Journal

Article
การใช้วิศวกรรมย้อนรอยและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของพระพุทธรูป
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
23
Issue
72
Year
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2010
Page
95-108
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-