOOL OF LISTED COMPANIES : IMPLICATIONS ON COMPETITIVENESS", Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Indusrrial Management 2010, 16 - 18 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapoj Saknawasakul, "DEVELOPMENT OF CONTINUOUS FLOW SYSTEM : CASE STUDY BED LINER MANUFACTURING", Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management 2010, 16 - 18 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPailn Undomsanti , "COMPARISON OF COMMERCIAL ERP AND OPEN SOURCE ERP IN PRODUCTION PLANNING AND CONTROL MODULE", Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management 2010, 16 - 18 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exSuphattra Ketsarapong, "ROLE OF HIGHER EDUCATIONAL CLASSIFICATION AND STANDARDIZATION ENHANCING GLOBAL COMPETITIVENESS", Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management 2010, 16 - 18 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exOraya Wongsuksri, "SIMULATION MODELING TO DETERMINE THE OPTIMAL SEQUENCING OF AGVS FOR AN AUTOMOTIVE ASSEMBLY LINE", Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management 2010, 16 กรกฎาคม - 18 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exA. Muangkasem, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exTsuyoshi Isshiki, exRattana Tangwongkit, "Prototype of a Real-Time Precision Herbicide Applicator over between-row of Sugarcane Field", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems , 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exKlunvaree, J., inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "A data-envelopment-analysis inspired method for reliability target setting", ECTI-CON 2010 , 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 19 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนายธีรยุทธ์ ธรรมวิจิตร, "Statistical Optimization for Biodiesel Production from Jatropha Curcas Oil Using Two-step Catalyzed Process.", 19th INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING CHISA 2010, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
2010 exSuwannarongsri, S., inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Application of adaptive tabu search to U-shaped assembly line balancing under heuristic organization", Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2010, 15 กุมภาพันธ์ 2010
2010 exTongpool, R., exN. Panichavalit, exC. Yuvaniyama, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The impact of cullet on the reduction of environmental impact: a study via life cycle assessment", The 4th International Workshop and Conference on Earth Resources Technology, 11 - 13 พฤษภาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 exTongpool, R, exN. Panichavalit, exC. Yuvaniyama, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "A study of environmental impacts of feed ingredients via life cycle assessment", The Asia/Pacific Chapter of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry 2010 Conference, 4 - 7 มิถุนายน 2010, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "DEPOSITION OF ANAMMOX BACTERIA TO SURFACES OF DIFFERENT MATERIALS", 7 th Intermational Symposium on Lowland Technology , 16 - 18 กันยายน 2010, อื่นๆ ญี่ปุ่น
2010 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "LEAD AND CACMIUM IN SOIL AT SAI NOI MUNICIPAL WASTE LANDFILL", 7 th International Symposium on Lowland Technology September 16-18,2010 in Saga, Japan, 16 - 18 กันยายน 2010, Saga ญี่ปุ่น
2010 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STUDY OF ORGANIC REMOVAL, NITRIFICATION AND DENITRIFICATION USING ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR AND FLUIDIZED-BED CARRIER", 7th International Symposium on Lowland Technology , 16 - 18 กันยายน 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LONG-TERM CHANGES IN CHARACTERISTICS OF SUSPENDED SOLIDS IN THE ARIAKE SEA", 7th International Symposium on Lowland Technology September 16-18, 2010 in Saga, Japan, 16 - 18 กันยายน 2010, ญี่ปุ่น
2010 exThongpao, K., inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exSriprapha, K., exHattha, E., "Outdoor performance of polycrystalline and amorphous silicon solar cells based on the influence of irradiance and module temperature in Thailand", ECTI-CON 2010 , 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 19 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exTeera-Achariyakul, N., exChulakhum, K., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Optimal allocation of maintenance budgets for reliability target setting", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exSanglerdsinlapachai, N., inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Using domain top-page similarity feature in machine learning-based web phishing detection", 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, WKDD 2010, 9 มกราคม 2010
2010 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "THE DEGRADATION OF ORGANIC COMPOUNDS FROM HAZARDOUS WASTE STABILIZATION", 7 th International Symposium on Lowland Technology , 16 - 18 กันยายน 2010, อื่นๆ ญี่ปุ่น
2010 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Utillization of UASB effluent for hydrogen sulfide removal by biotrickling filter W002", 7 th International Symposium on Lowland Technology September 16-18, 2010 in Saga, Japan, 16 - 18 กันยายน 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย", 7th International Symposium on Lowland Technology(ISLT) 2010 , 16 - 18 กันยายน 2010, Saga ญี่ปุ่น
2010 exนางสาวอรุณี หลักคำ, exนางสาวอรุณี ไล้เจริญวงศ์, exนางสาวธัญลักษณ์ วัฒนชาติคนนท์, exรศ.ดร. วนิดา พวกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Lanthanum Aluminate and Doped Lanthanum Aluminate Powder via Metal Complex Decomposition", GMSTEC 2010: International Conference for a Sustainable Greater Mekrong Subregion, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exRattanachan, K., inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Primary study of tool effective speed those affected to formability of SS400 steel in incremental forming process", COMADEM 2010 - Advances in Maintenance and Condition Diagnosis Technologies Towards Sustainable Society, Proc. 23rd Int. Congr. Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, 28 มิถุนายน 2010
2010 exTabsombat, S., exPimpuch, N., exHiranya-Ekaparb, A., inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exYamaoka, K., exPhatrapornnant, T., exPhiwthongkham, W., exDuangtanoo, P., "Push-to-talk control scheme for radio over IP communication", 2010 7th International Conference on Service Systems and Service Management, Proceedings of ICSSSM' 10, 28 มิถุนายน 2010
2010 exKongubol, K., inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Using rule order difference criterion to decide whether to update class association rules", Studies in Computational Intelligence, 1 กันยายน 2010
2010 exChimlek, S., inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exKesorn, K., exPoslad, S., "Toward high-level visual content interpretation and annotation for sport events", 2010 Symposium on Photonics and Optoelectronic, SOPO 2010 - Proceedings, 19 มิถุนายน 2010
2010 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, exIssara Singsat, "Production of Biodiesel from Crude Palm Oil using High Stability Solid Catalyst", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exPariwat Wongsamran , exKiyomichi Araki, exRachaporn Keinprasit, exUdom Lewlomphaisarl , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายสำหรับระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมเขื่อน", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSorasak Khoomboon, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exN. Sugino, "Increase of a GPS Accuracy by Incorporating an Auxiliary Information", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exD. Meetit, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Improvement of the Tracking Accuracy Through the Use of the Support Vector Machine", 2010 International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology , 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exนางสาว จิติมา เทพพานิช, "Shear and soil-water retention behaviour of a variably saturated residual soil and its implication on slope stability.", International conference on unsaturated soils, Barcelona, Spain,, 7 กันยายน 2010, บาเซโลนา อื่นๆ ราชอาณาจักรสเปน
2010 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exฐิติพร สุขสด, "Monte Carlo Simulation of Morphological Development during Polymer Crystallization in a Temperature Gradient: A Case Study of Syndiotactic Polypropylene", MACRO2010, 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exNuttawat Chokputtanawuttilerd, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJoao B. P. Soares, "Application of Artificial Neural Network in Ethylene/1-Butene Copolymerization", MACRO2010, 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exWoramet Suwanchompoo, exChonchanok Vijaksanapong, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Boundary Conditions on Morphological Development during Polymer Crystallization: A Monte Carlo Simulation", MACRO2010, 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exTabsombat, S., exPimpuch, N., exHiranya-Ekaparb, A., inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exYamaoka, K., exPhatrapornnant, T., exPhiwthongkham, W., exDuangtanoo, P., "Radio over IP prototyping: A communication system for emergency response", 2010 7th International Conference on Service Systems and Service Management, Proceedings of ICSSSM' 10, 28 มิถุนายน 2010
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exPrasapairin, T., exTeera-Achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Reliability index prediction using fuzzy principle", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์, "การลดขนาดของแบบจำลองและการสั่นแบบไม่เชิงเส้นของAtomic Force Microscope โดยอาศัยหลักการ Nonlinear Normal Modes", Thirteenth Conference On Nonlinear Vibrations, Dynamics, and Multibody Systems, 23 - 26 พฤษภาคม 2010, Blacksburg เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "On-Board Hydrogen Production from Water for Direct Supply to Fuel Cells", The Academic Conference of Samaggi Samagom, 30 มกราคม 2010, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Outage Cost of Industrial Customers in Distribution and Subtransmission Systems for Reliability Improvement", 45th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2010), 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Cardiff, Wales สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exWijin Suteeratanapirom1, exRapeepong Rattanawaorahirankul2, exChutima Laosapan, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exKanokvate Tungpimolrut, exHiroaki Kunieda, "Eliminating Friction Affect of CNC Machines Using Friction Feedforward Compensation", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2010), 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exTithiwat Therdbankerd, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exHideaki Fujita, "An improved Adaptive Sliding Mode ControllerDesign for Linear Permanent Magnet Motor", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2010), 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Air-Fuel Ratio Control in Ethanol Gasoline Blend Engines using a Combined Neural Network and PI Gain-Scheduling", the 6th Internationation Conference on Automotive Engineering , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2010
2010 exHantrakoon, S., inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Priority based HCCA for IEEE 802.11e", 2010 WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, CMC 2010, 12 เมษายน 2010
2010 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Improving sensor subset selection of machine olfaction using multi-class SVM", 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, WKDD 2010, 9 มกราคม 2010
2010 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Longitudinal cracks and settlement damages along highway shoulder in the central part of Thailand", GSIC International Symposium 2010 , 24 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exRattatam Isaroranit, exBunpoat Kulsuwan, exSirisart Yangsanphu, "Weak Plane Failure of Philitic Sandstone: Slope Stabilization of the Access Road of Mae Mao Dam", International Conference on Slope 2010, Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Corporative of Geotechnical Approach for Landslide Susceptibility Mapping in Thailand", International Conference on Slope 2010, Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exDamrong Pungsuwan, exMananya Chantasorn, exNattawuth Inmala, exN.M.S.I. Alambepola, "Landslide Risk Management of Patong City: Demonstration of Geotechnical Engineering Approach", International Conference on Slope 2010, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Geotechnical Approach for the Warning of Rainfall-Triggered Landslide in Thailand Considering Antecedence Rainfall Data", International Conference on Slope 2010, Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exC. Kererat, "Modeling of Organic Contaminant Migration through Soil Cement Barrier Using TMVOC", The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference (Geo-engineering for Natural Hazard Mitigation and Sustainable Development), 10 - 13 พฤษภาคม 2010, Taipei ไต้หวัน
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Rainfall-Triggered Landslide: from research to mitigation practice in Thailand", The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference (Geo-engineering for Natural Hazard Mitigation and Sustainable Development), 10 - 13 พฤษภาคม 2010, Taipei ไต้หวัน
2010 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, exNanongkai, D., "Faster algorithms for semi-matching problems", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6 กรกฎาคม - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุธิดา ทีปรักษพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of pollutants and reduction of biotoxicity in a full scale chemical coagulation and reverse osmosis leachate treatment system", Challenges in Environemntal Science and Engineering 2010, 27 - 30 กันยายน 2010, Cairns เครือรัฐออสเตรเลีย
2010 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนายรัฐภูมิ ภุมมา, "Bridge Load Test and Load Rating of Reinforced Concrete Slab Bridges", Transportation Research Board 89th Annual Meeting , 10 - 14 มกราคม 2010, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.ต่อกุล กาญจนาลัย, ศาสตราจารย์, "Field Testing and Performance Evaluation of Through-Plate Girder Railway Bridge", Transportation Research Board 89th Annual Meeting , 10 - 14 มกราคม 2010, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exP. Tangbuppa , exN. Manasnilobon, "Effects of Calcination on Compositions of (RE)Ba2Cu3O7-x High Temperature Superconductor Powder Synthesized by the Solution Combustion Technique", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion, 26 - 27 สิงหาคม 2010
2010 exประวิทย์ สุทธิวิชัยพร, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exสุขสันต์ จิรเชวง, "Iterative Fingerprint Enhancement with Matched Filtering and Quality Diffusion in Spatial-Frequency Domain", 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), 23 - 26 สิงหาคม 2010, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2010 exสุขสันต์ จิรเชวง, exZujun Hou, exJun Li, exYau Wei-Yun, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual Analysis for Fingerprint Orientation Modeling", 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR2010), 23 - 26 สิงหาคม 2010, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2010 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, exP. Wechsuwanmanee, "DEVELOPMENT OF THE MODIFIED KINEMATICS FOR A WHEELED MOBILE ROBOT", ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications) , 4 - 7 กรกฎาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exKazuaki Miyamoto, exNao Sugiki, exNoriko Otani, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Agent-Based Estimation Method of Household Micro-Data for Base Year in Land-Use Microsimulation", Transportation Research Board 89th Annual Meeting , 10 - 14 มกราคม 2010, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, "Spatially Varying Impact of Urban Railway on Residential Property Value in Bangkok", The 12th World Conference on Transport Research Society (WCTRS), 12 - 15 กรกฎาคม 2010, สาธารณรัฐโปรตุเกส
2010 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฮิโตชิ ทานากะ, "Morphology variability in the vicinity of coastal structures", The 32nd International Conference on Coastal Engineering, 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2010
2010 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "On the Optimal Sum Capacity for OFDM With On/Off Power Allocation and Imperfect Channel Estimation", International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA), 17 - 20 ตุลาคม 2010, ไต้หวัน
2010 exSutasinee Chimlek, exKraisak Kesorn, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exStefan Poslad, "Semantically similar visual words discovery to facilitate visual invariance", 2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 19 - 23 กรกฎาคม 2010, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2010 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายพงษ์พิสุทธ์ นรดี, "Suitable Mobile Channel Conditions for a Concatenated Coding System with List-of-2 Viterbi Inner Decoder", 10th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2010), 26 - 29 ตุลาคม 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwansaroj, C., exThanawattano, C., "ECG beat classification method for ECG printout with Principle Components Analysis and Support Vector Machines", ICEIE 2010 - 2010 International Conference on Electronics and Information Engineering, Proceedings, 1 สิงหาคม 2010
2010 exLimthong, K., inดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFukuda, K., "A wavelet-based anomaly detection for outbound network traffic", 8th Asia-Pacific Symposium on Information and Telecommunication Technologies, APSITT 2010, 15 - 18 มิถุนายน 2010
2010 inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพรชัย ฉัตรชัยกุลศิริ, "CNC Wire-Cut Parameter Optimized Determination of the Stair Shape Workpiece", ICME 2010 : "International Conference on Manufacturing Engineering" , 27 - 29 ตุลาคม 2010, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2010 exPatara Limpanachaipornkul, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Control of Tubular Reactor Using Finite-Based I/O Linearization Technique", The 17 th Regional Symposium on Chemical Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exPisit Sukkarnkha, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Two-degree-of-freedom Controller Design for Uncertain Processes Using Input/output Linearization Control Technique", The 17 th Regional Symposium on Chemical Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf John S Foord, "Fast Electron Transfer Kinetics of Polystyrene Opal Films Coated on Glassy Carbon Electrodes", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exPunnawat Tadapak, exThanaphon Suebchua, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "A Machine Learning Base Language Specific Web Site Crawler", 13th International Conference on Network-Based Information Systems, 14 - 16 กันยายน 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exBundit Manaskasemsak, exTossaporn Daovichitr, "Combining Page Structure and Content Similarity in PageRank Computation", Proc. of the 2nd Inter. Conf. on Information and Multimedia Technology (ICIMT2010), 28 - 30 ธันวาคม 2010, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exนายภูษิต แซ่เจีย, "Hydrogen Production via Catalytic Steam Reforming of Representative Component of Bio-oil by Using Nickel Over Calcium Aluminate-ceria-titania Catalyst", 17th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2010) , 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exBurtscher, M., inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "gFPC: A self-tuning compression algorithm", Data Compression Conference, DCC 2010, 24 - 26 มีนาคม 2010
2010 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Kinematics and Dynamics of Coherent Structureswithin a Turbulent Spot in Plane Channel Flow", 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE14) , 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exSirod Sirisup, "Coherent Structures of Transitional Boundary Layers in a Linear Compressor Cascade", TSME International Conference on Mechanical Engineering 2010, 20 ตุลาคม 2010 - 22 มกราคม 2011, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exTaewijit, S., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "CM-HMM: Inter-residue contact and HMM-profiles based enzyme subfamily prediction and structure analysis", Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2010, 7 กรกฎาคม 2010
2010 exSangsuriyun, S., exMarukatat, S., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Hierarchical Multi-label Associative Classification (HMAC) using negative rules", Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2010, 7 กรกฎาคม 2010
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exTeera-Achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Reliability index forecast by fuzzy principle", Proceedings of the International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues and Strategies, ESD 2010, 2 มิถุนายน 2010
2010 exGrondin, G., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoschetta, J.-M., "Aerodynamic analysis of a multi-mission short-shrouded coaxial UAV: Part III - CFD for hovering flight", 28th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 28 มิถุนายน 2010
2010 exChanakul, P., inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Nitrogen removal from shrimp farm wastewater by aerobic and anoxic recirculation systems", ICEEA 2010 - 2010 International Conference on Environmental Engineering and Applications, Proceedings, 10 กันยายน 2010
2010 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exนายประพิน แสงเงิน, exนายธีรภัทร์ สัจจวิโส, "Fire Flame Detection Using Color Segmentation and Space-Time Analysis", International Conference on Graphic and Image Processing 2010, 4 - 5 ธันวาคม 2010, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2010 inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, exSharples, M., exGreenhalgh, C., exLin, C.-P., "Orchestrating Learning in a One-to-One Technology Classroom", Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education (WMUTE), 2010 6th IEEE International Conference on , 12 - 16 เมษายน 2010
2010 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Embedded color image coding with context adaptive wavelet difference reduction", Intelligent Signal Processing and Communication Systems, 2009. ISPACS 2009. International Symposium on , 7 - 9 มกราคม 2010, ญี่ปุ่น
2010 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, "Nitrogen Removal Efficiency of Conventional Biological Nutrient Removal in Bangkok and Samut-prakan, Thailand", Bioscience The 7th IMT-GT Uninet and the 3 rd Joint International PSU-UNS Conference, 7 - 8 ตุลาคม 2010
2010 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndrew S. Holmes, exStepan Lucyszyn, "Sectorised horn antenna array using an RF MEMS rotary switch", Proceedings of Asia-Pacific Microwave Conference 2010, 7 - 10 ธันวาคม 2010, Yokohama ญี่ปุ่น
2010 inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส, "Sloshing Surface Monitoring Using Image Processing", The 1st TSME International Conference on Mechanical Engineering, Ubonratchathani, 21 ตุลาคม - 18 มิถุนายน 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Influence of operating condition on fluidized bed pyrolysis forpolypropylene cracking", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2010 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Styrene-graft-Natural Rubber Copolymerization in Case of High Rubber Content and Tensile Strength", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2010 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "An Optimum Design of a Supercritical Carbon Dioxide Extraction Process", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2010 exChaiyabut, N., inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Impact of customer scattering on distribution system reliability with distributed generation", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 21 พฤศจิกายน 2010
2010 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, exYasunori Mitani, "Synchrophasor based Controller Design for Frequency Stabilization of Interconnected Power System with Plug-In Electric Vehicles", IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2010, 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Application of Resistive Type Superconducting Fault Current Limiter to Wind Farm Interconnection in Smart Grid System", IASTED Technology and Management Conferences 2010, Power and Energy Systems(AsiaPES 2010) , 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 exYongyuth, P., exPrada, R., exNakasone, A., inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exPrendinger, H., "AgriVillage: 3D multi-language Internet game for fostering agriculture environmental awareness", Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems, MEDES'10, 26 ตุลาคม 2010
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Implementation of Carbon Footprint Label Scheme in Thailand", 2010 AASA International Symposium on One Green Asia, 19 - 22 ตุลาคม 2010, สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exDr. Jitti Mungkalasri, exMr. Puttipong Pattanakittipong, exMs. Chantana Yuvaniyama, "Progress of the Critical Review on Thai National Life Cycle Inventory Database", Life Cycle Assessment X; Bridging Science, Policy & Public, 2 - 4 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exDr. Jitti Mungkalasri, exMs. Pornpimon Boonkum, exMs. Chantana Yuvaniyama, "Evaluation of the global warming impact and water consumption of shopping bags (plastic, paper, cotton): case study in Thailand", The 9th International Conference on EcoBalance: Towards & Beyond 2020, 9 - 12 พฤศจิกายน 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exนายอิทธิ สงวนดี, "An Improvement of Rainfall Estimation in Thailand Using FY-2C Numerical Data", ANSCSE14, 25 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exนายอิทธิ สงวนดี, "Rainfall Estimation Framework for Thailand", IC-ICTES 2010, 29 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสิริญญา ทับสมบัติ, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exKatsunori Yamaoka, exTeera Phatrapornnant, exWaranyoo Phiwthongkham, exPhisanu Duangtanoo, "Performance Analysis of Asterisk SIP Server for Emergency Communication", IC-ICTES 2010, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนายวัชรพงษ์ ชูแก้ว, exนายธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, exนางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง, "Weld Line Strength of Acrylonitrile Butadiene Rubber Processed by Compression Molding Technique", The international conference on Materaials Processing Technology (MAPT2010), 5 มกราคม - 6 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exวัชรพงษ์ ชูแก้ว, exธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, exดร. นุชนาฏ ณ ระนอง, "Effect of Processing Parameters on the Weld line Strength of Compression Molded Natural Rubber", The 12th International Seminar on Elastomer, 8 - 10 มีนาคม 2010, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2010 exChinnatad Sinprasertchok, exMethee Khamduang, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Preliminary Investigation of Rhodococcus opacus Cultivation for New Bioenergy Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exMay Myat Khine, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exAnusith Thanapimmetha, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from the Mixture of PFAD and Palm Stearin Oil usingTwo-step Reaction: Statistical Optimization of Esterification Reaction", The 2 nd Asian Conference on Innovative Energy & Environment Chemical Engineering, 12 - 14 ตุลาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 exนางสาวชญานี ทิพยเสม, exดร.ศันศนีย์ บุญสาลี, exรศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, exChiara Ponzoni, exElie Kamseu, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Geopolymer Development by Powders of Metakaolin and Wastes in Thailand", CIMTEC 2010 12th International Ceramics Congress, 18 มิถุนายน 2010, Montecatini Terme อื่นๆ สาธารณรัฐอิตาลี
2010 exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, exK. Keawsupsak, exP. Tucksanont, exT. Supanaroj, exดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "FLUORAPATITE EFFECT ON PROPERTIES OF MICA-BASED GLASS-CERAMICS FOR RESTORATIVE DENTAL MATERIALS", The 10th Asian BioCeramics Symposium (ABC2010), 2 พฤศจิกายน 2010 - 5 พฤษภาคม 2011, Yogyakarta, University Gadjah Mada อื่นๆ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 exPariwat Wongsamran , exKiyomichi Araki, exRachaporn Keinprasit, exUdom Lewlomphaisarl , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Power Management for WLAN DAM Environmental Monitoring System", ANSCSE14-- Proceedings of 14th international symposium on computer science and engineering , 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBenjamin Livshits, exBenjamin Zorn, "JSMeter: Comparing the Behavior of JavaScript Benchmarks with RealWeb Applications", The 2010 USENIX conference on Web application development , 25 มิถุนายน 2010, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exChawengwut Pattanakul, inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeerapong Triyacharoen, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "On-Line Course Specification Form for the Thai Qualifications Framework", The 9th International Conference on E-Business, 19 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPiraya wongpingthong, exAssociate Prof.Anuvat Sirivat, exRaksapng Kunanuraksapong, "An innovation of embedded alumina/acrylic rubber composite materials", The 14th International Conference on NIRS spectroscopy, 10 - 17 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Manufacturing of a Prototype Blade for Small Wind Turbine", The 1st TSME International Conference on Mechanical Engineering, 20 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exT. Juthakanjana, exU. Techavipoo, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exP. Thajchayapong, "A STUDY OF DATA COMPRESSION FOR ULTRASOUND RF SIGNALSBEFORE BEAMFORMING", BMEICON2010, 27 - 28 สิงหาคม 2010, ญี่ปุ่น
2010 exRyan Carr, exjean-marc moschetta, exGaurang Mehta, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Tilt-Body Fixed-wing Micro Air Vehicle for Autonomous Transition Flight", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition, 6 - 9 กรกฎาคม 2010, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Survey of Micro Air Vehicles in an International Event and Utilization in Thailand", The 1st TSME International Conference on Mechanical Engineering, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exTiendee, S., inดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumriddetchkajorn, S., exSinthanayothin, C., "Algorithm for decreasing nonlinear gamma effect with digital fringe projection images", Proceedings - 2010 8th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2010, 24 พฤศจิกายน 2010
2010 exSanglerdsinlapachai, N., inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Web phishing detection using classifier ensemble", iiWAS2010 - 12th International Conference on Information Integration and Web-Based Applications and Services, 8 พฤศจิกายน 2010
2010 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exปาริชาติ กิจส่งเสริมธน, exRatana Jiraratananon, "Immobilized Flavourzyme on chitosan beads for seasonging sauce production: covalent binding vs entrapment", Contemporary Science of Polymeric Materials: A Symposium in honor of Professor Frank E. Karasz on the occasion of his 75th birthday, Valletta, Malta, February 28-March 2, 2009, 14 ธันวาคม 2010, Valletta อื่นๆ สาธารณรัฐมอลตา
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Development of A Wireless Landslide Monitoring System", Proc. International conference on Slope. Thailand 2010. Geotechnique and Geosynthetics for Slope. Chiangmai, Thailand, 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exTapparnich, J., exBooncharoenpanich, P., exHunsachainan, N, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Unsaturated soil testing for slope studies.", Proc. International conference on Slope. Thailand 2010. Geotechnique and Geosynthetics for Slope. Chiangmai, 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exฐิติพร พันธ์ท่าช้าง, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Slope Instability of a Concrete-Faced Slope in Chiangrai", Proc. International conference on Slope. Thailand 2010. Geotechnique and Geosynthetics for Slope. Chiangmai, Thailand, 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "UNSATURATED SOILS AND CLIMATE CHANGE", International Symposium and Exhibition on Geotechnical and Geosynthetics Engineering: Challenges and Opportunities in Climate Change 7 to 8 December 2010 | Bangkok, Thailand, 7 - 9 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exProf. Robert Young, "Application of Single-Walled Carbon Nanotubes as Strain Sensors on Commercial Glass Fibres in an Epoxy Matrix", NanoThailand2010, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนวภัทร ขันธ์ต้นธง, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, exPatrick Saint-Dizier, "Rich Lexical Knowledge based Q&A System for Ubiquitous Knowledge Service", In International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW 2010), 11 - 14 ตุลาคม 2010
2010 exNigel Collier, exReiko Matsuda Goodwin, exJohn McCrae, exSon Doan, exAi Kawazoe, exMike Conway, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exKoichi Takeuchi, exDinh Dien, "An ontology-driven system for detecting global health events", Proc. 23rd International Conference on Computational Linguistics (COLING 2010), 23 - 27 สิงหาคม 2010
2010 exPongwit Promsuwan, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A Matrix Partitioning Technique for Distributed Solving Large Linear Dense Equations", 14th Annual International Symposium on Computational Science and Engineering, 23 - 26 มีนาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Beyond knowledge management: Knowledge services innovation", 2nd International Conference on Data Engineering and Management, ICDEM 2010, 29 กรกฎาคม 2010
2010 inดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจ้างซ่อมบำรุงอากาศยานของสายการบิน", 2010 ATRS World Conference, 8 - 10 กรกฎาคม 2010, Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
2010 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exMichael Kahn, exSelim Senkan, "New catalytic materials for the direct epoxidation of propylene by molecular oxygen", 2010 AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings, 7 - 12 พฤศจิกายน 2010, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZexuan Dong, exYiquan Wu, exAssoc. Prof. Mitchell Anthamatten, "Electrospinning of an Alkaline Polymer Electrolyte", American Physical Society meeting, 15 - 19 มีนาคม 2010, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินภัทร เหรียญประยูร, exกฤษฎา วรรณทอง, "Air-Fuel Ratio Regulation with Optimum Throttle Opening in Diesel-Dual-Fuel Engine", SAE 2010 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting , 5 - 7 พฤษภาคม 2010, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินภัทร เหรียญประยูร, exกฤษฎา วรรณทอง, "Gain-Scheduling Integrator-Augmented Sliding-Mode Control of Common-Rail Pressure in Diesel-Dual-Fuel Engine", SAE 2010 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting , 5 - 7 พฤษภาคม 2010, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินภัทร เหรียญประยูร, exกฤษฎา วรรณทอง, "Air/Fuel Ratio Control in Diesel-Dual-Fuel Engine by Varying Throttle, EGR Valve, and Total Fuel", SAE 2010 Powertrains Fuels & Lubricants Meeting, 25 - 27 ตุลาคม 2010, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.พล.อ.ท.ดร.วิโรจน์ หอมทรัพย์, "An Improved FDTD Model for the Feeding Gap of a Dipole Antenna", IEEE SoutheastCon 2010 (SoutheastCon), 18 - 21 มีนาคม 2010, Concord นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 163
2010 exกฤษณะ จิรสารสวัสดิ์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในระบบตัวกลางกรองลอยไร้อากาศ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 มีนาคม - 25 กุมภาพันธ์ 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exวิลาสินี นนตะแสน, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซมีเทนโดยเชื้อเมทาโนโทรฟ ที่ถูกตรึงในแคลเซียมอัลจิเนท ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exณัฐฐา แสงนรินทร์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 24 มีนาคม - 24 กุมภาพันธ์ 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exสุดารัตน์ กุคำอู, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษต่อยีนของก๊าซที่ระบายออกจาก บ่อกำจัดขยะด้วยวิธีโคเมทในพืช ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 25 มีนาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวณหทัย สอนประสาร, "การสังเคราะห์วัสดุคะตะลิสต์ชีวภาพชนิดแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 27 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exภัทรมาศ เทียมเงิน, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่เสถียรด้วยกระบวนการตกตะกอนเคมีและการกรอง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exคมศิลป์ วังยาว, exKazuto Endo, exMasato Yamada, "การฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้ออกซิเจนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมูลฝอย", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, "Application of Artificail Neural Network in Ethylene/1-Butene Copolymerization", RGJ Seminar Series LXVIII Chemical Engineering: Theory and Application, 8 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 27 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, "Effect of Fluorapatite and Calcium-Mica on Chemical Solubility of Glass-Ceramics for Restorative Dentistry ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exอัธทฤทธิ์ ตาวุ่น, "แบบจำลองนโยบายควบคุมสินค้าคงคลังประเภทชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ครั้งที่ 11, 27 - 29 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exธนากร วนิชผล, "การจัดตารางการทำงานในโครงการภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่จำกัด: กรณีศึกษาการออกแบบวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ครั้งที่ 11, 27 - 29 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exสรไกร อังสุทัตสรณ์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ในอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องปูพื้น", The 2nd National Conference on Thai Simulation and Modeling (TSIMMOD2010), 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exพงษ์พิสุทธิ์ นรดี, "Lab Prototype of a List-of-2 Viterbi Decoder: A Diversity Inner Decoder for the Outer Vector Symbol Decoder", Proceedings of the 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010), 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exปุณณดา กนกรัตนโชติ, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยด้วยเทคนิค What If Analysis ในห้องเครื่องบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 29 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exประกิต ปุณณะวรกุล, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารพาราไซลีนและกรดอะเซติกออกจากถังเก็บภายใต้อิทธิพลของทิศทางลมและช่วงเวลาที่เกิดการรั่วไหลโดยใช้โปรแกรมอโลฮา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 29 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของสันดอนธารน้ำโดยใช้สูตรการขนส่งของตะกอนท้องน้ำใหม่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 13 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์, exเมธินี ทรงปัญญา, "การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำเครื่องหมายบนชิ้นงาน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, 22 - 23 เมษายน 2010, สงขลา ประเทศไทย
2010 inนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์, exณัชชา พลศิลป์, "การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการพ่นสีรถยนต์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, 22 - 23 เมษายน 2010, สงขลา ประเทศไทย
2010 inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, exสาริณี ประจงต้ม, "การศึกษาผลกระทบกรณีสารคลอรีนไดออกไซด์รั่วไหลจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเพื่อจัดทำแผนอพยพฉุกเฉิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 29 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริมาส, "Variation Analyzis of Neural Based Approximation Function", The occasion of the 12th anniversary of the founding of Mae Fah Luang University, 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, exศุภากุล เกตุทับทิม, "A Simulation Model of a Pull Production System for a Fleible PCB Assembly Line", การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพันธ์ คงทอง, "การพัฒนาเทมเพลทสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน", การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 "การสร้างแบบจำลองเพื่อไทยเข้มแข็ง", 20 - 21 พฤษภาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, exนิภาส, "การปรับปรุงค่าความต้านทานแรงดึงในกระบวนการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์โดยวิธีการออกแบบการทดลอง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์, 22 - 23 เมษายน 2010, สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, exอภิสิทธิ์ มีพัฒน์, "การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดในกระบวนการขึ้นรูปแบบส่งถ่าย กรณีศึกษา:โรงงานผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 22 - 23 เมษายน 2010, สงขลา ประเทศไทย
2010 inนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์, exฤทัย รุ้งสีทอง, "การปรับปรุงการดำเนินงานโรงงานประกอบรถยนต์ให้เป็นสายการผลิตแบบร่นผสมโดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, 22 - 23 เมษายน 2010, สงขลา ประเทศไทย
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน", การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553, 20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2010, พัทยา
2010 exธนกร ประสงค์อาสา, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองกราฟฟิกการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยใช้เซนเซอร์ SEMG ของกล้ามเนื้อ", National Conference on Thai Simulation and Modeling , 20 - 21 พฤษภาคม 2010
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exกิรพัฒน์ เล็กสุขสมบูรณ์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจการควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2010) , 2 - 3 กันยายน 2010, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study of wave condition in pakpanang", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่๑๕ อุบลราชธานี, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 ex